Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28-03-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt văn hóa – thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
 • 27/10/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017
  Thời gian họp: 9h00, ngày 27/10/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

  Nội dung họp:
  + Thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “NBC” khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
 • 05/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 05/10/2017.
 • 29/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Dũng chức vụ Phó giám đốc từ ngày 01/10/2017.
 • 18/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 18/09/2017.
 • 18/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 16/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Phạm Bá Tước chức vụ Phó giám đốc từ ngày 16/08/2017.
 • 16/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/05/2017
  Thời gian thanh toán : 29/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5,50% /mệnh giá (550 đồng/cổ phiếu).
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 18/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017
  Thời gian họp: 07h30, ngày 18/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt văn hóa – Thể thao công nhận Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  + Báo cáo chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2017
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng năm 2017
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2016
  + Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:

  - Ông Nguyễn Văn Dậu bị miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Công Hương được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.
 • 22/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2016
  Thời gian thực hiện: 15/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

 • 01/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:

  - Ông Nguyễn Văn Dậu được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Trịnh thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016
  Thời gian họp: ngày 28/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bổ bà Dương Thị Thu Phong thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 16/12/2015.

  Tải file gốc
 • 01/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố ông Lê Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/12/2015.

  Tải file gốc
 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/10/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 9.000.498
  (Cổ phiếu phát hành trả cổ tức)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 36.999.124
  Ngày chính thức giao dịch: 8/10/2015.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11 từ ngày 30/09/2015.

  Tải file gốc

 • 26/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/08/2015.

 • 19/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 32,14934% (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3,214934 cổ phiếu thưởng).
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.001.374.

 • 20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Hoàng Minh Hiếu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 2/7/2015.

  Link tin

 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Ngô Thế Phiệt thay thế ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT/giám đốc điều hành từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông Vũ Anh Tuấn chức vụ giám đốc điều hành cho đến khi HĐQT bổ nhiệm người thay thế.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015
  Thời gian họp: 7:30AM ngày 16/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu có);
  + Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2014;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng năm 2015;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2014;
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015;
  + Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

 • 26/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố Bà Dương Thị Thu Phong từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Phong thay thế ông Nguyễn Phúc Hưng giữ chức vụ phó giám đốc từ 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố tái bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn chức vụ giám đốc điều hành từ 1/10/2014.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dương thay thế ông Lưu Anh Đức giữ chức vụ người CBTT từ ngày 15/9/2014.

  Tải file gốc

 • 25/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:
  - Ông Vũ Anh Tuấn và ông Mai Quảng Thái thôi tham gia HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu chức vụ chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 21/08/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:

  - Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu thay thế ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Ông Mai Quảng Thái thôi chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 23/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bổ nhiệm ông Lê Văn Giang chức vụ phó Giám đốc.

  Tải file gốc

 • 05/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 14% (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
  Thời gian thực hiện: 05/5/2014.

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ

  Tải file gốc

 • 20/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/3/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 02/12/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.999.222 cổ phiếu (Bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn hai trăm hai mươi hai cổ phiếu);
  - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 02/12/2013.

 • 20/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 20/03/2013
  - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

 • 23/10/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/09/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 7.999.404 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/09/2012.
   
 • 10/07/2012

  Phát hành cổ phiếu

  NBC: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0. Giá trị cổ phiếu lẻ còn dư được để lại bổ sung vào vốn tích lũy của Công ty.

 • 11/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  NBC: Báo cáo tài chính quý I năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 18/04/2012

 • 27/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  NBC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 7h30 ngày 20 tháng 03 năm 2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

 • 01/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 6.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/08/2011
 • 12/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phần ( 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 25/03/2011

 • 25/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 25/03/2011

  (Theo hnx)

 • 24/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/01/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
  Thời gian: 13h ngày 18/01/2011
  Địa Điểm: Văn phòng CTCP Than Núi Béo - TKV, 799 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  Nội dung:
              + Đổi tên CTCP Than Núi Béo - TKV thành CTCP Than Núi Béo - Vinacomin;

  + Thông qua chủ trương hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Vinacomin thực hiện dự án xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và tham gia nhận thầu với CTCP Tây nam Đá Mài để khai thác mỏ lộ thiên Khe Chàm II.

  + Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn tích lũy cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ và chuẩn bị nguồn nhân lực đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

  (Theo hnx)

 • 04/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

  Thời gian: 13h ngày  25/04/2010
  Địa điểm: Văn phòng CTCP Thanh Núi Béo-TKV, 799 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • 28/04/2009

  Kết quả kinh doanh quý

     Báo cáo tài chính quý 1/2009
 • 23/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 121/TB-TTLK ngày 16/2/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Than Núi Béo để trả cổ tức năm 2008 và Đại hội cổ đông thường niên như  sau:

  - Tên TCPH: Công ty cổ phần Than Núi Béo  

  - Mã chứng khoán: NBC

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá: 10.000 đồng

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2009

  - Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

       + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 23/02/2009

       + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 24/02/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 23, 24/2/2009)

  -    Thời gian thực hiện:  

  -          Thời gian: 7h30 ngày 23/4/2009

  -          Địa điểm: Văn phòng CTCP Than Núi Béo – TKV, 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại phòng KTTC- CTCP Than Núi Béo, 799 Lê Thánh Tông, T.p Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND và sổ cổ đông.

  Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu NBC vào các ngày 24/2, 25/2, và 26/2/2009

  Trung tâm GDCK Hà nội xin thông báo đến các công ty chứng khoán và nhà đầu tư./.

 • 07/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 09/03/2009

  Thay đổi BLĐ

  Căn cứ công văn số 699/TB-VP của CTCP Than Núi Béo TKV, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo:

  1.       Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm, cử nhân kinh tế, phó phòng Kế toán Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Than Núi Béo TKV thay bà Phạm Thị Đức đã đủ tuổi về hưu theo chế độ.

  2.       Thời gian giữ chức vụ của bà Nguyễn Thị Tâm là 5 năm kể từ ngày 01/03/2009

 • 26/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

    Báo cáo tài chính quý IV/2008
 • 12/02/2009

  Sự kiện khác

  Ngày 12/2/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 660/CV-VP của CTCP Than Núi Béo-TKV (NBC) về việc tiếp tục xin hoãn nộp báo cáo tài chính Quý IV năm 2008. Trung tâm GDCK Hà Nội xin trích toàn văn nội dung công văn trên đến các công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

  (Công văn số 660/CV-VP đính kèm).

Giá trong ngày

5.7

-0.7 (-10.94%)
Giá tham chiếu6.4
Giá mở cửa6.4
Giá cao nhất6.4
Giá thấp nhất6.4
Giá đóng cửa6.4
Khối lượng30,400
Giao dịch ròng NĐTNN21,900
Room nước ngoài còn lại42.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)36,999,124
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)210.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,351.3
P/E2.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,403.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.40

0.00 (0.00%)

30,400194,560
16/01

6.40

0.00 (0.00%)

26,500169,600
15/01

6.40

0.00 (0.00%)

15,00096,000
14/01

6.40

0.00 (0.00%)

29,000185,600
13/01

6.40

0.00 (0.00%)

34,800222,720
10/01

6.40

0.00 (0.00%)

21,300136,320
09/01

6.40

0.00 (0.00%)

21,200135,680
08/01

6.40

0.00 (0.00%)

5,60035,850
07/01

6.40

0.10 (1.54%)

22,000141,420
06/01

6.50

0.00 (0.00%)

6,20040,300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

27/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017Thời gian họp: 9h00...

05/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức chức vụ Người được ủy...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lưu Anh Đức...

18/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

16/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC) công bố bổ nhiệm ông Phạm Bá Tước chức vụ Phó giám đốc...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC...

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017Thời gian họp: 07h30, ngày 18/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt văn hóa – Thể thao công...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

15/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016Ngày đăng ký cuối...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2016:- Ông...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Ngày đăng ký cuối...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

16/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bổ bà Dương Thị Thu Phong thôi giữ chức vụ Phó...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố ông Lê Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Giám...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

08/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 9...

30/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

26/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015 Ngày giao dịch không...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

28/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Hoàng...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Ngô Thế Phiệt thay thế ông Vũ Anh...

20/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015 Thời gian họp: 7:30AM ngày 16/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố Bà Dương Thị Thu Phong từ nhiệm chức vụ thành...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Phong thay thế ông...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố tái bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn chức vụ giám...

15/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Dương thay thế ông Lưu...

25/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:- Ông Vũ Anh Tuấn và ông...

21/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự HĐQT:- Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu...

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bổ nhiệm ông Lê Văn Giang chức vụ phó Giám đốc.Tải...

05/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2014Ngày giao dịch không...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

24/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐTải file gốc

20/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/3/2014Địa...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

02/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin công bố niêm yết thêm cổ phiếu:- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.999.222 cổ phiếu...

20/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013 3. Lý do...

23/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

17/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

10/07/2012

Phát hành cổ phiếu

NBC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 3:2...

11/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

NBC: Báo cáo tài chính quý I năm 2012Tải file dữ liệu gốc

18/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 - Tỷ lệ thực...

27/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NBC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2012 - Tỷ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

12/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

25/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011 - Tỷ lệ thực hiện:...

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không...

24/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

18/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 13h ngày 18/01/2011Địa Điểm: Văn phòng CTCP Than Núi Béo - TKV, 799 Lê Thánh...

04/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

30/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010  ( theo: hnx.vn)

17/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

25/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010Thời gian: 13h ngày  25/04/2010Địa điểm: Văn phòng CTCP Thanh Núi Béo-TKV,...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

23/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 121/TB-TTLK ngày 16/2/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Than Núi Béo để trả cổ tức năm 2008 và Đại hội cổ đông thường niên như  sau: - Tên TCPH: Công ty cổ phần Than Núi Béo   - Mã chứng khoán:...

07/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

09/03/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ công văn số 699/TB-VP của CTCP Than Núi Béo TKV, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo: 1.      ...

26/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

12/02/2009

Sự kiện khác

Ngày 12/2/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 660/CV-VP của CTCP Than Núi Béo-TKV (NBC)...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam