Lịch sự kiện

 • 16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
 • 15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam.
 • 15/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 31/08/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/08/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07/2017
  Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 31/08/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

  Nội dung họp:
  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017; 
  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017;  Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017; 
  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;  Thông qua lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2017;  Các vấn đề quan trọng khác.
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 14/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng dịch vụ vận chuyển giữa công ty và Chi nhánh miền Bắc - Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin giữa công ty và công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam.
 • 05/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 26/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm bà Phạm Huyền Khanh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 05/04/2017.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và cử người đại diện vốn góp.
 • 15/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: JVC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.027.890 CP, tỷ lệ 7,14%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.114.880 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.142.770 CP, tỷ lệ 8,13%
  Lý do thay đổi sở hữu: Mua qua sàn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/2/2017.

  Tải file gốc
 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe giữa Công ty và Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua nội dung thư mời chào giá và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán
  - Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm 2016.
 • 11/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm nhân sự mới từ ngày 11/10/2016:

  1/ Thành viên HĐQT:
  - Ông Phạm Quang Huy chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Thế Hướng, ông Nguyễn Mạnh Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và bà Lê Thị Hà Thanh chức vụ Thành viên HĐQT.

  2/ Thành viên BKS
  - Ông Đào Mạnh Hùng chức vụ Trưởng BKS
  - Ông Ngô Văn Hùng và bà Đặng Thị Hà Giang chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 11/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh, Kế toán trưởng, chức vụ Người CBTT từ ngày 11/10/2016.

  Tải file gốc
 • 30/09/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/09/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 30/09/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Việt Nam

  Nội dung họp:
  Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật;
  Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc đề cử bà Lê Thị Hà Thanh, Kế toán trưởng làm ứng viên thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 25/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 16/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 16/08/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Đỗ Thanh Tùng chức vụ Giám đốc
  - Bà Nguyễn Phương Hạnh, ông Phạm Văn Thanh, bà Đỗ Thị Ngọc Hoa và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh chức vụ Phó Giám đốc
  - Bà Hồ Bích Ngọc chức vụ Kế toán trưởng

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Ngô Thanh Sơn chức vụ Giám đốc
  - Bà Lê Thị Hà Thanh chức vụ Kế toán trưởng
  - Bà Vũ Thị Thùy Hằng chức vụ Phó Giám đốc.
  Tải file gốc
 • 15/08/2016

  Sự kiện khác

   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 15/8/2016.
 • 18/07/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2016
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

  Nội dung họp:
  Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
  Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
  Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Tải file gốc

 • 11/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về kề hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 11/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 07/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/07/2016:

  - Ông Nguyễn Hữu Thắng từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Phạm Thị Thanh Xuân từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science.

  Tải file gốc
 • 14/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thay thế ông Lê Văn Giáp từ ngày 14/06/2016.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Đỗ Thị Ngọc Hoa từ ngày 06/06/2016.

  Tải file gốc
 • 25/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Hồ Bích Ngọc chức vụ người CBTT từ ngày 25/05/2016.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Hướng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 04/05/2016.

  Tải file gốc
 • 29/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Nguyễn Thế Hướng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Phương Hạnh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh từ ngày 29/04/2016.

  Tải file gốc
 • 16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người quản lý phòng khám Việt Nhật và kế hoạch kinh doanh 2016.
 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/12/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 28/12/2015.

  Tải file gốc
 • 27/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng vốn năm 2014.
 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành tăng vốn năm 2014.

  Tải file gốc
 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2015.

  Tải file gốc
 • 12/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 5.625.035 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 08/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2015.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/09/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30 ngày 30/9/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Nội dung họp: 
  Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; 
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; 
  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; 
  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật; 
  Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; 
  Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty; 
  Phê duyệt việc thay đổi trong Hội đồng quản trị; 
  Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 18/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nhân sự chủ chốt sau từ nhiệm từ ngày 18/9/2015:
  Ông Hosono Kyohei chức vụ thành viên HĐQT
  Ông Tashiro Masaaki chức vụ thành viên HĐQT
  Bà Vũ Thị Thúy Hằng chức vụ thành viên BKS.

 • 25/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  File gốc

 • 06/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự từ ngày 6/8/2015:

  Thôi nhiệm:
  Ông Phạm Văn Thanh chức vụ thành viên HĐQT
  Ông Kyohei Hosono chức vụ chủ tịch HĐQT

  Bổ nhiệm:
  Ông Lê Văn Giáp chức vụ thành viên HĐQT/Giám đốc
  Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa chức vụ phó giám đốc phụ trách dự án và mua hàng.

  File gốc
 • 21/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bổ bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và giám đốc từ ngày 21/6/2015:
  - Bổ nhiệm ông Kyohei Hosono thay thế ông Lê Văn Hướng chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hiếu thay thế ông Lê Văn Hướng giữ chức vụ giám đốc.

 • 24/02/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 50.000.076 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 112.500.171 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/02/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 24/02/2015

 • 07/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT thống nhất gia hạn đến ngày 12/1/2015 để nộp tiền mua số cổ phiếu chưa chào bán hết cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 31/12/2014

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố lùi ngày thanh toán trả cổ tức 2013 từ 31/10/2014 sang 31/12/2014.

  Link tin tức

 • 17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 31/10/2014

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 từ 11/9/2014 sang 31/10/2014.

 • 31/10/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2014
  Số lượng chứng khoán phát hành: 50.000.076 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 08 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng vốn (dự kiến 750 tỷ đồng) từ đợt phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 08/10/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.681.565 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 theo Thông báo số 759/TB-SGDHCM ngày 31/07/2014.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 62.500.095 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 08/10/2014.

 • 24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 19/09/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014
  Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 19/9/2014.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội
  Nội dung Đại hội: thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2014.

 • 12/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố ông Mark Gerald Gillin xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.
 • 11/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 11/09/2014.

 • 07/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.681.853 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

 • 25/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 8 2014 để thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 14/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Campuchia.

  Tải file gốc

 • 23/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 23/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng      : 28/05/2014
  Thời gian thực hiện: 8:30, ngày 23/6/2014
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Hà Nội – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội.

  Nội dung Đại hội:

  +         Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

  +         Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

  +         Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

  +         Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014;

  +         Và các vấn đề liên quan khác.

 • 30/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 28/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 13/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 18/11/2013

  Niêm yết thêm

   
 • Số lượng : 7.410.931 cổ phiếu (Bảy triệu bốn trăm mười nghìn chín trăm ba mươi mốt cổ phiếu).
 • Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu theo thông báo số 855/2013/TB-SGDHCM ngày 01/10/2013
 • Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/11/2013
 • Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2014.
 • 15/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   Từ ngày 15/11/2013 ông Trần Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ trưởng BKS vì lý do cá nhân.
 • 08/10/2013

  Phát hành cổ phiếu

   Phát hành 7.411.139 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện 15%.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013

 • 24/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • 28/06/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/06/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2013
  1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
  2) Nội dung cụ thể: Thời gian thực hiện: 28/06/2013.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 17/06/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 13.987.600 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/06/2013.

 • 23/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/10/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/09/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  JVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/08/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  JVC: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu. 
  -
   Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ thì nhận được 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

 • 18/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  JVC: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/05/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
  - Thời gian thực hiện: 26/05/2012.
  - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia Hà Nội- 44B- Lý Thường Kiệt

 • 16/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  JVC: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3


  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/03/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 8.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/03/2012
 • 27/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/01/2012
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/01/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/01/2012 và 06/01/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 01 - 2011 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: Ngày 27/02/2012

 • 27/02/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức
  Thông tin đã thông báo: 17/02/2012
  Thông tin điều chỉnh: 27/02/2012

 • 13/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/12/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/11/2011 và 28/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 17/12/2011

 • 17/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 14/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 21/06/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 24.200.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 31.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 21/06/2011
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu
 • 21/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  JVC: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • Giá trong ngày

  3.72

  0.62 (20.0%)
  Giá tham chiếu3.1
  Giá mở cửa3.1
  Giá cao nhất3.2
  Giá thấp nhất3.08
  Giá đóng cửa3.1
  Khối lượng64,040
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)112,500,171
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)418.5
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)146.9
  P/E25.3
  Giá trị sổ sách (VNĐ)4,698.2
  P/B0.8
  Lợi tức cổ phiếu (%)5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  3.10

  0.00 (0.00%)

  64,040198,290
  16/01

  3.10

  0.19 (5.77%)

  293,520926,740
  16/01

  3.10

  0.19 (5.77%)

  293,520926,740
  15/01

  3.29

  0.15 (4.36%)

  379,0301,257,310
  15/01

  3.29

  0.15 (4.36%)

  379,0301,257,310
  14/01

  3.44

  0.00 (0.00%)

  228,550774,900
  13/01

  3.44

  0.00 (0.00%)

  307,5201,050,740
  10/01

  3.44

  0.04 (1.14%)

  45,700158,000
  09/01

  3.48

  0.03 (0.86%)

  151,020521,200
  08/01

  3.45

  0.04 (1.14%)

  149,340515,370
  07/01

  3.49

  0.01 (0.28%)

  95,340332,240
  06/01

  3.48

  0.03 (0.86%)

  233,370811,110

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

  15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

  09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

  15/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty...

  31/08/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  31/08/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07/2017 Thời gian thực hiện...

  16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội...

  14/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp đồng dịch...

  07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

  05/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  26/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 niên độ 01/04/2016 đến 31/03/2017.

  26/06/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 niên độ 01/04/2016 đến 31/03/2017.

  05/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm bà Phạm Huyền Khanh chức vụ Phó...

  13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

  15/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Elite Fund (Non - Ucits) Mã chứng khoán: JVC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.027.890...

  09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và...

  01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2016-2017.

  24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công...

  24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua nội dung thư...

  11/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm nhân sự mới từ ngày 11/10/2016:1/ Thành viên HĐQT:-...

  11/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh, Kế...

  30/09/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  30/09/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09...

  29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc đề cử bà Lê...

  25/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  16/08/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 16/08/2016:1/ Miễn nhiệm:- Ông Đỗ Thanh Tùng chức...

  15/08/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày...

  18/07/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  11/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về kề hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

  11/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  07/07/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/07/2016...

  15/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người...

  14/06/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng chức vụ...

  06/06/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng chức vụ...

  25/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Hồ Bích Ngọc chức vụ...

  04/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Hướng chức vụ...

  29/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường và ông...

  16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người quản...

  15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

  15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

  28/12/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bị đưa vào diện bị cảnh báo từ...

  27/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Đính chính Báo cáo tài chính Q2/2015.

  23/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2015-2016

  28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án thay...

  28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án...

  28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung...

  12/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 5...

  08/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  30/09/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 11/09/2015 Thời gian thực hiện: 8...

  22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội...

  18/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nhân sự chủ chốt sau từ nhiệm từ ngày...

  25/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  06/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố thay đổi nhân sự từ ngày 6...

  21/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bổ bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và giám đốc từ ngày 21/6...

  24/02/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

  07/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT thống nhất gia hạn đến ngày...

  31/12/2014

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố lùi ngày thanh toán trả cổ tức 2013...

  17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp...

  31/10/2014

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 từ...

  31/10/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng vốn (dự...

  08/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

  24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng...

  19/09/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08...

  12/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố ông Mark Gerald Gillin xin từ nhiệm chức vụ...

  11/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08...

  07/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2014Ngày...

  25/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  14/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi...

  23/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  23/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/05/2014Ngày đăng ký cuối cùng      : 28/05/2014Thời...

  30/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  28/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  13/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  18/11/2013

  Niêm yết thêm

  Số lượng : 7.410.931 cổ phiếu (Bảy triệu bốn trăm mười nghìn chín trăm ba mươi mốt cổ phiếu). Đây...

  15/11/2013

  Thay đổi BLĐ

  Từ ngày 15/11/2013 ông Trần Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ trưởng BKS vì lý do cá nhân.

  08/10/2013

  Phát hành cổ phiếu

  Phát hành 7.411.139 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện 15%.Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  24/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh...

  28/06/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/06/2013 - Ngày đăng ký...

  17/06/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

  23/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  04/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  28/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  03/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  07/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  31/10/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường nămTải...

  28/09/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  JVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

  17/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  23/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  15/08/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

  06/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  29/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  JVC: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2012 - Lý do và mục đích: Trả...

  18/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  06/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  26/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  JVC: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/05/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2012 -...

  16/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  JVC: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3 Tải file dữ liệu gốc

  18/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc...

  08/03/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

  27/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/01/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 09/01/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  27/02/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức Thông tin đã thông báo: 17/02/2012 Thông tin điều chỉnh...

  13/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  JVC: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

  23/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  17/12/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2011...

  17/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  14/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  11/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

  21/06/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 24...

  21/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  JVC: Nghị quyết 2011Link download

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam