Lịch sự kiện

 • 03/08/2020

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.265.584
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 26.577.280
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15-08-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 03-08-2020
 • 08/06/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2018
  Thời gian thanh toán : 08/06/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 14/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2018
  Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
  - Thông qua Tờ trình phát hành ESOP OPC năm 2018.
  - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2014
   Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/01/2015

 • 19/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố ông Nguyễn Đăng Thoại từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/12/2014.

  Tải file gốc

 • 15/12/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.428.242 cổ phiếu
   Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Thông báo số 1024/TB-SGDHCM ngày 05/11/2014
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 19.285.102 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/12/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/12/2014.

  Link tin

 • 08/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT quyết định chia cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 14/11/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.428.430 cổ phiếu.

 • 27/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố đã bán ra thành công 59.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố đăng ký bán ra 59.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 04/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 59.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 30/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 08/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện:                  15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán:  30/05/2014

 • 15/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về trả cổ tức đợt 2/2013.

  Tải file gốc

 • 05/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Thời gian thực hiện:   8 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2014
  Địa điểm thực hiện:   Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

 • 05/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 14/03/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố giao dịch mua cổ phiếu quỹ:

  Số cổ phiếu quỹ được giao dịch: 50.000
  Thời gian giao dịch: 14/3/2014
  Số cổ phiếu quỹ hiện có: 50.000.

 • 06/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 06/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC announces the BoM's resolution

  Tải file gốc

 • 01/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Thoại chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2014.
 • 19/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 10/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 29/11/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Chia cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền                : 13/11/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng    : 15/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 29/11/2013

 • 30/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 16/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm:
  Số lượng: 183.500 cổ phiếu (Một trăm tám mươi ba ngàn năm trăm cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ công nhân viên chịu hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày 07/08/2012 đến 07/08/2013.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.835.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2012
  Ngày chính thức giao dịch: 16/08/2013

 • 14/06/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/05/2013
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thanh toán: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: Ngày 29/05/2013

 • 03/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2012
  Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  - Thời gian thanh toán: 20/12/2012

 • 27/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/08/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM 
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 572,000 cổ phiếu
  Ngày VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung: 22/08/2012

 • 14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Vào lúc 8 giờ ngày 14/04/2012.
  - Địa điểm họp: Nhà khách Phương Nam: số 252 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

 • 12/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  - Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2012

 • 20/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.094.860 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 12/10/2011
   
 • 14/09/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  OPC: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 26/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Link download

 • 16/08/2011

  Phát hành cổ phiếu

  OPC: Phát hành cổ phiếu 

  Link download

 • 25/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/05/2011 và 10/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 25/05/2011

 • 15/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 14/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  OPC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 09/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/02/2011 và 24/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
  Thời gian tổ chức Đại hội: 8h ngày 09/04/2011

  (Theo hsx)

 • 15/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OPC - 27/08/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiến đợt 1 năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá
  - Giá trị: 1.000 VND
  - Thời gian thực hiện: 15/09/2010

  Linkdownload

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 8h ngày 03/04/2010
  Địa điểm: Nhà Khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

 • 11/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2009
  • Mục đích : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
  • Thời gian tổ chức đại hội : 8h ngày 11/04/2009
  • Địa điểm tổ chức đại hội : Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nội dung họp                                        

  +  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của OPC năm 2008.

  +  Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

  +  Thông qua Báo cáo tài chính 2008 đã kiểm toán.

  +  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.

  +  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

 • 27/02/2009

  Sự kiện khác

   OPC: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Ông Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm OPC (mã CK: OPC) là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay cho Ông Lê Minh Điểm – Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 13/02/2009.

Giá trong ngày

57.0

11.5 (25.27%)
Giá tham chiếu45.5
Giá mở cửa48.0
Giá cao nhất48.2
Giá thấp nhất45.0
Giá đóng cửa45.5
Khối lượng2,070
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)26,577,280
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,514.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,782.9
P/E15.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)22,007.0
P/B2.6
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

45.50

0.45 (0.99%)

2,07093,490
16/01

45.05

0.95 (2.06%)

401,860
15/01

46.00

1.00 (2.22%)

56026,350
15/01

46.00

1.00 (2.22%)

56026,350
14/01

45.00

0.95 (2.15%)

201,246,890
13/01

44.05

0.05 (0.11%)

1004,500
10/01

44.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

44.00

0.85 (1.96%)

1707,780
08/01

43.15

1.85 (4.11%)

301,290
07/01

45.00

0.90 (2.04%)

301,380
06/01

44.10

1.40 (3.07%)

301,350

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

03/08/2020

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1...

08/06/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

14/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2018Thời gian thực hiện: Ngày 14/04/2018Địa điểm thực hiện: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí MinhNội dung họp:- Thông qua báo cáo hoạt động của...

31/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) công bố ông Nguyễn Phan Dũng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ...

01/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

16/11/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) công bố thay đổi mẫu dấu công ty từ ngày 16/11/2017.

24/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền...

07/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 964.255 cổ phiếu Lý...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm...

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

10/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 59.000(Số lượng...

17/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2016Ngày đăng ký cuối...

19/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố bổ nhiệm ông Hà Đức Cường chức vụ Phó TGĐ từ...

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 5.500.000 cổ phần và...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chức vụ Người CBTT...

05/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chức vụ Người CBTT...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Chí...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chức vụ Trưởng BKS...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ HạnhMã chứng khoán: OPCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc marketingSố lượng...

09/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2016 Ngày đăng ký cuối...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Xuân VươngMã chứng khoán: OPCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Trịnh Xuân Vương, chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu từ ngày 22/3 đến 20/4...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Chí Linh, phó chủ tich HĐQT/TGĐ, đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Chí Linh, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến...

29/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2016 Ngày đăng ký cuối...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

27/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015...

25/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.062...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

12/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2015 Ngày đăng...

30/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC phát hành cổ phiếu cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng :...

09/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2015 bằng...

19/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng: 155.000 cổ phiếu Đây là số cổ...

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2015 Ngày...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền...

10/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015 Thời gian thực hiện: Vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2015 Địa điểm thực hiện...

10/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không...

19/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố ông Nguyễn Đăng Thoại từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT...

15/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

08/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT quyết định chia cổ tức đợt 1/2014 bằng...

14/11/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không...

27/10/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố đã bán ra thành công 59.000 cổ phiếu quỹ.Tải...

03/10/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố đăng ký bán ra 59.000 cổ phiếu quỹ.Tải file...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 59.000 cổ phiếu...

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2014Ngày đăng...

15/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT về trả cổ tức đợt 2/2013.Tải...

05/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện:   8 giờ ngày...

05/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

14/03/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố giao dịch mua cổ phiếu quỹ:Số cổ phiếu quỹ được giao dịch: 50...

06/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

06/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC announces the BoM's resolutionTải file gốc

01/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Thoại chức vụ phó TGĐ từ ngày...

19/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

10/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

29/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Chia cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữuNgày giao dịch không hưởng quyền                : 13/11/2013 Ngày đăng ký cuối...

30/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về việc chia cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%.File gốc

16/08/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm: Số lượng: 183.500 cổ phiếu (Một trăm tám mươi ba...

14/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

29/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/05/2013 Lý do...

03/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

12/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu gốc

20/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2012 Lý do và mục đích: Chia...

27/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

22/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

14/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012 - Tỷ...

12/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012 - Tỷ lệ thực hiện...

20/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

19/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

12/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

14/09/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OPC: Nghị quyết 2011Link download

26/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

16/08/2011

Phát hành cổ phiếu

OPC: Phát hành cổ phiếu Link download

25/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

14/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OPC: Nghị quyết 2011Link download

09/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2011...

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OPC - 27/08/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiến đợt 1 năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h ngày 03/04/2010Địa điểm: Nhà Khách Phương Nam, số 252...

11/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2009 Mục đích : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Thời gian tổ chức đại hội : 8h...

27/02/2009

Sự kiện khác

OPC: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm OPC (mã...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam