Lịch sự kiện

 • 09/02/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/11/2017
  Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 09/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  Nội dung họp: 
  + Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; 
  + Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành; 
  + Tờ trình thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm 01 đại diện theo pháp luật); 
  + Các vấn đề khác (nếu có)

  Lưu ý: ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tổ chức lần 1 vào ngày 25/12/2017 thất bại, ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tổ chức lần 2 vào ngày 23/01/2018 thất bại.  ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 tổ chức lần 3 dự kiến vào ngày 09/02/2018.
 • 06/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý nợ tại NCB.
 • 09/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và một số nội dung khác.
 • 02/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm chức vụ TGĐ điều hành từ ngày 02/10/2017.
 • 08/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 08/08/2017.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 14/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ TGĐ để đảm nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14/06/2017.
 • 13/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm ông Lê Anh Dũng chức vụ Trưởng BKS và bà Lê Thị Băng Tâm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 13/06/2017.
 • 12/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017
  Thời gian thực hiện:  23/05/2017
  Địa điểm thực hiện:Tầng 5, Rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Lưu ý:
  ĐHĐCĐ thường niên lần 1 năm 2017 tổ chức vào ngày 28/04/2017 và lần 2 năm 2017  tổ chức vào ngày 23/05/2017 thất bại, ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2017 tổ chức tiếp vào ngày 12/06/2017.
 • 12/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 21/04/2017.
 • 14/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương làm dịch vụ tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Và một số vấn đề khác.
 • 02/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2016
  Thời gian thực hiện: 07/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Nội dung họp:
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản
  xuất kinh doanh năm 2016;
   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động
  năm 2016;
   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động
  năm 2016;
   Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
   Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
   Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán
  năm 2016;
   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
   Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
   Các vấn đề khác (nếu có).

 • 07/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 02/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: OGC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.304.210 CP, tỷ lệ 4,77%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 759.620 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.063.830 CP, tỷ lệ 5,02%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 2/3/2016.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc đề nghị Công ty Cổ phần Công Nghệ Xổ Số Đại Dương hoàn trả phần vốn góp của Công ty và tiến hành giải thể Công ty.

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc cam kết sẽ dùng khoản tiền thoái vốn từ Dự án Lega Fashion House để đảm bảo nghĩa vụ của khoản vay của Công ty Cổ phần Viptour - Togi với đối tác.

  Tải file gốc
 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/01/2016

  Sự kiện khác

   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/01/2016 nhưng vẫn nằm trong diện bị cảnh báo do lỗ.

  Tải file gốc
 • 16/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/12/2015.

  Tải file gốc
 • 30/11/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/10/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 30/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Nội dung họp:
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  + Thông qua tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  + Thông qua tờ trình ủy quyền thực hiện công việc cho Hội đồng quản trị;
  + Các vấn đề khác (nếu có).

 • 26/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm ông Ngô Văn Bình chức vụ Phó TGĐ từ ngày 26/11/2015.

  Tải file gốc
 • 11/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Máy tình và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) và Công ty Đầu tư THT Việt Nam (THT).

  Tải file gốc
 • 14/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dương chức vụ kế toán trưởng thay thế ông Phạm Đỗ Huy Cương từ ngày 14/10/2015.

  Tải file gốc

 • 14/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Tầng 3, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Tải file gốc

 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015.

  Tải file gốc

 • 24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Xanh cho Vincom Retail.

  File gốc

 • 08/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang,TGĐ, là người CBTT thay thế ông Dương Trọng Nghĩa từ ngày 8/8/2015.

  File gốc

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang chức vụ TGĐ Điều hành thay ông Dương Trọng Nghĩa từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 28/07/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015
  Thời gian thực hiện: 28/7/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  + Tờ trình Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà Dương Thị Cẩm Thủy;
  + Các vấn đề khác (nếu có).

 • 28/07/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 28/7/2015.

  File gốc

 • 15/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang chức vụ phó TGĐ tài chính từ 15/7/2015.

  File gốc

 • 14/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 06/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm tạm thời bà Dương Thị Cẩm Thúy thay thế ông Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập từ ngày 6/1/2015.

  Tải file gốc

 • 28/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Quang Vinh thay thế ông Preben Hjortlund giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 28/10/2014.

  Tải file gốc

 • 25/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố phân công phó chủ tịch HĐQT tạm thời đảm nhận các nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm từ ngày 25/10/2014.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 27.000.000 cổ phần tại CTCP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (ORC).

  Tải file gốc

 • 26/08/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình giữ chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 11/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc dừng phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

  Tải file gốc

 • 28/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 20.000.000 cổ phiếu OCH.

  Tải file gốc

 • 10/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường chức vụ kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 10/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính và kế toán trưởng đối với ông Hoàng Văn Tuyến.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2014 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

  Nội dung họp:

  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

  + Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và dự toán năm 2014;

  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới;

  + Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;

  + Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014-2019;

  + Thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Quỳnh Nga;

  + Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014-2019;

  + Thông qua tờ trình bổ sung các ngành, nghề kinh doanh;

  + Thông qua tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ;

  + Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

  + Các vấn đề khác (nếu có).

 • 26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 25/12/2013

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Đào Vũ Nguyên từ ngày 25/12/2013.
 • 01/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Trương Xuân Khánh từ ngày 1/11/2013.
 • 23/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 23/10/2013

  Thay đổi BLĐ

   Bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2013.
 • 23/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Cổ tức năm 2012 500 đồng/cổ phiếu.
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2013
  Ngày thực hiện: 23/10/2013

 • 07/10/2013

  Thay đổi BLĐ

   - Miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Lê Quang Thụ
  - 2 thành viên HĐQT từ nhiệm: Vũ Hồng Sơn và Lê Thị Thu Thủy
  - Bổ nhiệm ông Dương Trọng Nghĩa chức vụ TGĐ
  - Bổ sung tạm thời 2 thành viên HĐQT: Lê Quang Thụ và Hà Trọng Nam

 • 27/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương và CTCP Nông Lâm sản Đại dương.

  File gốc

 • 17/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Thời gian thực hiện: 23/4/2013
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5 tòa nhà Ocean, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 • 09/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  OGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2012
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 30/07/2012

 • 18/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  OGC - Thông báo thay đổi TGĐ

  CTCP Tập đoàn Đại Dương thông báo bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ TGĐ thay bà Nguyễn Thị Dung từ ngày 08/05/2012.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/05/2012

  Sự kiện khác

  OGC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quyết định mua thêm 56.700.000 cổ phần trong đợt phát hành thêm của CTCP Đầu tư Đại dương Thăng Long, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 70% vốn điều lệ. Giao ông Hà Văn Thắm làm người đại diện quản lý vốn. Thời hạn thức hiện: Quý 2/2012.


  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012
  - Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 20/04/2012
  - Địa điểm thực hiện: Phòng Victoria tầng 4, Khách sạn Fortuna - Số 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

 • 20/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  OGC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  OGC: Thay đổi thời gian và địa chỉ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  1. Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 246/2012/TB-SGDHCM ngày 09/03/2012:
  - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2012
  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  2. Thông tin điều chỉnh:
  - Thời gian thực hiện: 10 giờ, Thứ sáu ngày 20/04/2012
  - Địa điểm thực hiện: Phòng Victoria tầng 4, Khách sạn Fortuna - Số 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
  Lý do điều chỉnh: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được thành công và đón tiếp được chu đáo.

 • 08/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 50.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 30/12/2011
   
 • 26/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/11/2011

  Phát hành cổ phiếu

  OGC: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17/11/2011 và 18/11/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2011
  - Lý do và mục đích: Thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 50.000.000 cổ phiếu
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá.

 • 21/11/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  OGC: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  OGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 20/10/2011 và 21/10/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
  - Thời gian thực hiện: từ ngày 27/10/2011 đến ngày 09/11/2011

 • 22/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 17/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo

  Link download

 • 20/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  OGC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011

  Link download

 • 25/03/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  OGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

  Link download • 17/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  OGC - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ của ông Ooi Wah Teck kể từ ngày 17/03/2011

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 16/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 03/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 28/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download

  (Theo hsx)

 • 29/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  OGC: Phát hành cổ phiếu thưởng 

  Link download

 • 10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 07/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  OGC - 29/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010

  Linkdownload

 • 19/07/2010

  Thay đổi BLĐ

   CTCP Tập đoàn Đại dương (OGC) thông báo thay đổi nhân sự như sau:
  - Bổ nhiệm Bà Tạ Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 16/07/2010
  - Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tuyến giức chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng thay cho Bà Đặng Thị Hồng Vân - Kế toán trưởng kể từ ngày 16/07/2010

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 21/06/2010

  Thay đổi BLĐ

    CTCP Tập đoàn Đại dương (OGC) công bố thông tin về việc bầu Ông Vũ Hồng Sơn - thành viên HĐQT - làm phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 21/06/2010

  Link download

 • 04/05/2010

  Niêm yết mới

   
 • 26/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

Giá trong ngày

4.21

0.72 (20.63%)
Giá tham chiếu3.49
Giá mở cửa3.49
Giá cao nhất3.52
Giá thấp nhất3.47
Giá đóng cửa3.49
Khối lượng543,930
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)299,999,999
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,263.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)86.8
P/E48.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)893.5
P/B4.7
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.49

0.00 (0.00%)

543,9303,705,816
16/01

3.49

0.07 (1.96%)

425,6901,491,090
16/01

3.49

0.07 (1.96%)

425,6901,491,090
15/01

3.56

0.01 (0.28%)

107,560379,230
15/01

3.56

0.01 (0.28%)

107,560379,230
14/01

3.57

0.04 (1.13%)

121,2201,468,600
13/01

3.53

0.12 (3.28%)

35,960129,210
10/01

3.65

0.10 (2.81%)

508,4004,976,000
09/01

3.55

0.01 (0.28%)

247,530876,650
08/01

3.54

0.02 (0.56%)

2,939,58010,390,330
07/01

3.52

0.01 (0.28%)

395,5301,393,590
06/01

3.53

0.03 (0.85%)

451,1401,592,280

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/02/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 29/11/2017Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 09/02/2018Địa điểm thực hiện: Rạp...

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý nợ tại NCB...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

02/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm chức vụ TGĐ điều...

08/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung chức vụ Người được...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn...

14/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố ông Lê Huy Giang thôi giữ chức vụ TGĐ để đảm nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

13/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm ông Lê Anh Dũng chức vụ Trưởng BKS và bà Lê Thị Băng Tâm chức vụ...

12/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

12/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 21/04...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thuê Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương làm...

02/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.Tải...

07/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2016 Thời gian...

07/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016.Tải...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

02/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: OGCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc đề nghị Công ty Cổ...

04/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc cam...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

18/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt từ...

16/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam chức vụ Phó Chủ...

30/11/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 07/10/2015 Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 30/11/2015Địa điểm thực hiện: Số...

26/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm ông Ngô Văn Bình chức vụ Phó TGĐ...

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

29/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần...

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dương chức vụ kế toán...

14/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Tầng 3...

22/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

24/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ...

08/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang,TGĐ, là người CBTT...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang chức vụ TGĐ Điều...

28/07/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015Thời gian thực hiện: 28/7/2015 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. Nội dung họp: +...

28/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

28/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ chức vụ chủ tịch...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Huy Giang chức vụ phó TGĐ...

14/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu...

06/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm tạm thời bà Dương Thị Cẩm Thúy thay thế...

28/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Quang Vinh thay thế...

25/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố phân công phó chủ tịch HĐQT tạm thời đảm nhận...

03/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 27.000.000...

26/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình giữ chức vụ phó...

11/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc dừng phát hành trái phiếu...

28/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 20.000.000...

10/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường chức vụ kế...

10/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính và kế...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2014 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Đào Vũ...

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Trương Xuân Khánh từ ngày 1/11/2013.

23/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQTFile gốc

23/10/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2013.

23/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012 500 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Lê Quang Thụ- 2 thành viên HĐQT từ nhiệm: Vũ Hồng Sơn và Lê Thị...

27/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương và...

17/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền mặt...

22/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

23/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013 Ngày...

09/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

14/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OGC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2012 Lý do và...

18/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

03/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

OGC - Thông báo thay đổi TGĐCTCP Tập đoàn Đại Dương thông báo bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ...

08/05/2012

Sự kiện khác

OGC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quyết định mua thêm 56.700.000 cổ phần trong đợt phát hành thêm của CTCP Đầu tư...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 - Lý do và...

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OGC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

OGC: Thay đổi thời gian và địa chỉ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 1. Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 246/2012/TB-SGDHCM ngày 09/03/2012: - Thời gian thực hiện...

08/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

02/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

26/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

21/11/2011

Phát hành cổ phiếu

OGC: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17/11/2011 và 18/11/2011 thì người bán không được hưởng quyền...

21/11/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OGC: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

27/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

OGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

22/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

17/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạoLink download

20/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OGC: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Link download

25/03/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

OGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Link download

17/03/2011

Thay đổi BLĐ

OGC - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ của ông Ooi Wah Teck kể từ ngày 17/03/2011Link download (Theo: hsx...

16/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

03/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download (Theo hsx...

29/01/2011

Phát hành cổ phiếu

OGC: Phát hành cổ phiếu thưởng Link download

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

07/12/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

OGC - 29/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  về việc lựa chọn...

19/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Tập đoàn Đại dương (OGC) thông báo thay đổi nhân sự như sau:- Bổ nhiệm Bà Tạ Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó...

21/06/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Tập đoàn Đại dương (OGC) công bố thông tin về việc bầu Ông Vũ Hồng Sơn - thành viên HĐQT -...

04/05/2010

Niêm yết mới

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam