Lịch sự kiện

 • 17/05/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 52,500,000
  Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 907,455,928
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25-06-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 17-05-2019
 • 04/07/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18-07-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19-07-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24-07-2018 đến hết ngày 28-08-2018
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  Nội dung xin ý kiến: Thay đổi phương án thu hồi theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017
 • 02/07/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 33.459.554 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 622.828.788 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 02/07/2018.
 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TpHCM.
 • 27/03/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 202.318.012 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:31 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 31 cổ phiếu mới).
 • 20/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng vốn và thanh toán gốc và lãi trái phiếu chuyển đổi phát hành ra thị trường quốc tế.
 • 15/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.
 • 07/02/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 642.828.788 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch:
  + 17.000.000 cổ phiếu ESOP tự do chuyển nhượng: 07/02/2018
  + 3.000.000 cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng: 31/12/2018.
 • 25/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/02/2018
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 12/02/2018 đến ngày 27/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

  Nội dung lấy ý kiến:
  + Phát hành riêng lẻ  cổ phần phổ thông.
  + Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Công ty.
 • 18/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 12/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi điều lệ công ty.
 • 12/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 12/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2018
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 12/01/2018 đến ngày 23/01/2018
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

  Nội dung lấy ý kiến:
  + Thay đổi loại cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi;
  + Thay đổi thời gian phát hành cổ phần trong Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 10/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 04/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 28/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH Nova Property Management.
 • 27/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH Nova An Phú.
 • 27/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng hạn mức của khoản vay với Credit Suisse AG, Singapore Branch từ 100 triệu USD lên 125 triệu USD và kế hoạch sử dụng vốn khoản vay 50 triệu USD từ Credit Suisse AG, Singapore Branch.
 • 22/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega.
 • 20/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 10/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bổ 999.800 cổ phần phổ thông của công ty Cổ phần Địa ốc Huy Minh do công ty nắm giữ cho Công ty Cổ phần Novagroup.
 • 07/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã công bố.
 • 26/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City.
 • 25/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 08/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
 • 08/09/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/09/2017:

  + Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy chức vụ TGĐ thay thế ông Phan Thành Huy
  + Miễn nhiệm bà Võ Thị Thu Vân chức vụ Phó TGĐ.
 • 08/09/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Phan Thành Huy từ ngày 08/09/2017.
 • 06/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa.
 • 06/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management.
 • 24/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova Phù Sa và Công ty Cổ phần Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa.
 • 15/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố miễn nhiệm ông Lê Hồng Phúc chức vụ Phó TGĐ từ ngày 15/08/2017.
 • 10/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Bùi Cao Nhật Quân từ ngày 10/08/2017.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn.
 • 03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn từ Credit Suisse AG, Singapore Branch với hạn mức tín dụng 100.000.000 USD.
 • 02/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 49.99.000 cổ phần phổ thông của công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Nova Galaxy.
 • 26/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 13/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 13/07/2017.
 • 07/07/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 28/07/2017 đến ngày 09/08/2017
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

  Nội dung lấy ý kiến:
  + Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  + Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
 • 03/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/07/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
 • 15/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ công ty sửa đổi.
 • 25/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố miễn nhiệm ông Chan Hong Wai chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/05/2017.
 • 19/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 2.000.000.000.000 đồng.
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 27/04/2017. 
  Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
 • 20/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.
 • 17/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 17/04/2017.
 • 31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 30/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 • 27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • 27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 34.339.960 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định.
 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vương Cung.

  Tải file gốc
 • 06/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 21/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của bà Nguyễn Thị Thu Hương tại Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp
  - Nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của bà Lê Nguyễn Diễm My tại Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp
  - Cử ông Bùi Đạt Chương là người quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp từ ngày 23/02/2017.

  Tải file gốc
 • 16/02/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng vản bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/02/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 16/02/2017 đến hết ngày 30/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 • 25/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/02/2017 là ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 28/12/2016.
 • 28/12/2016

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va chính thức niêm yết trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 589.369.234 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 19/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 28/12/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 50.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

Giá trong ngày

64.1

8.1 (14.46%)
Giá tham chiếu56.0
Giá mở cửa55.5
Giá cao nhất56.2
Giá thấp nhất55.1
Giá đóng cửa56.0
Khối lượng271,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)914,285,928
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)58,605.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,620.8
P/E17.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,794.2
P/B3.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

56.00

0.00 (0.00%)

271,20064,186,260
16/01

56.00

1.00 (1.81%)

336,55071,468,490
15/01

55.00

0.40 (0.72%)

212,40061,971,040
15/01

55.00

0.40 (0.72%)

212,40061,971,040
14/01

55.40

0.40 (0.72%)

226,900568,338,640
13/01

55.00

0.80 (1.43%)

342,54044,252,870
10/01

55.80

0.20 (0.35%)

234,10035,714,000
09/01

55.60

1.60 (2.96%)

257,67035,220,030
08/01

54.00

2.30 (4.08%)

440,79059,666,470
07/01

56.30

0.50 (0.89%)

311,040788,902,720
06/01

55.80

0.20 (0.35%)

269,800192,064,750

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/05/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số cổ phiếu niêm yết...

04/07/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

02/07/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi...

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

27/03/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở...

20/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

15/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng...

07/02/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000.000...

25/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02...

18/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

12/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không...

10/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

04/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng hạn mức...

22/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

20/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT...

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

25/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát...

08/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

08/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/09...

08/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy...

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

15/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố miễn nhiệm ông Lê Hồng Phúc...

10/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

13/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn...

07/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/07/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2017Thời gian thực hiện:...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/07/2017 là ngày đăng ký...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán...

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ công ty...

25/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố miễn nhiệm ông Chan Hong Wai chức...

19/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về chương trình họp...

30/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

23/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc:...

16/02/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng vản bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/02...

25/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

28/12/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va không đủ điều kiện giao dịch ký...

28/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 589.369.234 cổ phiếuNgày niêm yết có...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam