Lịch sự kiện

 • 06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội và cử ông Phạm Xuân Ái là người đứng đầu chi nhánh.
 • 26/06/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 26/06/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 03/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 03/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Phòng Hội thảo Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM, Tầng 2, Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  Lưu ý:
  ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 1 tổ chức ngày 24/04/2017 thất bại và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 2 tổ chức vào ngày 03/05/2017.

 • 10/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/10/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/10/2016.
 • 29/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường chức vụ Người CBTT thay thế ông Nguyễn Đình Trường từ ngày 29/09/2016.

  Tải file gốc
 • 14/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Vũ Thị Diệu từ ngày 14/09/2016.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
  Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 26/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Phòng họp 318 nhà 3 tầng Trung tâm Hội Nghị quốc tế.

  Nội dung họp:
   Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
   Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
   Thông qua toàn văn Điều lệ được thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
   Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị;
   Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
   Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2015;
   Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Ông Lương Xuân Quân đã mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.902.370 hay 8,46%.
 • 16/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Lương Xuân Quân đã mua 525.240 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.902.370 cổ phiếu hay 6,32%.

  Tải file gốc
 • 15/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 79% Cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng Sản Đất Quảng Ninh Thuận.

  Tải file gốc
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Ông Lương Xuân Quân đã mua 785.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.377.130 cổ phiếu hay 5,76%.

  Tải file gốc
 • 03/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sài Gòn Năng Động đã bán ra 20.000.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 10 cổ phiếu.
 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển VDI Việt Nam
  Mã chứng khoán: KSA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.500 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Anh Tú
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.500 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.500 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 19/1/2016.

  Tải file gốc
 • 12/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần VFI Việt Nam
  Mã chứng khoán: KSA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.444.450 CP, tỷ lệ 4,7%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Anh Tú
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.444.450 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.444.450 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 12/1/2016.
 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần VFI Việt Nam
  Mã chứng khoán: KSA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.444.450 CP, tỷ lệ 4,7%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Anh Tú
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.444.450 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/1/2016 đến ngày 9/2/2016.

  Tải file gốc 

 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển VDI Việt Nam
  Mã chứng khoán: KSA
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.500 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trần Anh Tú
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.500 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/1/2016 đến ngày 9/2/2016.

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Tú chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Đình Kế từ ngày 28/12/2015.

  Tải file gốc
 • 21/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần chứng khoán VSM
  Mã chứng khoán: KSA
  Tên nhân sự chủ chốt: Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.555.550 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.555.550 CP, tỷ lệ 5,94%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
  Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Ngày 21/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do đã mua đủ số tiền theo hạn mức đầu tư.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 56.056.416 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 93.427.360 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 11/12/2015.
 • 18/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho CĐHH
  - Đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán ra công chúng
  - Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu của CĐHH không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm 2015.

  Tải file gốc
 • 02/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

  Tải file gốc

 • 28/09/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận phát hành quyền mua cho CĐHH:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/09/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 2:3 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 56.056.416 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 09/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 30/9/2015 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 15/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố miễn nhiệm 2 phó TGĐ từ ngày 15/6/2015 là ông Nguyễn Văn Phú và ông Phạm Ngọc An từ ngày 15/6/2015.

  Linl tin

 • 13/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành riêng lẻ và chào bán ra công chúng.

  Tải file gốc

 • 13/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Diệu thay thế ông Lê Đức Huy giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 13/5/2015.

  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
  Thời gian: 8:00AM ngày 20/4/2015
  Địa điểm: Trung tâm hội nghị SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, tp. HCM.

  Nội dung họp:
  +         Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  +         Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  +         Thông qua phương án đầu tư dự án trong lĩnh vực Titan.
  +         Thông qua phương án cấu trúc vốn 2015.
  +         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

 • 20/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 13/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2014 với doanh thu đạt 97,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,08 tỷ đồng
  - Kế hoạch SXKD năm 2015 với doanh thu 500 tỷ và lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng
  - Thay đổi chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 21/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú thay thế ông Phạm Ngọc An giữ chức vụ phó TGĐ, ông Phạm Ngọc An sẽ giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 21/11/2014.

  Tải file gốc

 • 12/11/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2014
  Thời gian thực hiện: 12/11/2014
  Địa điểm họp: Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, P1, Q4, tp. HCM

  Nội dung họp:
  Thông qua chiến lược tái cấu trúc Công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc các nhà đầu tư chiến lược.

 • 23/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.

  Tải file gốc

 • 16/07/2014

  Niêm yết thêm

  KSA - Ngày 16/07/2014 chính thức gioao dịch cổ phiếu phát hành thêm

  - Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.397.315 cổ phiếu
  - Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo số 611/TB-SGDHCM ngày 02/06/2014.
  - Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.370.944 cổ phiếu
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 373.709.440.000 đồng
  - Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/07/2014
  - Ngày chính thức giao dịch: 16/07/2014

 • 04/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết 3.397.315 cổ phiếu phát hành thêm.

  Tải file gốc

 • 10/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 10/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 12/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.397.363 cổ phiếu.

 • 07/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 26/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, địa chỉ: số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thời gian thực hiện: 8:00, ngày 26/04/2014

  Nội dung họp:

  +         Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và định hướng năm 2014;

  +         Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014;

  +         Một số nội dung khác.

 • 26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 04/12/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng : 18.531.070 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:   04/12/2013

 • 30/09/2013

  Phát hành cổ phiếu

  KSA: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2013
  Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán phát hành: 18.531.070 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1,2 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 1,2 cổ phiếu mới).

 • 10/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết HĐQT và giải trình việc chậm công bố thông tin.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/04/2013

  Thay đổi BLĐ

  KSA - Bổ nhiệm nhân sự

  - Ông Phạm Ngọc An - Phó TGĐ/Phụ trách CBTT
  - Ông Nguyễn Quang Minh - Phó TGĐ

  Link download

 • 16/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  KSA - NQ HĐQT thành lập công ty con

  Link download

 • 20/03/2013

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KSA: Đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 20/02/2013
  Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh lại: dự kiến 20/03/2013
  Lý do thay đổi: Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.
  Các nội dung khác tại Thông báo số 923/2012/TB-SGDHCM ngày 20/11/2012 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt của công ty không thay đổi.

 • 20/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KSA: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/03/2013

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KSA - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

  Link download

 • 16/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/03/2013
  Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

 • 20/02/2013

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KSA: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 20/11/2012
  Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh lại: 20/02/2013
  Lý do thay đổi: Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

 • 27/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/05/2012

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông báo thay đổi tên/mã giao dịch. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  KSA: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KSA: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Thời gian thực hiện: dự kiến 18/5/2012
  - Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

 • 15/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  KSA: Thay đổi nhận sự

  - Thông qua đơn từ chức của ông H.E Rat Sokhorn - Thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm ông You Shen Sen thay thế


  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  KSA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự


  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
  Link download

   

 • 05/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.573.759 cổ phiếu Ngày chính thức giao dịch: 05/10/2011
 • 18/08/2011

  Phát hành cổ phiếu

  KSA: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 16,17/08/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 20 cổ phiếu mới).
  -
  Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được đưa vào lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

 • 02/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 06/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 22/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 18/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc:
  1. Thành lập Công ty TNHH Bình Thuận Hamico Banlung tại Campuchia

  Link download

  2. Thành lập Công ty TNHH MTV Bình Thuận Hamico Lệ Thanh tại tỉnh Gia Lai

  Link download

 • 16/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 15/03/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  KSA: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 29,30/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
  - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 15 đến ngày 25/04/2011
  - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án chi trả cổ tức mới thay thế Phương án chi trả cổ tức năm 2010 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/01/2011.

 • 15/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 29/01/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Thời gian: 29/01/2011
  Địa Điểm: T
  ại Khách sạn Majestic, số 1 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  (Theo hsx)

 • 29/01/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011

  Link download

  (Theo hsx)

 • 05/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download

  (Theo hsx)

 • 04/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 02/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Ngô Đình Hoàng Đức thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Kể từ ngày 01/11/2010
  Bổ nhiệm ông Ngô Đình Hoàng Đức giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2010
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 27/07/2010

  Niêm yết mới

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày  giao dịch đầu tiên của CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO như sau:

  - Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
  -
  Mã chứng khoán   : KSA
  -
  Mệnh giá  : 10.000 đồng 
  -
  Số lượng chứng khoán niêm yết : 12.868.800 cổ phiếu (Mười hai triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm cổ phiếu).
  -
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 128.688.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng).
  -
  Ngày niêm yết có hiệu lực :  07/07/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch :  27/07/2010
  -
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:  60.000 đồng/cổ phiếu.
  -
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20 % so với giá tham chiếu

  (Theo: hsx.vn)

Giá trong ngày

0.48

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.48
Giá mở cửa0.48
Giá cao nhất0.48
Giá thấp nhất0.48
Giá đóng cửa0.48
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)93,427,360
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)44.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)130.7
P/E3.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,612.7
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
01/08

0.48

0.00 (0.00%)

00
31/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
30/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
27/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
26/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
25/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
24/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
23/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
20/07

0.48

0.00 (0.00%)

00
19/07

0.48

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi...

26/06/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

26/06/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công...

03/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 27...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

14/10/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày...

29/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường chức vụ...

14/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường chức vụ...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Thời...

19/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về danh sách ứng viên...

18/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Lương Xuân Quân đã mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.902.370 hay...

16/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Lương Xuân Quân đã mua 525.240 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.902.370 cổ...

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 79% Cổ...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Lương Xuân Quân đã mua 785.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.377.130 cổ...

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sài Gòn Năng Động đã bán ra 20.000.000 cổ phiếu,...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển VDI Việt NamMã chứng khoán: KSASố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần VFI Việt NamMã chứng khoán: KSASố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.444.450 CP,...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần VFI Việt Nam Mã chứng khoán: KSASố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.444.450...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Phát triển VDI Việt Nam Mã chứng khoán: KSASố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

28/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Tú chức vụ...

21/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần chứng khoán VSMMã chứng khoán: KSATên nhân sự chủ chốt: Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng...

11/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 56.056...

18/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số...

02/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP...

28/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận phát hành quyền mua cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2015 Ngày đăng ký...

09/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 30/9/2015...

15/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố miễn nhiệm 2 phó TGĐ từ ngày 15...

13/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành...

13/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Diệu thay thế ông...

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015Thời gian...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

12/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

13/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 với doanh thu đạt 97...

21/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú thay thế ông...

12/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08...

23/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

16/07/2014

Niêm yết thêm

KSA - Ngày 16/07/2014 chính thức gioao dịch cổ phiếu phát hành thêm- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.397.315 cổ phiếu- Lý do thay đổi niêm...

04/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết 3...

10/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

07/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Địa...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

04/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng : 18.531...

30/09/2013

Phát hành cổ phiếu

KSA: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2013 Lý do và mục đích:...

10/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết HĐQT và giải trình việc chậm công...

06/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành...

22/04/2013

Thay đổi BLĐ

KSA - Bổ nhiệm nhân sự- Ông Phạm Ngọc An - Phó TGĐ/Phụ trách CBTT- Ông Nguyễn Quang Minh - Phó TGĐLink...

16/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

KSA - NQ HĐQT thành lập công ty conLink download

20/03/2013

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

KSA: Đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 20/02/2013 Thời gian...

20/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

KSA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

19/03/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KSA - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013Link download

16/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

20/02/2013

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

KSA: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện:...

27/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

19/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

04/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

30/05/2012

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thông báo thay đổi tên/mã giao dịch. Tải file...

21/05/2012

Thay đổi BLĐ

KSA: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KSA: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012  Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ...

18/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng...

15/05/2012

Thay đổi BLĐ

KSA: Thay đổi nhận sự - Thông qua đơn từ chức của ông H.E Rat Sokhorn - Thành viên HĐQT- Bổ...

15/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

KSA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sựTải file dữ liệu gốc

09/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Về...

01/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

30/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

29/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

18/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link downloadLink download

05/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

18/08/2011

Phát hành cổ phiếu

KSA: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 16,17/08/2011 thì người bán...

02/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc:1. Thành lập Công...

16/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

15/03/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

KSA: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

29/01/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Thời gian: 29/01/2011Địa Điểm: Tại...

29/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link...

05/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download (Theo...

04/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx...

02/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình...

27/07/2010

Niêm yết mới

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày  giao dịch đầu tiên của CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO như sau: - Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán   : KSA- Mệnh giá  : 10.000 đồng  - Số lượng chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam