Lịch sự kiện

 • 18/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: 18-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • 09/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng Cường chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế bà Trịnh Thị Nguyệt Hằng từ ngày 09/08/2017.
 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 04/07/2017.
 • 23/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/05/2017
  Thời gian thanh toán : 23/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
 • 25/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
  Thời gian họp: 07:30, ngày 25/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2016
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
  + Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiếm soát năm 2017
  + Tờ trình phương án phân phối lợi và chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2017
  + Báo cáo đề xu
 • 03/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:

  - Ông Phạm Công Hương được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Dậu
  - Ông Nguyễn Quế Thanh được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thay thế ông Nguyễn Trọng Tốt.
 • 31/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.334.394
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 21.418.346
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 20/10/2016.
 • 30/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 100:42 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 42 cổ phiếu mới).
 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự từ ngày 27/04/2016:

  - Ông Nguyễn Xuân Bách được bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Mai Tất Lã
  - Bà Dương Hải Yến được bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Ngô Quốc Tuấn.

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016
  Thời gian họp: 7:30AM ngày 27/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2016;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015
  - Kết quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
  - Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và huy động vốn năm 2016
  - Điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị DTSX năm 2015
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 21/8/2015 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2015 là số âm. 
 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt chức vụ Ủy viên HĐQT/Giám đốc điều hành thay thế ông Bùi Quốc Tuấn từ ngày 31/7/2015.

  File gốc

 • 20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dậu thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 6/7/2015.

  File gốc

 • 12/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/06/2015.

 • 23/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015
  Thời gian họp: 7:40AM, ngày 14/4/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác đầu tư năm 2014;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 19/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bổ thay đổi nhân sự từ ngày 10/3/2015:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Doãn Văn Quang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Bùi Quốc Tuấn thay thế ông Khuất Mạnh Thắng giữ chức vụ Ủy viên HĐQT/Giám đốc điều hành.

  Tải file gốc

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/05/2014

 • 26/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hiệp chức vụ phó giám đốc nhiệm kỳ 5 năm.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 16/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  Thời gian họp: 16/4/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

 • 22/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 05/10/2013

  Thay đổi BLĐ

    - Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi chức vụ Phó giám đốc
  - Ông Doãn Văn Quang/Chủ tịch HĐQT/Giám đốc điều hành thôi kiêm chức Giám đốc điều hành
  - Ông Khuất Mạnh Thắng/Thành viên HĐQT được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành.

 • 13/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 13/06/2013

 • 04/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  MDC - Báo cáo tài chính quý 1/2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012
  - Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau
  - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin- Phường Mông Dương – Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

 • 28/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/09/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.998.952 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 21/9/2011
   
 • 29/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011
  Thời gian thực hiện: 24/06/2011

 • 10/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  MDC: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,24824 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,24824 cổ phiếu mới)
  Địa điểm thực hiện:
  § Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Mông Dương – TKV vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày Công ty thông báo và xuất trình Chứng minh nhân dân
  § Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký 
  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần do trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

 • 30/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện 30/03/2011

 • 02/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/05/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thời gian: 20/03/2010
  Địa điểm: Hội trường CTCP Than Mông Dương – TKV, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Giá trong ngày

10.0

2.9 (40.85%)
Giá tham chiếu7.1
Giá mở cửa7.1
Giá cao nhất7.1
Giá thấp nhất7.1
Giá đóng cửa7.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại31.58%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,418,346
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)214.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,062.8
P/E9.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,505.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

7.10

0.00 (0.00%)

30195
10/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

7.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng...

09/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng Cường chức vụ Người được...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn vị kiểm...

23/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017Thời gian họp: 07:30, ngày 25/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.334...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

17/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2016Ngày...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự từ ngày 27/04/2016:- Ông Nguyễn...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 7...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

13/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin không đủ điều kiện giao dịch ký...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt chức vụ Ủy viên...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

06/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dậu thay thế ông Nguyễn...

12/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Ngày giao dịch không...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

14/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: 7:40AM, ngày 14...

19/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bổ thay đổi nhân sự từ ngày 10/3/2015: - Bổ nhiệm ông Nguyễn...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

07/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

28/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014Ngày giao dịch...

26/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hiệp chức vụ phó giám...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian họp: 16/4/2014Địa điểm tổ...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

05/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi chức vụ Phó giám đốc- Ông Doãn Văn Quang/Chủ tịch HĐQT/Giám đốc điều hành thôi...

13/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

MDC - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

10/06/2011

Phát hành cổ phiếu

MDC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 Tỷ lệ thực hiện: 1: 0,24824 (người sở hữu 01 cổ...

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

02/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

26/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

11/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 20/03/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Than Mông Dương – TKV, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam