Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần SCI E C - Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp: 
   + Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
  + Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  + Trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  + Trình đại hội cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phê duyệt dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
  + Miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  + Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động.
  + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018.
 • 19/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 • 19/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 • 22/02/2018

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng chức vụ Phó giám đốc từ ngày 01/01/2018.
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng chức vụ Phó giám đốc từ ngày 01/01/2018.
 • 05/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Dương Mạnh chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Phan Thanh Hải từ ngày 05/12/2017.
 • 01/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải chức vụ Phó giám đốc từ ngày 01/12/2017.
 • 25/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 20/10/2017.
 • 23/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SCI E&C công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC năm 2017.
 • 09/05/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần SCI E&C từ ngày 09/05/2017.
 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 - Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
  + Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
  + Phương án sắp xếp, cơ cấu tổ chức Công ty, định hướng đến năm 2020;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.
 • 24/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 14/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 14/02/2017.

  Tải file gốc
 • 13/02/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017
  Thời gian thực hiện: 13/02/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Đào Gia Thắng từ ngày 15/08/2016.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại chức vụ Người CBTT thay thế ông Hoàng Công Tuấn từ ngày 03/08/2016.

  Tải file gốc
 • 01/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại chức vụ Giám đốc điều hành thay thế ông Hoàng Công Tuấn từ ngày 01/08/2016.

  Tải file gốc
 • 01/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại chức vụ Giám đốc từ ngày 01/08/2016.

  Tải file gốc
 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 02/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Hải chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02/05/2016.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
  Thời gian họp:  08h45, ngày 28/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  + Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
  + Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và thông qua tờ trình trả thù lao 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  + Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng Khoán IB
  - Mã chứng khoán: SCI 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 781.000 CP (tỷ lệ 7,81%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 781.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/04/2016.
 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP giải pháp công nghệ cao Việt Sifo 
  - Mã chứng khoán: SCI 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.300.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.300.000 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/04/2016.
 • 09/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố ông Lê Công Viên thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 08/01/2016.

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/01/2016.

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 chính thức niêm yết trên HNX:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 05/01/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc 
 • 25/12/2015

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng cổ phiểu hủy đăng ký giao dịch: 10.000.000
  Ngày hủy đăng ký giao dịch: 25/12/2015
  Lý dó: Chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 16/09/2015

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 4 từ ngày 16/09/2015.

  Tải file gốc

 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho CTCP SCI.
 • 20/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu đăng ký thêm: 5.000.000
  (Cổ phiếu phát hành cho CĐHH, cổ tức và phát hành cho CB CNV)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 10.000.000
  Ngày chính thức giao dịch: 20/8/2015.

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu.

  File gốc

 • 14/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông  Nguyễn Văn Phúc chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 14/7/2015.

  File gốc

 • 13/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, quyền mua, phát hành cho CB CNV và phân phối tiếp số cổ phiếu chưa bán hết.

  File gốc

 • 07/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Đào Gia Thắng thay thế ông Trần Kim Sơn giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 7/7/2015.

  File gốc

 • 25/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 chấp thuận miễn nhiệm ông Trần Nhân Nghĩa, thành viên HĐQT kể từ ngày 25/6/2015.
 • 25/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố 2 nhân sự sau từ nhiệm:
  - Ông Trần Nhân Nghĩa từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2015
  - Ông Phan Thanh Hải từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 1/7/2015.

  Link tin

 • 22/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh phía nam tại Sóc Trăng.

  Link tin

 • 16/06/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2015
  Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
  Nội dung họp: Thông qua việc các cổ đông hiện hữu chào bán cổ phiếu SCI cho Công ty cổ phần Sông Đà 909 không qua chào mua công khai.

 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc CĐHH bán cổ phiếu SCI cho S99.

  Tải file gốc

 • 12/05/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2015

  * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000

  * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 4.250.000
  Tỷ lệ thực hiện: 100:85 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 85 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng.

 • 25/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu SCI của Sông Đà 909.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD Q1/2015
  - Các nhiệm vụ chủ yếu trong Q2/2015
  - Nội dung ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 16/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  + Thông qua quy chế lương của Hội đồng quản trị chuyên trách;
  + Các nội dung khác nếu có.

 • 13/02/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn thay thế ông Nguyễn Công Hùng giữ chức vụ giám đốc điều hành từ ngày 16/1/2015.

  Tải file gốc

 • 29/12/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2015
  Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9, Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Các nội dung khác nếu có.

 • 06/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  SCI - NQ HĐQT họp quý III/2014

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.000.000
  Ngày chính thức giao dịch: 30/6/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500 đồng/cổ phiếu.

 • 18/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

15.9

5.2 (48.6%)
Giá tham chiếu10.7
Giá mở cửa10.8
Giá cao nhất11.7
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.7
Khối lượng95,430
Giao dịch ròng NĐTNN-38,100
Room nước ngoài còn lại55.68%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)159.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,908.3
P/E8.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,282.9
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.70

0.20 (1.83%)

95,4301,021,497
16/01

10.90

0.20 (1.80%)

193,8802,045,164
15/01

11.10

0.10 (0.89%)

25,400280,220
14/01

11.20

0.20 (1.75%)

50,200545,920
13/01

11.40

0.10 (0.87%)

48,000544,030
10/01

11.50

0.40 (3.36%)

69,430780,846
09/01

11.90

0.10 (0.83%)

135,5911,578,209
08/01

12.00

0.20 (1.69%)

92,9001,077,030
07/01

11.80

0.20 (1.72%)

43,929509,751
06/01

11.60

0.30 (2.52%)

73,320819,488

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần SCI...

19/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

19/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch...

22/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng chức vụ Phó giám đốc từ...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng chức vụ Phó giám đốc từ...

05/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Dương Mạnh chức vụ Kế toán trưởng thay...

01/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải chức vụ Phó giám đốc từ...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

20/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) công bố bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải chức vụ Người phụ trách quản...

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần SCI E&C công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ...

09/05/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố thay đổi tên công ty thành...

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2017Địa điểm tổ chức...

24/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

14/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng...

13/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

15/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông...

03/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đại...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa...

02/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Hải...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Thời gian họp:  08h45, ngày...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng Khoán IB- Mã chứng khoán: SCI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 781.000 CP (tỷ lệ...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP giải pháp công nghệ cao Việt Sifo - Mã chứng khoán: SCI - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0...

09/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

08/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố ông Lê Công Viên thôi giữ...

05/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 không được phép giao dịch ký...

05/01/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 chính thức niêm yết trên HNX: Số lượng chứng khoán niêm...

25/12/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiểu...

16/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

20/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết...

14/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông  Nguyễn Văn Phúc...

13/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành...

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Đào Gia Thắng...

25/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 chấp thuận miễn nhiệm ông Trần Nhân Nghĩa, thành...

25/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố 2 nhân sự sau từ nhiệm:- Ông...

22/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

16/06/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

12/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2015 * Trả...

25/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận chào mua...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

10/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Kết quả SXKD Q1/2015 ...

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn thay...

29/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

06/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

SCI - NQ HĐQT họp quý III/2014Tải file gốc

30/06/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam