Lịch sự kiện

 • 06/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; Và các vấn đề khác có liên quan.
 • 01/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 27/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ có tên gọi là Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc.
 • 22/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ có tên gọi là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư NGD.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Hoa Sen.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen.
 • 22/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Đặng Thành Tâm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Bích Ngọc chức vụ Trưởng BKS từ ngày 22/04/2017.
 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2017
  Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 21/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Lô B7 - Khu Công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh.
 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
 • 06/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 13/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 05/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy triển khai phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

  Tải file gốc
 • 07/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phương án chào bán riêng lẻ trái phiểu chuyển đổi
  - Phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
  - Danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu.

  Tải file gốc
 • 26/08/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/08/2016
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/08/2016 đến 14h00 ngày 14/09/2016
  Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang http://kinhbaccity.vn.
  Nội dung họp: Thông qua điều chỉnh các kế hoạch cân đối nguồn vốn.

 • 16/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố ông Phan Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 16/08/2016.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/08/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016
  Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 14/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Lô B7 - Khu Công Nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh.

  Nội dung họp:
  Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; Và các vấn đề khác có liên quan.

 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm
  Mã chứng khoán: KBC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.240.000 CP, tỷ lệ 14,53%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.010.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.010.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.250.000 CP, tỷ lệ 14,95%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/2/2016 đến ngày 17/3/2016.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm
  - Mã chứng khoán: KBC
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.240.000 CP (14,53%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.010.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 70.250.000 CP (14,95%)
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm
  - Mã chứng khoán: KBC
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.250.000 CP (14,316%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu mua: 990.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 68.240.000 CP (14,53%)
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2016.

  Tải file gốc
 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm
  Mã chứng khoán: KBC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.250.000 CP, tỷ lệ 14,316%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.250.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/1/2016 đến ngày 17/2/2016.

  Tải file gốc
 • 15/01/2016

  Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 80.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP Số cổ phiếu phát hành từ việc chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 14/01/2015 đến ngày 14/01/2016
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 475.711.167 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/03/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 15/01/2016.

 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc
  Mã chứng khoán: KBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.097.690 CP, tỷ lệ 12,37%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.600.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.497.690 CP, tỷ lệ 9,9%
  Lý do thay đổi sở hữu: Thu xếp nguồn vốn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: ngày 5/1/2016 và ngày 8/1/2016.

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Grinling International Limited và nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn.

  Theo đó, Grinling International Limited và nhóm NĐTNN đã mua vào 660.270 CP, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 7,9% lên 8,04% tương ứng trên 37,75 triệu cổ phiếu.

  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu vào 5/1/2016

 • 25/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc
  Mã chứng khoán: KBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.466.190 CP, tỷ lệ 14,57%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.368.500 CP, tỷ lệ 2,2%
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 58.097.690 CP, tỷ lệ 12,37%
  Lý do thay đổi sở hữu: Thu xếp nguồn vốn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/12/2015.
 • 11/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Thời gian thực hiện: 9:15AM, ngày 25/4/2015 Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

  Nội dung đại hội:
  + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
  + Và các vấn đề khác có liên quan.

 • 24/04/2015

  Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 100.000.000
  Ngày chính thức giao dịch: 24/4/2014.

 • 26/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung các nghị quyết HĐQT ngày 17/11/2014 và 12/12/2014 quy định về một số nội dung của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

  Tải file gốc

 • 02/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Ngọc chức vụ phó TGĐ từ ngày 2/2/2015.

  Tải file gốc

 • 27/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 2014 thành cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 30/11/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc  tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số kế hoạch quan trọng liên quan đến việc thay đổi kế hoạch phát triển của Công ty để đạt kết quả tốt hơn:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2014
  Thời gian dự kiến: Từ tháng 9/2014 đến 30/11/2014.
  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang http://kinhbaccity.vn.
  Nội dung: Thông qua việc thay đổi các kế hoạch phát triển của Công ty.

 • 29/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 7.475.800 cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn Huế.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014
  Thời gian thực hiện: 9:00 ngày 25/4/2014
  Địa điểm thực hiện: lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

  Nội dung họp:

        + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

        + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

        + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

        + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

        + Và các vấn đề khác có liên quan.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 20/09/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  KBC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2013
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

 • 05/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo bà Đặng Thị Hoàng Phượng từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  KBC - tổ chức đại hội cổ đông năm 2013
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2013
  -
   Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thời gian thực hiện: thông báo sau.
  -
  Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

 • 11/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  KBC: Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: bầu ông Đặng Thành Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT/TGĐ, bầu bà Nguyễn Chung Thủy làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017


  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  KBC: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt: miễn nhiệm Phó TGĐ Phạm Ngọc Nam từ ngày 05/05/2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 27/04/2012
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng Kinh Bắc, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh 

 • 16/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo 

  Link download

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  KBC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/03/2011 và 17/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian: 23/4/2011

 • 30/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Phan Anh Dũng giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 26/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 19/08/2010

  Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo phát hành bổ sung cổ phiếu niêm yết trên HSX:
  -
  Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đồng
  -
  Số lượng : 96.586.837 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 965.868.370.000 đồng
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 09/08/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 19/08/2010

  (Theo: hsx.vn)

 • 28/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  TCT Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) Thông báo phát hành cổ phiếu
  - Hình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng và Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  - Số lượng CP phát hành:
  + Cổ phiếu thưởng:
  38.634.735 cổ phiếu
  + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 57.952.103 cổ phiếu

  - Tỷ lệ phát hành:
  + Cổ phiếu thưởng:
  5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  + Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 03 cổ phiếu mới)

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2010
  Ngày ĐKCC: 30/06/2010

 • 27/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/12/2009

  Chuyển Sàn

  KBC chính thức hủy niêm yết trên sàn HNX ngày 9/12/2009.
  KBC chuyển sang niêm yết trên sàn HSX

  • Ngày niêm yết có hiệu lực : 07/12/2009
  • Ngày chính thức giao dịch : 18/12/2009
 • 09/12/2009

  Tạm dừng Niêm yết

  Hủy niêm yết trên HNX để chuyển sang sàn HSX.
 • 09/06/2009

  Thay đổi Tên/Ticker

   

  Ngày 09/06/2009 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và đổi tên của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc:

     - Giấy chứng nhận ĐKKD mới: Số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 26/05/2009

     - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

     - Tên Công ty viết tắt tiếng Việt: Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

     - Tên Công ty bằng tiếng Anh: Kinhbac City Development Share Holding Corporation.

     - Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Kinhbac City Group

     - Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng

     - Vốn thực góp: 1.991.243.300.000 đồng.

   
 • 25/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 303/TB-TTLK ngày 13/03/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

  - Tên chứng khoán: CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

  - Mã chứng khoán: KBC

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá: 10.000 đồng

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 23/03/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 24/03/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 23/03/2009 và 24/03/2009).

  - Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

  -  Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2009.

  -  Địa điểm: Tòa nhà Kinh Bắc- KCN Quế Võ- Bắc Ninh.

  - Nội dung họp dự kiến:

              + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2009.

              + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và Ban kiểm soát

              + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2008

              + Các nội dung khác có liên quan.

  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu KBC ngày 24/03, 25/03 và 26/03/2009.

  Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các Công ty Chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.

 • 13/04/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngày 14/04/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết  Hội đồng quản trị số 118/2009/NQ-HĐQT ngày 13/04/2009 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

   Trung tâm GDCK Hà nội xin trân trọng thông báo !

  (Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐQT ngày 13/04/2009  đính kèm)

Giá trong ngày

13.7

-2.1 (-13.29%)
Giá tham chiếu15.8
Giá mở cửa15.75
Giá cao nhất15.95
Giá thấp nhất15.55
Giá đóng cửa15.8
Khối lượng1,878,920
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)469,760,189
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6,435.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,336.1
P/E10.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,421.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.80

0.00 (0.00%)

1,878,92029,655,680
16/01

15.80

0.20 (1.25%)

3,996,54063,373,770
16/01

15.80

0.20 (1.25%)

3,996,54063,373,770
15/01

16.00

0.35 (2.14%)

4,040,93065,092,170
15/01

16.00

0.35 (2.14%)

4,040,93065,092,170
14/01

16.35

1.05 (6.86%)

7,763,200121,299,640
13/01

15.30

0.10 (0.64%)

3,111,13047,714,640
10/01

15.40

0.05 (0.32%)

2,408,33036,748,000
09/01

15.35

0.15 (0.98%)

4,258,33065,251,800
08/01

15.20

0.25 (1.67%)

3,810,86057,308,750
07/01

14.95

0.15 (0.99%)

1,505,63022,682,320
06/01

15.10

0.20 (1.30%)

2,068,26031,393,300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con do KBC sở...

22/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con do KBC sở...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi...

22/04/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Đặng Thành Tâm chức vụ Chủ tịch...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về danh sách ứng viên bầu vào...

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

13/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch mua cổ...

05/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy triển khai phương...

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phương án chào bán riêng lẻ...

26/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2016 Ngày đăng...

16/08/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố ông Phan Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Thành...

03/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/08...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03...

17/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thành TâmMã chứng khoán: KBCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm- Mã chứng khoán: KBC- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thành Tâm- Mã chứng khoán: KBC- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thành TâmMã chứng khoán: KBCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

15/01/2016

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 80.000...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh BắcMã chứng khoán: KBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Grinling International Limited và...

25/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh BắcMã chứng khoán: KBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Thời gian thực hiện: 9...

24/04/2015

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

26/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung các...

02/02/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Ngọc chức vụ phó TGĐ...

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành...

30/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc  tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số kế hoạch quan trọng...

29/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 7.475.800...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014Thời gian thực hiện: 9:00 ngày 25...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

20/09/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

KBC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng ...

05/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách lấy ý...

31/07/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo bà Đặng Thị Hoàng Phượng từ nhiệm chức vụ Thành...

15/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

KBC - tổ chức đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2013- Lý do...

11/12/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

11/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

22/11/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

07/05/2012

Thay đổi BLĐ

KBC: Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: bầu ông Đặng Thành Tâm giữ...

07/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

KBC: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt: miễn nhiệm Phó TGĐ Phạm Ngọc...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012 Ngày đăng ký cuối...

16/02/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

16/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

16/06/2011

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo thay đổi ban lãnh đạo Link download

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KBC: Nghị quyết 2011Link download

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp...

30/11/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ...

19/08/2010

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo phát hành bổ sung cổ phiếu niêm yết trên HSX:- Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá : 10.000 đồng...

28/06/2010

Phát hành cổ phiếu

TCT Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) Thông báo phát hành cổ phiếu- Hình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng và Trả cổ tức bằng cổ phiếu.- Số lượng CP phát hành: + Cổ phiếu thưởng...

27/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

18/12/2009

Chuyển Sàn

KBC chính thức hủy niêm yết trên sàn HNX ngày 9/12/2009. KBC chuyển sang niêm yết trên sàn...

09/12/2009

Tạm dừng Niêm yết

Hủy niêm yết trên HNX để chuyển sang sàn HSX.

09/06/2009

Thay đổi Tên/Ticker

Ngày 09/06/2009 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và đổi tên của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc:    - Giấy chứng nhận ĐKKD mới: Số...

25/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 303/TB-TTLK ngày 13/03/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc. - Tên chứng khoán: CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc. - Mã chứng khoán: KBC - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày...

13/04/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 14/04/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết  Hội đồng quản trị số 118/2009/NQ-HĐQT ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam