Lịch sự kiện

 • 10/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28-03-2018
  Thời gian thực hiện: 10-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 26/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2017
  Thời gian thanh toán : 26/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 16/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 05/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 05/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Thái Ngọc Lân chức vụ Trưởng BKS từ ngày 05/04/2017.
 • 05/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 05/04/2017. 
  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời.
 • 06/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 20/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 18/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/10/2016

  Niêm yết thêm

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 25.582.620 cổ phiếu.
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 281.440.162 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 13/10/2016.
 • 26/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2016
  Ngày thanh toán: 26/9/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
 • 12/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2016
  Thời gian thực hiện: 12/9/2016
  Địa điểm thực hiện: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ 05 lên 06 thành viên.

 • 25/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
 • 12/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 26/08/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 29/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức bằng tiền năm 2016.

  Tải file gốc
 • 21/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt từ Công ty Cổ phần Vận Tải Sản phẩm khí Quốc tế.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 20/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Tầng 2, Khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM.

  Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
  - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016;
  - Và các nội dung khác.

 • 01/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
  Mã chứng khoán: PVT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.782.915 CP, tỷ lệ 5%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 54.220 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.728.695 CP, tỷ lệ 4,97%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 1/4/2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam-ETF đã mua 748.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 12.782.915 hay 5%.
 • 08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 27/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
  Mã chứng khoán: PVTG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.865.735 CP, tỷ lệ 5,02%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 126.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.739.735 CP, tỷ lệ 4,97%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 25/1/2016.

  Tải file gốc

 • 25/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
  Mã chứng khoán: PVT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.865.735 CP, tỷ lệ 5,03%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 126.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.739.735 CP, tỷ lệ 4,98%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 25/1/2016.

  Tải file gốc
 • 11/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức vụ Phó TGĐ và Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/01/2016.

  Tải file gốc
 • 29/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ông Nguyễn Ngọc Anh chấm dứt hợp đồng lao động và thôi giữ chức phó TGĐ từ ngày 15/10/2015.

  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thanh chức vụ phó TGĐ từ ngày 20/4/2015.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 17/04/2015.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;
  + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;
  + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
  + Bầu thay thế thành viên HĐQT;
  + Và các nội dung khác…

 • 17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/10/2014

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông Phạm Đăng Nam giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 23/09/2014

  Niêm yết thêm

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:  23.257.542 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo Thông báo số 619/TB-SGDHCM ngày 04/06/2014 chốt danh sách thực hiện quyền.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 255.857.542 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 23/09/2014.

 • 31/08/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PVT - Ngày 07/08/2014 ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2014
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2014
  - Thời gian thực hiện: Tháng 08/2014
  - Địa điểm thực hiện: Tần 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM

 • 09/07/2014

  Thay đổi BLĐ

  PVT - Thay đổi thành viên HĐQT

  Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó TGĐ thay ông Nguyễn Anh Minh từ ngày 08/07/2014

  Tải file gốc

 • 12/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.260.000 cổ phiếu.

 • 30/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 11/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 11/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức đạo hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
  Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 11/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
   Nội dung họp:

  +         Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

  +         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014;

  +         Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

  +         Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;

  +         Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013;

  +         Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014;

  +         Bầu thay thế thành viên HĐQT;

  +         Sửa đổi Điều lệ;

  +         Và các nội dung khác.

 • 06/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo bổ nhiệm ông Đặng Khắc Đô làm Phó Tổng Giám đốc.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/04/2013
  1. Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
  2. Nội dung cụ thể:
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22-26/04/2013.
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

 • 04/02/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  PVT - Công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017

  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PVT - Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/04/2012
  Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 14/05/2012.
  Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

 • 01/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/05/2011 và 10/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/05/2011
  Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 30/05/2011
  Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Vận tải Dầu khí sẽ thông báo trong Thư mời.

 • 16/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Anh làm người công bố thông tin

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 10/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 09/07/2010

  Niêm yết thêm

    Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  -Loại CK: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY bổ sung: 2,254,316 cổ phiếu
  -Ngày giao dịch chính thức: 09/07/2010

 • 21/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 15/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (mã CK: PVT) như sau:

  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:                10.000 đ (mười nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:       18/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                        20/03/2009
  • Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
  • Thời gian tổ chức Đại hội  :  Dự kiến ngày 15/04/2009.
  • Địa điểm tổ chức Đại hội :    Thông báo sau.
  • Nội dung họp Đại hội:

  +   Báo cáo và thông qua kết quả HĐSXKD năm 2008 và báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán);

  +  Báo cáo và thông qua kế hoạch SXKD năm 2009;

  +  Báo cáo và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2008 và chia cổ tức năm 2008;

  +  Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2008 và thông qua thù lao HĐQT, BKS trong năm 2009;

  +  Báo cáo dự thảo và thông qua Quy chế Quản trị công ty, Sửa đổi Điều lệ;

  +  Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2009;

  +  Báo cáo và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009.

  Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVT vào những ngày 19, 20&23/03/2009.

Tổng quanBiến động giá

PVT

10.85 ▼

-4.45 (-41.01%)

 

Giá trong ngày

10.85

-4.45 (-29.08%)
Giá tham chiếu15.3
Giá mở cửa15.5
Giá cao nhất15.5
Giá thấp nhất15.25
Giá đóng cửa15.3
Khối lượng202,040
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)281,440,162
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,053.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,317.0
P/E4.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,293.2
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.30

0.20 (1.29%)

202,0403,097,420
16/01

15.50

0.05 (0.32%)

117,8001,823,160
16/01

15.50

0.05 (0.32%)

117,8001,823,160
15/01

15.55

0.05 (0.32%)

166,8202,576,960
14/01

15.50

0.00 (0.00%)

98,7801,527,420
13/01

15.50

0.15 (0.95%)

205,6103,174,100
10/01

15.65

0.25 (1.57%)

703,63010,931,000
09/01

15.90

0.15 (0.93%)

293,1804,637,570
08/01

16.05

0.35 (2.13%)

425,9306,854,290
07/01

16.40

0.20 (1.20%)

269,1304,408,340
06/01

16.60

0.25 (1.52%)

250,1904,136,150

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn...

26/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016...

05/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn chức vụ Chủ tịch...

05/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2017 Ngày đăng...

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 20...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng xin ý...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

13/10/2016

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 25.582.620...

26/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016 Ngày đăng ký...

12/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016 Ngày đăng ký...

25/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

12/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 26/08/2016...

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

05/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần Công...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016 Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 20/04...

01/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETFMã chứng khoán: PVTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam-ETF đã mua 748.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 12...

08/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETFMã chứng khoán: PVTGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETFMã chứng khoán: PVTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

11/01/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức vụ Phó...

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

15/10/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ông Nguyễn Ngọc Anh chấm dứt hợp đồng lao...

20/04/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thanh chức vụ phó TGĐ...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 17/04/2015. Địa...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn thay thế ông...

23/09/2014

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

31/08/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PVT - Ngày 07/08/2014 ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2014- Ngày đăng ký cuối...

09/07/2014

Thay đổi BLĐ

PVT - Thay đổi thành viên HĐQTBổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó TGĐ thay ông Nguyễn Anh Minh từ ngày...

12/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013:Ngày...

30/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức đạo hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 11/04...

06/09/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo bổ nhiệm ông Đặng Khắc Đô làm Phó Tổng Giám...

22/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2013 Ngày đăng ký cuối...

04/02/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

20/11/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

21/05/2012

Thay đổi BLĐ

PVT - Công bố danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017Tải file dữ liệu gốc

16/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PVT - Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

14/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng...

01/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NQ ĐHCĐ Thường niên năm 2011

30/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2011 ...

16/12/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Anh...

10/12/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx...

09/07/2010

Niêm yết thêm

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát...

21/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (mã CK: PVT) như sau: Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá:                10.000 đ (mười nghìn...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam