Lịch sự kiện

 • 22/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-04-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán
  - Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hường chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
  - Bổ nhiệm bà Dương Thanh Ngọc chức vụ Thư ký công ty thay thế bà Trần Thị Thanh Hiền
  - Phê duyệt giá thuê và chi phí môi giới văn phòng dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An.
 • 04/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hoa chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Vũ Thị Nga từ ngày 06/10/2017.
 • 18/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 30/06/2017.
 • 31/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/04/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 19/04/2017.
 • 12/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2017
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2016
  Thời gian họp: 07h30-11h30, ngày 31/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 19/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP (tỷ lệ 0,14%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.500 CP (tỷ lệ 0,67%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/02/2016.

 • 28/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.353.700 CP (tỷ lệ 15,69%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 353.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 13,33%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/01/2016.
 • 28/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/01/2016:

  1/ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:
  - Ông Trần Đình Toàn
  - Ông Phan Hải Triểu
  - Ông Đồng Xuân Bình
  - Ông Lê Phi Hùng

  2/ Bổ nhiệm Thành viên HĐQT:
  - Ông Nguyễn Thanh Sơn
  - Ông Phan Huy Hoàn
  - Ông Trần Hoàng Đạt
  - Ông Trần Lương Sơn
  - Ông Đường Hùng Cường được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

  3/ Miễn nhiệm thành viên BKS
  - Ông Nguyễn Viết Thi
  - Bà Lê Thị Thúy Hà

  4/ Bổ nhiệm Thành viên BKS
  - Bà Trần Thị Huyền
  - Bà Nguyễn Ngọc Hoa
  - Ông Phan Hữu Tuyến được bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.100 CP (tỷ lệ 16,08%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 58.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.353.700 CP (tỷ lệ 15,69%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/01/2016.
 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.702.400 CP (tỷ lệ 18,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 210.800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.491.600 CP (tỷ lệ 16,61%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/01/2016.

 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP (tỷ lệ 0,14%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2016.
 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.922.200 CP (tỷ lệ 19,48%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 219.800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.702.400 CP (tỷ lệ 18,02%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/01/2016

   

 • 20/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.226.200 CP (tỷ lệ 21,51%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 304.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.922.200 CP (tỷ lệ 19,48%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/01/2016.
 • 12/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.320.500 CP (tỷ lệ 22,14%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 42.900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.277.600 CP (tỷ lệ 21,85%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư.
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/01/2016.
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Landmark
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 3.470.000 CP (tỷ lệ 23,13%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 117.400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.352.600 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,35%
  - Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 08/01/2016

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Việt Hùng
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 860.000 CP (tỷ lệ 5,73%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 581.500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 278.500 CP
  - Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 05/01/2016.

  Tải file gốc
 • 22/12/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 24, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An
  Nội dung họp:  Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và các nội dung khác (nếu có).
 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 12/6/2015:
  - Bổ nhiệm ông Đường Hùng Cường chức vụ giám đốc, ông Cường thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Trần Đình Toàn chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Toán thôi giữ chức vụ giám đốc.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 12/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
  - Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
  - Và một số nội dung khác.

 • 21/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/12/2014.

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết HĐQT về tình hình SXKD Q4/2014 và thống nhất trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 2,5%.

  Tải file gốc

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm cán bộ quản lý:
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phóng chức vụ phó giám đốc
  - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Ngà chức vụ kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 12/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm ông Trần Đình Toàn giữ chức vụ giám đốc công ty thay thế ông Lê Phi Hùng.

  Tải file gốc

 • 30/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
  Thời gian họp: 7:00 ngày 30/5/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
  - Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-2019;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty do bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;
  - Và một số nội dung khác.

 • 30/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 04/11/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • 05/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Kể từ ngày 2/7/2012 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Lê Trâm đảm nhận nhiệm vụ “Nhân viên công bố thông tin” thay thế ông Phan Thế Trọng đã chuyển công tác

 • 10/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012
  + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian dự kiến họp: Dự kiến đầu tháng 4/2012
  + Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 • 27/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Đồng Xuân Bình thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT để tham gia Uỷ viên HĐQT
  Ông Đường Hùng Cường thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới – Chủ tịch HĐQT
  Ông Lê Phi Hùng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới – Tổng Giám đốc Công ty.

 • 26/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 26/04/2011
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An. Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

 • 26/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  PXA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 23/04/2011
  - Thời gian tổ chức Đại hội điều chỉnh : Ngày 26/04/2011

 • 25/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.200.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 14/04/2011
   
 • 22/02/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.800.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  22/02/2011

  (Theo hnx)


   

Giá trong ngày

2.0

1.4 (233.33%)
Giá tham chiếu0.6
Giá mở cửa0.6
Giá cao nhất0.6
Giá thấp nhất0.5
Giá đóng cửa0.6
Khối lượng77,260
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)30.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,477.1
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)87.5
P/B22.9
Lợi tức cổ phiếu (%)2.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
04/06

0.60

0.00 (0.00%)

77,26043,330
01/06

0.60

0.00 (0.00%)

60,81232,467
31/05

0.60

0.00 (0.00%)

110,70060,620
30/05

0.60

0.10 (20.00%)

123,80065,130
29/05

0.50

0.10 (16.67%)

79,60039,810
28/05

0.60

0.00 (0.00%)

9,2004,610
25/05

0.60

0.00 (0.00%)

11,6006,870
24/05

0.60

0.00 (0.00%)

44,50025,380
23/05

0.60

0.00 (0.00%)

19,50011,720
22/05

0.60

0.00 (0.00%)

59,40035,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố nghị quyết HĐQT về việc:-...

04/10/2017

Thay đổi BLĐ

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) công bố bổ nhiệm bà...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

30/06/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An bị đưa vào diện cảnh báo...

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2017Thời gian họp...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

23/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

15/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

31/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

31/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

19/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP ...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.353.700 CP...

28/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/01/2016:1/ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:- Ông Trần Đình Toàn-...

27/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.100 CP...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

22/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.702.400 CP...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Hùng Cường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.500 CP (tỷ...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.922.200...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.226.200 CP...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.320.500 CP...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Landmark- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Việt Hùng- Mã chứng khoán: PXA- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 860.000 CP...

22/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015Ngày đăng ký cuối...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

12/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 12/6/2015: ...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

12/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19...

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trả cổ tức bằng tiền năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

17/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết HĐQT về tình hình...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

08/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm cán bộ quản lý:-...

12/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố bổ nhiệm ông Trần Đình...

30/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Thời gian họp: 7:00...

30/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

04/11/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 24 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, thành phố Vinh...

05/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Kể...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

20/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Đồng Xuân...

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

26/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PXA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo:...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

14/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

22/02/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam