Lịch sự kiện

 • 18/11/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 561.912 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 11.930.154 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2019.
 • 03/12/2018

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 535.153
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 11.368.242 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 03/12/2018.

 • 20/04/2018

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 từ ngày 21/04/2018 sang ngày 20/04/2018.
 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2018
  Thời gian tổ chức họp: ngày 20/04/2018
  Địa điểm họp : Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
  + Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT và  Ban Tổng Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 22/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 22/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 10/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2017
  Thời gian thanh toán : 10/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 06/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.
 • 22/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đại lý vận tải Cosfi.
 • 12/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 07/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 515.385 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 10.833.089 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 08/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 07/08/2017.

 • 23/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tuyền chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2017.
 • 16/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2017
  Thời gian thanh toán : 16/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 10/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 10/04/2017:

  - Ông Nguyễn Hoàng Anh chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
  - Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Đặng Trần Phúc, Ngô Trung Hiếu và Vũ Văn Trực chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Nhữ Đình Thiện chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Nguyễn Thị Huyền Linh và ông Huỳnh Quang Thành chức vụ Thành viên BKS.
 • 10/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016
  - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
  - Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2017
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt.
 • 01/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ và ông Nhữ Đình Thiện chức vụ Trưởng BKS từ ngày 01/04/2017.
 • 01/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2017
  Thời gian tổ chức họp : 08h00, ngày 01/04/2017
  Địa điểm họp : Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 • 09/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/02/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 08/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đại Lý Vận tải Cosfi.

  Tải file gốc
 • 16/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2017
  Ngày thanh toán: 16/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Tải file gốc
 • 21/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/12/2016:

  - Ông Trần Nguyên Hùng, TGĐ, nghỉ hưu
  - Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT, được bổ nhiệm chức vụ Quyền TGĐ.

  Tải file gốc
 • 09/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi loại hình công ty và chuyển nhượng vốn góp tại công ty con.

  Tải file gốc
 • 01/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuyền là người CBTT từ ngày 5/12/2016.

  Tải file gốc
 • 02/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) cho Cosco Container Lines South East Asia Pte.Ltd.

  Tải file gốc
 • 28/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - Tiêu chí lựa chọn và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu
  - Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc
 • 27/06/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 435.224
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 9.139.704 cổ phiếu

  Ngày chính thức giao dịch: 27/6/2016

 • 27/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2016
  Thời gian thực hiện: 27/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 17/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015
  - Trả cổ tức năm 2015
  - Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2016
  - Sửa đổi điều lệ công ty.
 • 29/04/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại thành công 90.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 22/04/2016 đến ngày 29/04/2016.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00-11h30, ngày 23/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM.
 • 22/04/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi đăng ký mua lại 90.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 22/04/2016 đến ngày 30/04/2016.

  Tải file gốc
 • 23/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Nguyễn Cao Cường từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 23/3/2016.
 • 17/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 18/03/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC
  Mã chứng khoán: SFI
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 752.750 CP, tỷ lệ 6,97%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.380 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 756.130 CP, tỷ lệ 7,01%
  Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/1/2016.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:
  stox.vn
  Cụ thể, vào ngày 22/12 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua vào 19.180 cổ phiếu làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,84% lên 6,02% tương ứng 649.210 cổ phiếu.
  Tiếp đến, ngày 6/1/2016 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity tiếp tục mua vào 60.550 cổ phiếu.
  Sau giao dịch, số cổ phiếu của Halley Sicav - Halley Asian Prosperity nắm giữ tại SFI tăng lên 769.770 CP tương ứng 7,13%.

  Tải file gốc
 • 24/12/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Cường chức vụ phó TGĐ từ ngày 24/12/2015.

  Tải file gốc
 • 23/11/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 414.499 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đợt 1: số lượng 138.166 cổ phiếu ngày 23/11/2015
  + Đợt 2: Số lượng 138.166 cổ phiếu ngày 22/11/2016
  + Đợt 3: Số lượng 138.167 cổ phiếu ngày 22/11/2017

 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua vào thành công 30.009 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 02/10/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đăng ký mua lại 30.009 cổ phiếu ESOP 2014 của cán bộ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 13/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Safi từ 6 tỷ lên 60 tỷ.

  File gốc

 • 16/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Trần Nguyên Hùng thay thế ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ TGĐ từ ngày 16/7/2015. Ông Cường sẽ giữ chức vụ phó TGĐ.

  File gốc

 • 03/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phân phối lợi nhuận năm 2014
  - Trả cổ tức 2014 tỷ lệ 50% bằng tiền
  - Chọn AASC là công ty kiểm toán năm 2015 - Danh sách thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 16/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 16/5/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, quận 3, tp. HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; + Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Các vấn đề khác theo quy định tại Đại hội.

 • 23/04/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại 10.003 cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 18/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 2.

  Tải file gốc

 • 10/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ nghỉ việc.

  Tải file gốc

 • 30/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án "Tòa nhà Văn phòng SAFI" cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI.

  Tải file gốc

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Bùi Quang Cảnh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 02/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 2 cổ tức năm 2014 bằng tiền.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 02/12/2014.

 • 05/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức 2014 đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc

 • 06/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 06/10/2014.

 • 04/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 30% và đợt 2/2014 tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc 

 • 26/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lâp công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng SAFI.

  Tải file gốc

 • 20/08/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.178.000
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 10.317.704
  Ngày chính thức giao dịch: 20/8/2014.

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  SFI - NQ HĐQT về việc sửa đổi mức vốn tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và đăng ký tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc

 • 11/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/7/2014 là ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 02/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn trong Điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 10/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu – nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/06/2014.

 • 04/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi năm 2013.

  Tải file gốc

 • 27/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP.

  Tải file gốc

 • 14/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
  Thời gian thực hiện: 26/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

  Nội dung họp đại hội:

  +         Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014;

  +         Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

  +         Một số nội dung khác.

 • 26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 23/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết HĐQT quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đại lý Vận tải COSFI.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/06/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2013
  Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/07/2013

 • 24/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Ngày 13/04/2013
  - Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Lion địa chỉ 11 - 13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP HCM

 • 30/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/06/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SFI: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  SFI: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

  • Thời gian: 8h sáng ngày 19/05/2012
  • Địa điểm: khách sạn Kim Đô 133 Nguyễn Huệ, TP.HCM


  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/04/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện : ngày 19/05/2012
  Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

 • 26/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc đóng cửa Văn phòng đại diện

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/02/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/01/2012 và 01/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/02/2012
  Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

 • 10/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/05/2011 và 13/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng :16/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 15% / mệnh giá (1.500 đồng / 01 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 26/05/2011

 • 28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 18/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SFI: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/03/2011 và 15/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011
  Thời gian: 15/04/2011
  Địa điểm: Số 11-13 công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

  (Theo hsx)

 • 22/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 08/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2009
  • Đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  • Thời gian dự kiến: từ ngày 27/03/2009 đến 16/04/2009
  • Nội dung: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2009
  • Đối với việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2009:
   • Thời gian tổ chức họp: 08h00, ngày 08 tháng 05 năm 2009
   • Địa điểm họp: Lầu 2, nhà hàng LION, 11-13 Công trường LAM SƠN, Q. 1, TP. HCM (bên cạnh khách sạn Caravelle)
   Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SFI vào các ngày 17-19/03/2009 .
 • 03/03/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  SFI: Nghị quyết Hội đồng quản trị
  Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (Mã CK: SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT như sau:

  Điều I : Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 80 - 100 tỷ đồng trong năm 2009, cụ thể là :

  • Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2008 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 01:01 từ nguồn Lợi nhuận tích lũy.
  • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 01:01 từ nguồn Lợi nhuận tích lũy và Quỹ đầu tư phát triển .
  • Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược .

Giá trong ngày

19.65

-2.85 (-12.67%)
Giá tham chiếu22.5
Giá mở cửa22.35
Giá cao nhất22.7
Giá thấp nhất22.35
Giá đóng cửa22.5
Khối lượng1,050
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,800,142
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)231.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,264.5
P/E4.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)32,942.2
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

22.50

0.20 (0.88%)

1,05023,800
16/01

22.70

0.00 (0.00%)

00
16/01

22.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

22.70

0.65 (2.94%)

54012,260
15/01

22.70

0.65 (2.94%)

54012,260
14/01

22.05

0.10 (0.45%)

11,570260,430
13/01

22.15

0.05 (0.22%)

57012,900
10/01

22.10

0.25 (1.11%)

200
09/01

22.35

0.15 (0.67%)

17,010375,920
08/01

22.20

0.30 (1.33%)

6,190138,830
07/01

22.50

0.20 (0.88%)

5,800130,560
06/01

22.70

0.50 (2.25%)

42,530931,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

18/11/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

03/12/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 535.153Lý...

20/04/2018

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018 Ngày đăng ký...

22/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian...

22/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

10/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/12/2017Ngày đăng ký cuối...

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu...

07/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 515.385 cổ...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông...

16/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

10/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 10/04/2017:- Ông Nguyễn Hoàng Anh chức...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt...

01/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh chức vụ Chủ tịch...

01/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

09/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/02...

08/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án...

16/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2017 Ngày...

21/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

15/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/12/2016:- Ông Trần Nguyên...

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi loại hình...

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuyền là người CBTT...

02/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công...

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề...

27/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

27/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016Ngày đăng ký...

17/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trích lập các quỹ và ngân sách hoạt...

29/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại thành công 90.000 cổ phiếu...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016...

22/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi đăng ký mua lại 90.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

23/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Nguyễn Cao Cường từ nhiệm chức vụ thành viên...

17/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 18/03/2016...

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLCMã chứng khoán: SFISố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 752.750 CP, tỷ lệ...

06/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:stox.vnCụ thể, vào...

24/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Cường chức vụ phó...

23/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM Số lượng cổ phiếu niêm yết...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua vào thành công 30.009 cổ phiếu...

02/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đăng ký mua lại 30.009 cổ phiếu ESOP...

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu...

13/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của Công...

16/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố bổ nhiệm ông Trần Nguyên Hùng thay thế ông Nguyễn...

03/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Phân phối lợi nhuận năm 2014 - Trả cổ tức...

16/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

16/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015 Thời gian thực...

23/04/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố đã mua lại 10.003 cổ phiếu ESOP của CB...

18/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ...

10/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP...

30/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án "Tòa nhà...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố ông Bùi Quang Cảnh từ nhiệm chức vụ phó...

02/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 2 cổ tức năm 2014 bằng tiền.Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức 2014 đợt...

06/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc cổ tức đợt 1...

26/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lâp công ty...

20/08/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

SFI - NQ HĐQT về việc sửa đổi mức vốn tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và...

11/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/7...

02/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn...

10/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi chia cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2014Ngày đăng ký...

04/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phương án chuyển đổi trái...

27/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP.Tải...

14/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết HĐQT về phân phối lợi nhuận và...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Thời...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

23/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết HĐQT quyết định thành lập Công ty TNHH...

12/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2013 Lý do...

24/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

28/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

13/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2013 -...

30/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

08/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

26/06/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

08/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SFI: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

SFI: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Thời gian: 8h sáng ngày 19...

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2012...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc đóng...

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

21/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

02/02/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SFI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

10/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

26/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SFI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/05/2011...

28/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SFI: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011...

22/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx...

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx...

15/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

08/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2009 Đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thời gian dự kiến...

03/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

SFI: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (Mã CK: SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT như sau: Điều I : Trình Đại hội...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam