Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-04-2018
  Thời gian thực hiện: 27-04-2018
  Địa điểm thực hiện: 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản.
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nhà Việt Hưng Thịnh và cử ông Tôn Thất Mạnh là người đại diện toàn bộ phần vốn góp. 
   
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2017 
  Địa điểm thực hiện: Số 18F Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
 • 05/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 05/04/2017.
 • 17/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và trình phương án thành lập Công ty tới Đại hội.
 • 16/12/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Hải Bằng
  Mã chứng khoán: NAV
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 729.346 CP, tỷ lệ 9,12%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 322.150 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 322.150 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.051.496 CP, tỷ lệ 13,14%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 16/12/2016.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thu hồi công nợ UDEC bằng nhận đất từ UDEC hoặc thực hiện các phương thức thu hồi công nợ khác
  - Không di dời nhà máy ra khu đất Tân Thành, rút khỏi dự án Hồng Liêm - Bình Thuận
  - Thống nhất kế hoạch SXKD Q4/2016
  - Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Woodsland để xử lý nguyên liệu gỗ tồn kho.

  Tải file gốc

  Tải file gốc
 • 01/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Thạnh chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Thái Thanh Thủy từ ngày 01/09/2016.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/01/2016
  Thời gian thực hiện: 26/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nam Việt - 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
 • 20/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Minh Anh chức vụ người CBTT thay thế ông Phạm Huệ Hùng từ ngày 20/04/2016.

  Tải file gốc
 • 04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thay đổi Điều lệ
  - Thống nhất tờ trình ĐHĐCĐ năm 2016
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file gốc
 • 04/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/04/2016:

  - Ông Phạm Huệ Hùng bị miễn nhiệm chức vụ TGĐ
  - Ông Tôn Thất Mạnh bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và được bổ nhiệm chức vụ TGĐ
  - Ông Vũ Hải Bằng được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc
 • 25/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nam Việt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/01/2016
  Thời gian thực hiện: 25/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phần).
 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 9% và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 01/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Minh Anh chức vụ Phó TGĐ Kế hoạch Kinh Doanh từ ngày 01/12/2015.

  Tải file gốc
 • 22/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Phạm Huệ Hùng thay thế ông Bùi Hải Quân giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày 28/3/2015.

  Tải file gốc

 • 28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015
  Thời gian thực hiện: 28/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nam Việt - 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  +
  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và định hướng năm 2015;
  +
  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng 2015;
  +
  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014 và định hướng năm 2015;
  +
  Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội;
  +
  Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

 • 12/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nam Việt chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 12/02/2015.

 • 08/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nam Việt chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá  (600 đồng / cổ phần)
  Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2014

 • 31/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nam Việt – 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung Đại hội:

  +         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội;

  +         Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 • 18/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  NAV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/01/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2013
  1. Lý do và mục đích: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
  2. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 9% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
  - Thời gian thanh toán: 31/01/2013.

 • 21/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2012
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
  - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian tổ chức: 08 giờ 30, ngày 28/04/2012.
  - Địa điểm tổ chức: 18F Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM.

 • 09/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  NAV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/12/2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/12/2011 và 29/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  1) Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  2) Nội dung cụ thể:
  Tỷ lệ thực hiện: 12% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
  Thời gian thực hiện: 18/01/2012

 • 12/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Download original file

 • 26/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 29/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  NAV: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 25/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 06/06/2011 và 07/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2011
  - Thời gian tổ chức đại hội: 8:30; thứ bảy ngày 25/06/2011.
  - Địa điểm thực hiện: 18F Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q. 9, TP.HCM.

 • 20/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  NAV - 06/01: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2010 (12%)

  Linkdownload

 • 22/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 
  Link download

  (Theo hsx)

 • 28/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2009
  • Mục đích sử dụng danh sách : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian tổ chức : ngày 28/04/2009
  • Địa điểm tổ chức  : Hội trường CTCP Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Nội dung Đại hội:

  + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

  + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

  + Thảo luận các chiến lược phát triển công ty

  Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ANV vào các ngày 27,30 và 31/03/2009.

Giá trong ngày

22.1

3.1 (16.32%)
Giá tham chiếu19.0
Giá mở cửa19.0
Giá cao nhất19.0
Giá thấp nhất19.0
Giá đóng cửa19.0
Khối lượng20
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,999,981
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)176.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,614.4
P/E13.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,864.4
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.00

0.45 (2.42%)

20380
16/01

18.55

1.20 (6.91%)

10190
16/01

18.55

1.20 (6.91%)

10190
15/01

17.35

1.10 (6.76%)

3305,370
14/01

16.25

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.25

0.00 (0.00%)

00
10/01

16.25

1.05 (6.90%)

100
09/01

15.20

0.95 (6.66%)

50720
08/01

14.25

0.00 (0.00%)

00
07/01

14.25

0.90 (6.74%)

10140
06/01

13.35

0.85 (6.80%)

10130

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký...

12/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản.

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM ...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

05/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Việt bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 05/04/2017.

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và...

16/12/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Hải Bằng Mã chứng khoán: NAV Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thu hồi công nợ UDEC bằng nhận đất từ UDEC hoặc thực hiện...

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Thạnh chức vụ Kế toán trưởng...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 08/01/2016Thời...

20/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Minh Anh chức vụ người CBTT thay...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016- Thay đổi Điều...

04/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/04/2016:- Ông Phạm...

25/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/01/2016 Ngày đăng ký cuối...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Minh Anh chức vụ Phó TGĐ Kế...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

28/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

28/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Phạm Huệ Hùng thay thế ông Bùi Hải Quân giữ...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015 Thời gian thực hiện: 28/03/2015 Địa điểm thực hiện...

12/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015 Ngày đăng ký...

08/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 6%...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

23/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014Ngày đăng ký cuối...

31/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014Địa điểm thực hiện:...

18/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

06/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu gốc

21/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

31/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NAV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2013 1. Lý do và mục đích: Thực hiện việc chi trả cổ...

21/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

24/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2012 - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

09/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

18/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NAV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/12/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ...

12/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức...

31/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Download original file

26/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

29/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

NAV: Nghị quyết 2011Link download

25/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

NAV - 06/01: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2010 (12%)Linkdownload

22/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download (Theo hsx)

28/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

28/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) như sau: Ngày giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam