Lịch sự kiện

 • 18/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và trả lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • 25/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 01/08/2017.
 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/04/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
  Thời gian thực hiện: 10/04/2017.
  Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng).
 • 28/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017
  Thời gian họp: 8h30, thứ ba ngày 28/3/2017.
  Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q1 TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016.
  + Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và kết quả kinh doanh năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM.
  + Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016; kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình tài chính năm 2016.
  + Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ: Kế hoạch kinh doanh năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toàn các báo cáo tài chính trong năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCK chấp thuận.
  + Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, xin ý kiến giảm ngành nghề kinh doanh.
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
  - Mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017
  - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2%
  - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện giảm ngành nghề kinh doanh
  - Thanh lý hệ thống máy lạnh.
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
  - Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017
  - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2%
  - Và một số vấn đề khác.
 • 28/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Trần Doãn Định chức vụ Trưởng BKS từ ngày 28/03/2017.
 • 28/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Thúy Vân chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 16/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH MTV Kaizen L.A.B
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
  - Báo cáo của Giám đốc về phân phối lợi nhuận năm 2016
  - Thay đổi nhân sự Ban điều hành
  - Báo cáo và nội trình trình ĐHĐCĐ.

  Tải file gốc
 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả phát hành cổ phiếu cho CĐHH và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

  Tải file gốc
 • 20/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Lý Chánh Đạo từ ngày 20/01/2017.

  Tải file gốc
 • 18/01/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 8.831.500
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 12.364.100
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 18/01/2017.

  Lưu ý: Số lượng 352.153 cổ phiếu bán tiếp cho nhà đầu tư khác do không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 18/11/2017.

  Tải file gốc
 • 19/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi vốn điều lệ mới trên giấy đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty
  - Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa.

  Tải file gốc
 • 18/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố quyết điịnh của Chủ tịch HĐQT về việc tăng lương của Giám đốc, từ 38.500.000 VND lên 59.000.000 VND.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả nhà đầu tư mua chứng khoán phát hành thêm cho CĐHH
  - Phương án phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn lại từ đợt thực hiện quyền mua
  - Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016
  - Và thông qua một số nội dung khác.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2016
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 8.831.500
  Tỷ lệ thực hiện: 10:25 (01cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới phát hành).
  Giá phát hành: 10.000 đồng.
 • 07/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 23/09/2016 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 15/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Nhân chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Trần Thị Minh Hiếu từ ngày 01/08/2016.

  Tải file gốc
 • 28/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Lý Chánh Đạo, Thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/07/2016.

  Tải file gốc
 • 28/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/07/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Trần Huy Thăng chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Ngọc Lan chức vụ Thành viên BKS
  - Bà Trần Thị Minh Hiếu chức vụ Kế toán trưởng

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Trương Tấn Sơn chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Hồng Vinh chức vụ Thành viên BKS
  - Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân chức vụ Kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 28/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo của Giám đốc
  - Kết quả kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2016
  - Báo cáo của BKS về thẩm tra tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 27/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016
  Thời gian thực hiện: 08/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 13/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY ACA là đơn vị kiểm toán năm 2016
  - Thông nhất chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016
  - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5%/mệnh giá
  - Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là đơn vị tư vấn triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016
  Thời gian họp: 8 giờ 30 thứ tư ngày 20/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP.Hồ Chí Minh.
  Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời và đăng tin trên Website của Công ty tại địa chỉ www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư”, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
 • 19/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/02/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo của Giám đốc
  - Báo cáo thẩm tra của BKS về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015
  - Tăng 10% lương cho Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm 2016
  - Kết quả thẩm tra dự toán đầu tư lầu 1
  - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo của ban giám đốc, báo cáo tài chính xoát sét 6 tháng đầu năm, báo cáo của BKS và chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm.

  File gốc

 • 23/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến 08h30’ thứ sáu ngày 22/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

  N
  ội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời và đăng tin trên Website của Công ty tại địa chỉ www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư”, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

 • 22/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn công ty kiểm toán năm 2015
  - Chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS
  - Khai thác mặt bằng tầng 1.

  Tải file gốc

 • 25/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2014
  - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015
  - Thông qua các báo cáo
  - Chuẩn bị ĐHĐCĐ 2015
  ...

  Tải file gốc

 • 25/02/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo của BKS.

  Tải file gốc

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/06/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.766.300
  Ngày chính thức giao dịch: 11/6/2014.

 • 24/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/04/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu đang sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.766.300.

 • 15/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 14/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014
  Thời gian họp: Dự kiến 08h30’ngày 14/04/2014.
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

 • 14/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 17/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 02/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về thoái vốn tại trường Đại học Hoa Sen.

  File gốc

 • 02/10/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013:
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2013
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian họp: Dự kiến 08h30’ ngày 02/10/2013
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM;

 • 20/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu - nhận 1.000 đồng).
  - Thời gian thực hiện: 20/05/2013

 • 26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
  - Thời gian họp: Dự kiến 08h30’ ngày 26/04/2013.
  - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Phòng họp Emperor, 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. HCM.

 • 04/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  SGH: Báo cáo tài chính QI/2012 và giải trình chênh lệch KQKD


  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 16/05/2012

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. HCM

 • 23/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 09/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SGH: Nghị quyết ĐHCĐ 2011

  Linnkdownload

 • 18/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
  Ông Trần Kim Long không còn là thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 15/4/2011 theo đơn xin từ nhiệm ngày 11/4/2011 vì lý do sức khỏe.

 • 15/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 11/3/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 15/04/2011

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 11/3/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian: 15/4/2011

  (Theo hnx)

 • 08/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hnx)


   

 • 11/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Trương Thanh Châu thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/10/2010
  Bổ nhiệm bà Cao Thị Thúy Vân giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày
  01/10/2010


  (Theo hnx)

 • 27/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Khách sạn Sài Gòn (mã SGH) thông báo trả cổ tức bằng tiền.
  Giá trị: 2000 VND
  Tỷ lệ: 20%
  Đợt trả: cả năm
  Năm: 2009
  Ngày thanh toán: 15/07/2010
 • 09/06/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo ngày 12/06/2010 sẽ tổ chức họp ĐH ĐC Đ thường niên năm 2010 do phiên họp ngày 12/05/2010 không thành công khi chỉ có 57,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:                10.000 đ (mười nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:       05/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                        09/03/2009
  • Mục đích sử dụng danh sách:

  1. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

  • Thời gian: Ngày 16/04/2009
  • Địa điểm: Lầu 10 Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM
 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 05/02/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Khách Sạn Sài Gòn (Mã CK: SGH) thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2009 như sau:

  1. Về Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008

  • Nhất trí dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008: vào ngày thứ hai 16/03/2009

  Chương trình Đại hội :

  • Báo cáo tình hình của HĐQT do Chủ tịch trình bày.
  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009.
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát. 
  • Báo cáo dự án sửa chữa nâng cấp khách sạn – Ông Trần Huy Thăng trình bày
  • Báo cáo phương án huy động vốn – Bà Võ Ngọc Xuân trình bày

  2. Về phương án sửa chữa tổng thể khách sạn:

  • Nhất trí phân công ông Trần Huy Thăng và ông Trương Thanh Châu sớm tổ chức tuyển chọn để thuê 1 đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để giúp HĐQT  quản lý thực hiện dự án
  • Nhất trí phân công bà Nguyễn Ngọc Lan và bà Võ Ngọc Xuân xây dựng phương án huy động vốn đầu tư sửa chữa tổng thể Khách sạn.
  • Nhất trí phân công bà Nguyễn Ngọc Lan và bà Bùi Thị Liễu xây dựng phương án sử dụng lao động và đào tạo lao động trong thời gian tiến hành sửa chữa Khách sạn.

Giá trong ngày

41.0

2.4 (6.22%)
Giá tham chiếu38.6
Giá mở cửa38.6
Giá cao nhất38.6
Giá thấp nhất38.6
Giá đóng cửa38.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.55%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,364,100
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)506.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,552.1
P/E26.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,990.9
P/B3.2
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

38.60

0.00 (0.00%)

00
16/01

38.60

0.10 (0.26%)

1003,860
15/01

38.50

4.10 (9.62%)

70026,950
14/01

42.60

4.60 (9.75%)

30013,110
13/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

47.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

47.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến chức vụ Người được ủy...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

10/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký...

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: 8h30, thứ ba ngày 28/3/2017.Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư...

28/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT...

28/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Thúy Vân chức vụ Phó...

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả phát hành cổ...

20/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Thành viên...

18/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 8.831...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi vốn điều lệ mới...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố quyết điịnh của Chủ tịch HĐQT về việc tăng lương của...

15/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả nhà đầu tư mua chứng khoán...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

22/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 23/09/2016...

15/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết một số vấn...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Nhân chức vụ Kế toán...

28/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Lý Chánh Đạo, Thành viên HĐQT, chức...

28/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/07/2016:1/ Miễn nhiệm:- Ông Trần Huy...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo của Giám đốc- Kết...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng...

27/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

26/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo của Giám đốc- Báo cáo thẩm tra...

15/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo của ban giám đốc, báo...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Chọn công ty kiểm toán năm 2015 - Chi...

25/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận...

25/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

06/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, báo...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

11/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2014Ngày...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

14/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Ngày giao dịch...

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng...

17/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

02/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về thoái vốn tại trường Đại học Hoa Sen.File gốc

02/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013 Ngày giao dịch...

20/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo tài chính 6 tháng...

08/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Tải file dữ liệu...

20/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2013 3. Lý do và mục đích:...

04/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

01/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

SGH: Báo cáo tài chính QI/2012 và giải trình chênh lệch KQKD Tải file dữ liệu gốc

16/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2012 - Tỷ...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua...

03/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

13/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

18/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

09/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

13/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

20/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SGH: Nghị quyết ĐHCĐ 2011Linnkdownload

18/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Trần Kim Long không còn...

15/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SGH: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 11/3/2011 - Tỷ lệ...

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

02/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hnx)

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

06/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

06/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

15/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Khách sạn Sài Gòn (mã SGH) thông báo trả cổ tức bằng tiền.Giá trị: 2000 VNDTỷ lệ: 20%Đợt trả: cả...

09/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) thông báo ngày 12/06/2010 sẽ tổ chức họp ĐH ĐC Đ thường niên năm...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

16/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá:                10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền:       05/03/2009 Ngày đăng ký cuối...

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

05/02/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty CP Khách Sạn Sài Gòn (Mã CK: SGH) thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2009 như sau:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam