Lịch sự kiện

 • 31/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2018
  Thời gian thanh toán : 31/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 05/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2018
  Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau theo thư mời (dự kiến tháng 03/2018)
  Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau theo thư mời

  Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau theo thư mời.
 • 26/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 03/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Anh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Văn Hồng từ ngày 21/08/2017.
 • 16/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kế hoạch chi tiêu 6 tháng năm 2017
  - Sửa chữa, cải tạo để sử dụng tạm thời cơ sở 322 Điện Biên Phủ và xây mới tổng kho tại Tăng Nhơn Phú
  - Tạm tính đơn giá tiền lương năm 2017
  - Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thu chức vụ Phó TGĐ.
 • 04/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Lâm chứ vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Phạm Văn Hồng từ ngày 04/07/2017.
 • 07/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2017
  Thời gian họp: 07/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  Nội dung họp: thông báo sau theo thư mời.
 • 16/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 25/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2017
  Thời gian thực hiện: 25/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 • 20/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016
  Thời gian họp: 27/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà xuất bản giáo dục tại Tp.HCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  + Báo cáo của BKS;
  + Báo cáo các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có);
 • 12/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bổ bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng, chức vụ người CBTT thay thế ông Phạm Ngọc Anh Tài từ ngày 01/04/2016.
 • 28/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng, là người CBTT từ ngày 28/3/2016.
 • 25/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 từ ngày 22/04/2016 sang ngày 29/04/2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2016.
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,09%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ tài chính cá nhân. 
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/03/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/04/2016.
 • 16/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Phương
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Ngọc Anh Tài
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/03/2016.
 • 16/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.400 CP (tỷ lệ 0,28%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.400 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/03/2016.
 • 15/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Cảnh Toàn chức vụ phó TGĐ từ ngày 15/3/2016.

  Tải file gốc
 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Phương
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 CP (tỷ lệ 0,09%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Ngọc Anh Tài
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12.400 CP (tỷ lệ 0,28%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ tài chính cá nhân. 
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/03/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/04/2016.
 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.400 CP (tỷ lệ 0,28%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.400 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ tài chính cá nhân. 
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/03/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/04/2016.
 • 07/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 29/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016
  Thời gian thực hiện: 29/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 19/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Trích lập quỹ và tạm ứng cố tức năm 2015
  - Các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

  Tải file gốc
 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/07/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.405.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 14/7/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

8.5

-0.9 (-9.57%)
Giá tham chiếu9.4
Giá mở cửa9.4
Giá cao nhất9.4
Giá thấp nhất9.4
Giá đóng cửa9.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.07%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,405,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)37.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,186.5
P/E3.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,675.2
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.40

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.40

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.40

0.20 (2.08%)

1,80016,880
14/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.60

0.20 (2.13%)

9,10086,990
06/01

9.40

0.40 (4.44%)

6,00056,900

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

31/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018Ngày...

05/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15...

26/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

03/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Anh...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kế hoạch chi tiêu 6 tháng năm 2017- Sửa chữa, cải tạo để sử dụng...

04/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Lâm chứ vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông...

07/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

07/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2017Ngày đăng ký cuối...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thời...

25/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03...

12/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố thay đổi thời gian tổ chức...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bổ bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Thành viên...

28/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán...

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

16/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Phương- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 CP (tỷ lệ 0,09%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm...

16/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

15/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Cảnh Toàn...

08/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Phương- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 CP (tỷ lệ 0,09%)- Tên của người có liên quan tại TCNY...

08/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: SMN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

07/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

29/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

14/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trích lập...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

06/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

14/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX: Số lượng chứng khoán niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam