Lịch sự kiện

 • 18/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDc) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 18/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 13/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Tân An Phước.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần của công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO.
 • 07/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2017
  Thời gian thanh toán : 07/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 16% /mệnh giá (1600 đồng/cổ phiếu).
 • 06/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 06/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc cử ông Trần Lệ Nguyên chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thay thế ông Trần Kim Thành vắng mặt vì lí do sức khỏe.
 • 16/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017
  Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 16/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 07/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF) and tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên sàn UPCoM.
 • 11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng.
 • 26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giá chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và gia hạn thời hạn thực hiện chào mua công khai.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 20/10/2016.

  Tải file gốc
 • 27/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2016
  Thời gian thực hiện: 27/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
 • 01/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Dầu Thực vật Tường An (TAC).

  Tải file gốc
 • 26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14%.

  Tải file gốc
 • 17/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 17/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2016
  Thời gian thực hiện: 8h30 sáng ngày 17/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, 82 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 16/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/06/2016
  Thời gian thực hiện: 16/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
 • 18/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 10% và chọn ngày 02/06/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London Branch
  Mã chứng khoán: KDC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.653.486 CP (4,69%)
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.064.140 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.717.626 CP (5,21%)
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London Branch
  Mã chứng khoán: KDC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.411.496 CP, tỷ lệ 5,55%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.367.970 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.043.526 CP, tỷ lệ 4,88%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 18/1/2016.

  Tải file gốc
 • 22/12/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố mua vào thành công 29.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 21/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London Branch
  Mã chứng khoán: KDC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.415.596 CP, tỷ lệ 5,55%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.100 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.411.496 CP, tỷ lệ 5,55%
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/12/2015.
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 29.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Lưu ý: Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết HĐQT sô 19/2015/NQ-HĐQT ngày 22/09/2015 và nghị quyết HĐQT số 22/2015/NQ-HĐQT ngày 24/09/2015.

  Tải file gốc

 • 02/10/2015

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO".

  Tải file gốc

 • 24/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án mua lại cổ phiếu KDC làm cổ phiếu quỹ.
 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 40.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 21/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô chia cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 200%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 21/08/2015.

 • 27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 200%. 

  File gốc

 • 26/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 26/6/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Intercontinental, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, tp. HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh năm 2014;
  + Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2015;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
  + Các nội dung trình Đại hội thông qua.

 • 26/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/05/2015

  Niêm yết thêm

  KDC - ngày 28/5/2015 niêm yết và giao dịch CP phát hành thêm

  -       Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)

  -       Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Đô ngày 04/11/2013

  -       Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 214.128.270 cổ phiếu

  -       Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.141.282.700.000 đồng

  -       Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/06/2014

  -       Ngày chính thức giao dịch: 28/05/2015

 • 20/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 20/05/2015.

 • 14/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghi quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 24/02/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Kinh Đô lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015
  Thời gian: từ ngày 24/02/2015 đến 12h ngày 12/03/2015
  Địa điểm: Công ty Cổ phần Kinh Đô, Phòng Tài chính, Lầu 8, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Chính sách cổ tức đặc biệt cho năm 2015 sau khi thực hiện việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương: 20.000 đồng/ cổ phần (Tài liệu sẽ được đăng trên website của công tywww.kinhdo.vn và gửi đến quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nêu trong Thông báo này).

 • 02/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua 32.886.000 cổ phiếu Vocarimex.

  Tải file gốc

 • 26/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch trả cổ tức đặc biệt năm 2015 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án này.

  Tải file gốc

 • 13/01/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố đã mua vào 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tăng số cổ phiếu quỹ lên 21.492.256.

  Tải file gốc

 • 15/12/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.500.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Đô ngày 12/04/2013
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/05/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/12/2014.

 • 12/12/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Liễu chức vụ phó TGĐ từ ngày 12/12/2014.

  Tải file gốc

 • 03/12/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố đăng ký mua vào 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 01/12/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2014
  Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01/12/2014
  Địa điểm: Khách sạn InterContinental – 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

  Nội dung họp:
  +         Báo cáo quá trình tái cấu trúc;
  +         Thông qua chiến lược đầu tư của Công ty;
  +         Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  +         Cổ đông không thể đến dự, nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và Giấy uỷ quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  +         Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.kinhdo.vn) trước 15 ngày diễn ra đại hội

 • 24/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 18/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc 

 • 10/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về tờ trình đầu tư thêm vào Vocarimex trình ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc

 • 20/10/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 42.525.127 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 843/TB-SGDHCM ngày 03/09/2014 của SGDCK TPHCM
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 256.653.397 cổ phiếu
   Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 20/10/2014.

 • 20/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 1/12/2014 để thông qua báo cáo quá trình tái cấu trúc và chiến lược đầu tư của công ty.

  Tải file gốc

 • 11/09/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Kinh Đô phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 42.527.202 cổ phiếu.

 • 30/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kinh Đô chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 17/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 21/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 30/07/2014.

 • 30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2014
  Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 ngày 30/06/2014
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

  Nội dung họp: dự kiến trình bày trong Đại hội đồng cổ đông năm 2014

  +         Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;

  +         Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2014;

  +         Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

  +         Các nội dung trình Đại hội thông qua.

 • 27/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về đã phát hành 40.000.000 đợt phát hành riêng lẻ.

  Tải file gốc

 • 15/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty cổ phần Bất động sản Thành Thái.

  Tải file gốc

 • 15/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đối tác chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ.

  Tải file gốc

 • 04/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 24/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 26/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 04/04/2014

 • 13/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần cho CB CNV.

  Tải file gốc

 • 06/03/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kinh Đô niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số cổ phiếu niêm yêt thêm: 1.105.645
  Ngày giao dịch đầu tiên: 6/3/2014.

 • 05/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 24/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố ông Nguyễn Khắc Huy thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 24/12/2013.
 • 05/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố bổ nhiệm ông Mã Thanh Danh làm phó TGĐ kiểm soát nội bộ.
 • 25/09/2013

  Thay đổi BLĐ

   Ông Lê Anh Quân thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/9/2013.
 • 18/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng kí cuối cùng: 16/08/2013
  Lý do: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012
  Nội dung
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) 


  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/09/2013

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô đính chính về việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/04/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 14.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 04/04/2013

 • 27/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/10/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 26.403.744 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 26/10/2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/07/2012
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
  Tỷ lệ trả cổ tức: 12% (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 20/09/2012

 • 05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  KDC: Phát hành cổ phiếu 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012
  Thời gian: 8h30 ngày 21/04/2012
  Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM

 • 12/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 12% (1.200 đồng/cổ phần)
  Ngày chi trả cổ tức: 12/4/2012

 • 23/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24 & 25/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện : 19/10/2011

 • 05/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download
   

 • 15/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 16/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
  Link download

 • 12/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 08/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 05/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.033.186 cổ phiếu
  Số lượng đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 6.033.186 cổ phiếu
  Mục đích: bình ổn giá thị trường cổ phiếu KDC
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  Thời gian giao dịch: từ ngày 05/08 – 05/10/2011

 • 28/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 28/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 26/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 26/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 23/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 841.225 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 23/05/2011
   
 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KDC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 04/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22 & 23/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2011
  Thời gian dự kiến: 8h30 thứ Bảy ngày 23/04/2011
  Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 31/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 31/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 02/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 18.241.293 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 
  02/03/2011

  (Theo hsx)

 • 05/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC - 06/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (12%)

  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 VND/CP)
  - Ngày thanh toán: 10/11/2010

  Linkdownload

 • 05/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Lê Văn Thịnh giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 05/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 04/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Lê Phụng Hào thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Kể từ ngày 04/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 17/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 01/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông/bà Dương Thế Quang thôi giữ chức vụ công bố thông tin kể từ ngày 09/09/2010
  Bổ nhiệm ông Lương Quang Hiển giữ chức vụ công bố thông tin kể từ ngày 09/09/2010

  Link download:  (Theo hsx)

 • 23/08/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  - Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đồng
  -
  Số lượng : 841.225 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 8.421.250.000
  -
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/03/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 23/08/2010

  (Theo: hsx.vn)

 • 16/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Kinh Đô (mã CK: KDC) công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Nam đảm nhận chức Phó TGĐ Phát triển Nguồn Nhân lực của Công ty từ ngày 16/07/2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 22/06/2010

  Niêm yết thêm

  CTCP Kinh Đô được chấp thuận niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK Hồ Chí Minh:

  -Loại CK: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY thêm: 20,047,879 cổ phiếu
  -Ngày chính thức giao dịch: 22/06/2010

 • 08/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian:
   08h30, ngày 08/05/2010
  Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM.

  Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua sáp nhập CTCP Ki Do vào CTCP Kinh Đô;
  Điều 9, Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua sáp nhập CTCP Kinh Đô Miền Bắc vào CTCP Kinh Đô.

 • 29/04/2010

  Thay đổi BLĐ

  KDC: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ R& D và Phó TGĐ Marketing  

  CTCP Kinh Đô (KDC) cho biết, bổ nhiệm ông Foo Wood Seng (Jimmy Foo) giữ chức vụ Phó TGĐ R&D và ông Lê Anh Quân nắm giữ chức vụ Phó TGĐ Marketing.

  Theo đó, ông Foo Wooh Seng sẽ nắm giữ chức vụ Phó TGĐ R&D và ông Lê Anh Quân nắm giữ chức vụ Phó TGĐ Marketing kể từ ngày 29/4/2010 và có trách nhiệm, quyền hạn theo chức vụ mới được giao và báo cáo trực tiếp cho ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Khắc Huy - COO của KDC.

 • 20/10/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

 • Cập nhật tình hình kinh doanh, điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế họach lợi nhuận năm 2009
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4
 • Thông báo phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV
 • Thông qua quy chế quản trị công ty
 • 02/06/2009

  Thay đổi BLĐ

    Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô quyết định kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Ho Loke Yin, chức vụ Phó Tổng Giám đốc, theo Quyết định số 1480/PTNNL-QĐ ngày 02/06/2009. Ông Ho Loke Yin xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2009.
 • 28/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:   01/04/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:   03/04/2009
  • Thời gian: 8h30 ngày 28/04/2009

   Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM

   Nội dung đại hội:

   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008
   • Kế hoạch, mục tiêu chiến lược năm 2009
   • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008
   • Các nội dung trình Đại hội thông qua
   • Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

   Điều kiện tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/04/2009

   Tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội vui lòng truy cập tại trang web: http://www.kinhdo.vn/ kể từ ngày 15/04/2009.

   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hộivui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm.

 • 20/04/2009

  Thay đổi BLĐ

   Ngày 20/04/2009 Công ty cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) đã có Quyết định bổ nhiệm ông Lương Quang Hiển giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính của Công ty. Ông Lương Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 20/04/2009.
 • Giá trong ngày

  19.0

  -0.2 (-1.04%)
  Giá tham chiếu19.2
  Giá mở cửa19.2
  Giá cao nhất19.2
  Giá thấp nhất18.9
  Giá đóng cửa19.0
  Khối lượng42,690
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)205,661,141
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,907.6
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)213.1
  P/E89.2
  Giá trị sổ sách (VNĐ)29,492.8
  P/B0.6
  Lợi tức cổ phiếu (%)16
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  13/12

  19.00

  0.20 (1.04%)

  42,690813,380
  12/12

  19.20

  0.20 (1.05%)

  27,720531,360
  11/12

  19.00

  0.00 (0.00%)

  48,120909,970
  10/12

  19.00

  0.30 (1.55%)

  69,9301,328,900
  09/12

  19.30

  0.05 (0.25%)

  29,980577,960
  06/12

  19.25

  0.00 (0.00%)

  45,890874,840
  05/12

  19.25

  0.05 (0.25%)

  44,5204,750,720
  04/12

  19.30

  0.00 (0.00%)

  42,2502,701,440
  03/12

  19.30

  0.00 (0.00%)

  66,5801,275,220
  02/12

  19.30

  0.30 (1.53%)

  33,130641,330

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  18/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDc) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 18/04/2018Địa điểm...

  26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  13/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn...

  07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần của...

  07/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

  06/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

  06/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị...

  16/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc cử ông Trần Lệ Nguyên chủ trì...

  16/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  16/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 16/06/2017Địa điểm tổ...

  07/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại...

  11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án phát hành trái phiếu riêng...

  26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giá chào mua công khai cổ...

  20/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ...

  27/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2016 Ngày đăng ký cuối...

  01/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công...

  26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền...

  17/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  17/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  16/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016Ngày đăng ký cuối...

  18/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014...

  18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London BranchMã chứng khoán: KDCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

  18/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London BranchMã chứng khoán: KDCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

  22/12/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố mua vào thành công 29.500.000 cổ phiếu làm cổ...

  21/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG, London BranchMã chứng khoán: KDCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.415...

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 29.500.000 cổ phiếu...

  02/10/2015

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO...

  24/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án mua lại cổ phiếu...

  22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 40.000.000 cổ phiếu...

  21/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô chia cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/08/2015 Ngày đăng ký...

  27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng...

  26/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015 Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày...

  26/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  28/05/2015

  Niêm yết thêm

  KDC - ngày 28/5/2015 niêm yết và giao dịch CP phát hành thêm -       Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu) -       Lý...

  20/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2015 Ngày đăng ký...

  14/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghi quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ...

  24/02/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Kinh Đô lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015Thời gian: từ...

  02/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua 32.886.000 cổ phiếu Vocarimex...

  26/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch trả cổ tức đặc biệt năm...

  13/01/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố đã mua vào 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tăng...

  15/12/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6...

  12/12/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Liễu chức vụ phó TGĐ từ...

  03/12/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố đăng ký mua vào 20.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

  01/12/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2014Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01/12/2014Địa...

  24/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 20.000.000 cổ...

  18/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 20.000.000 cổ...

  10/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về tờ trình đầu tư thêm vào Vocarimex trình...

  20/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 42...

  20/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 1/12...

  11/09/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Kinh Đô phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

  30/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 17/07/2014Ngày đăng ký...

  30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ...

  30/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  30/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2014Thời gian thực...

  27/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về đã phát hành 40.000.000 đợt phát...

  15/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty cổ phần...

  15/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đối tác chiến lược trong...

  04/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 24/03/2014Ngày...

  13/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần cho CB CNV...

  06/03/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yêt thêm: 1.105.645Ngày giao dịch...

  05/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

  24/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố ông Nguyễn Khắc Huy thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 24...

  05/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố bổ nhiệm ông Mã Thanh Danh làm phó TGĐ kiểm soát nội bộ...

  25/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ông Lê Anh Quân thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/9/2013.

  18/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng kí cuối cùng: 16/08/2013Lý do: Trả cổ tức bằng tiền...

  18/09/2013

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kinh Đô đính chính về việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012...

  01/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2012...

  09/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm...

  04/04/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  27/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

  01/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu gốc

  18/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  26/10/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  20/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 27/07/2012 Lý do...

  05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  31/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  KDC: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

  24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  17/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  21/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 Ngày đăng...

  12/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 Tỷ...

  23/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  11/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  19/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24 & 25...

  05/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

  15/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

  16/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

  12/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  08/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  05/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.033.186 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 5.000...

  28/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  KDC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

  28/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  26/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  26/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  23/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KDC: Nghị quyết 2011Link download

  04/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với...

  31/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  31/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  02/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

  05/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

  15/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.  Link downloadLink download (Theo hsx)

  15/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link downloadLink download (Theo hsx)

  10/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  KDC - 06/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (12%)- Tỷ lệ thực hiện: 12...

  05/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông Lê Văn...

  04/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Lê Phụng Hào thôi...

  17/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Tạm ứng cổ tức...

  01/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông/bà Dương...

  23/08/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh Đô thông báo về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:- Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá : 10.000 đồng- Số lượng ...

  16/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Kinh Đô (mã CK: KDC) công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Nam đảm nhận chức Phó TGĐ Phát...

  22/06/2010

  Niêm yết thêm

  CTCP Kinh Đô được chấp thuận niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK Hồ Chí Minh:-Loại CK...

  08/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 08h30, ngày 08/05/2010 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê...

  29/04/2010

  Thay đổi BLĐ

  KDC: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ R& D và Phó TGĐ Marketing   CTCP Kinh Đô (KDC) cho biết, bổ nhiệm ông Foo Wood Seng (Jimmy...

  20/10/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Cập nhật tình hình kinh doanh, điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế họach lợi nhuận năm 2009 Thông...

  02/06/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô quyết định kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Ho Loke Yin,...

  28/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty cổ phần Kinh Đô...

  20/04/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ngày 20/04/2009 Công ty cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) đã có Quyết định bổ nhiệm ông Lương Quang...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam