Lịch sự kiện

 • 19/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông (QCC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-04-2018
  Thời gian thực hiện: 19-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 20/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017
  Thời gian thực hiện: 20/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
 • 14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017
  Thời gian họp: Lúc 08h00, ngày 14/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2016 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2016, Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2017, Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016;
  + Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
  + Một số nội dung khác.
 • 14/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 17/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và trả cổ tức năm 2016.
 • 17/03/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố mua lại bất thành 20.000 cổ phiếu từ ngày 16/02/2017 đến ngày 17/03/2017.
 • 16/02/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố đăng ký mua lại 20.000 cổ phiếu từ ngày 16/02/2017 đến ngày 17/03/2017.

  Tải file gốc
 • 24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký mua lại 20.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 15/09/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 từ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thành Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

  Tải file gốc
 • 13/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2016
  Thời gian thực hiện: 13/5/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01cổ phiếu nhận được 900 đồng).
 • 25/04/2016

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đổi tên thành "Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông".

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 9%.

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 9%.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
  Thời gian họp: 8:00AM ngày 12/4/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  Nội dung họp:
  + Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2015 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tư năm 2015, Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2016, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty);
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015;
  + Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
  + Một số nội dung khác.
 • 29/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/05/2015.

 • 22/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Thời gian họp: 8:00Am, April 17, 2015
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

 • 17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/08/2014.

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  QCC - NQ HĐQT sơ kết 6 tháng 2014

  Tải file gốc

 • 21/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chức vụ trưởng BKS.

  Orginal file

 • 01/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Nhân chức vụ kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 20/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh chức vụ phó chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 17/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 17/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2014
  Thời gian họp: 8:00AM, ngày 17/6/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, đường Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

 • 06/06/2014

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.500.000
  Ngày chính thức giao dịch: 6/6/2014
  Giá tham chiếu: 2.600 đồng/cổ phiếu.

 • 26/05/2014

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố hủy niêm yết trên HaSTC:

  Số cổ phiếu hủy niêm yết: 1.500.000
  Ngày hủy niêm yết: 26/5/2014.

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố thay đổi TGĐ

  Tải file gốc

 • 12/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông Lưu Văn Minh Thành chức vụ phó TGĐ.
 • 20/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 25/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian dự kiến họp: Sẽ thông báo cụ thể sau, tại Website của Công ty tại địa chỉ: http://www.qtc.vn
  - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, đường Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 • 08/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  QCC - Báo cáo tài chính quý 1/2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân giữ chức vụ Phụ trách kế toán thay Công ty cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu kể từ ngày 24/03/2012


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian dự kiến họp: Sẽ thông báo cụ thể sau, tại website của Công ty tại địa chỉ: http://www.qtc.vn
  + Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 • 07/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Download original file


 • 14/09/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể sau

 • 24/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bà Quảng Thị Thu An thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Kể từ ngày 15/10/2010
  Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày
  15/10/2010

  (Theo hnx)

 • 21/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bà Quảng Thị Thu An thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin Kể từ ngày 12/04/2010
  Bổ nhiệm ông Trần Hoài Thanh giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày
  15/10/2010

  (Theo hnx)

 • 15/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Hoàng Phú Sĩ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kể từ ngày 06/10/2010
  Bổ nhiệm ông Trần Đình Chinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày
  06/10/2010

  (Theo hnx)

 • 06/10/2010

  Niêm yết mới

  CTCP Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX.
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: QCC
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán niêm yết: 1.500.000 CP
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng.
  - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 06/10/2010.

  (Theo: hnx.vn)

Giá trong ngày

5.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.3
Giá mở cửa5.3
Giá cao nhất5.3
Giá thấp nhất5.3
Giá đóng cửa5.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.23%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,607.0
P/E3.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,115.2
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/12

5.30

0.00 (0.00%)

00
11/12

5.30

0.00 (0.00%)

00
10/12

5.30

0.00 (0.00%)

00
09/12

5.30

0.80 (13.11%)

100530
06/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
05/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
04/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
03/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
02/12

6.10

0.00 (0.00%)

00
29/11

6.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông (QCC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm...

20/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: Lúc 08h00, ngày 14/04...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về...

17/03/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố mua lại bất thành...

16/02/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố đăng ký mua...

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố nghị quyết HĐQT về...

15/09/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn Thông công bố thay đổi đơn vị kiểm toán...

13/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

25/04/2016

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đổi tên thành "Công ty Cổ...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016Thời gian họp: 8:00AM...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

28/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối...

22/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

26/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

QCC - NQ HĐQT sơ kết 6 tháng 2014Tải file gốc

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

04/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm bà...

20/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông...

17/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ...

17/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng...

06/06/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu...

26/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố hủy niêm yết trên HaSTC:Số...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

31/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố thay đổi TGĐTải...

12/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông Lưu...

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

25/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013 3...

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

QCC - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

27/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban...

23/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

07/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo thay đổi ban...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

02/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

31/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam công bố Nghị quyết Hội...

14/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

24/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

10/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 -...

24/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2010 (Theo: hnx.vn)

03/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông báo thay...

21/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam ...

15/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC) thông...

06/10/2010

Niêm yết mới

CTCP Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông báo chính thức niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX.- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam