Lịch sự kiện

 • 12/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế (ISG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/03/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Mức cổ tức năm 2017;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2018;
  + Một số vấn đề khác; 
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế miễn (ISG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Trần Viết Điền chức vụ TGĐ từ ngày 06/06/2017.
 • 02/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2017
  Thời gian họp: 8h00, ngày 02/06/2017.
  Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Oanh chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 03/05/2017.
 • 29/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/4/2016.
  Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016;
  + Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
  + Mức cổ tức năm 2015;
  + Một số vấn đề khác.
 • 16/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: ISG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.312.000 CP (tỷ lệ 49%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Minh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 836.230 CP (tỷ lệ 9,5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.144.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.144.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.168.000 CP (tỷ lệ 36%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/02/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 16/02/2016.
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phí Tiến Dũng
  - Mã chứng khoán: ISG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 176.000 CP (tỷ lệ 2%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 792.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 968.000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/02/2016.
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: ISG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.312.000 CP (tỷ lệ 49%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Minh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 836.230 CP (tỷ lệ 9,5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.144.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/03/2016.

 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: ISG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.488.000 CP (tỷ lệ 51%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Minh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 836.230 CP (tỷ lệ 9,5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.320.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 176.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.312.000 CP (tỷ lệ 49%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do tính thanh khoản kém
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 18/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2016.
 • 18/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: ISG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.488.000 CP (tỷ lệ 51%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Minh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 836.230 CP (tỷ lệ 9,5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.320.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/02/2016.
 • 22/09/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế chính thức giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.800.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 22/09/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.300 đồng/cổ phiếu

  Tải file gốc

Giá trong ngày

2.3

1.1 (91.67%)
Giá tham chiếu1.2
Giá mở cửa1.2
Giá cao nhất1.2
Giá thấp nhất1.2
Giá đóng cửa1.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)20.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-8,958.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

1.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế (ISG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng:...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế miễn (ISG) công bố nghị quyết HĐQT...

02/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

02/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Oanh...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016 (Công ty mẹ).

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30...

16/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV- Mã chứng khoán: ISG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.312.000 CP (tỷ lệ 49%)- Tên của người có...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phí Tiến Dũng- Mã chứng khoán: ISG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 176.000 CP (tỷ lệ...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV- Mã chứng khoán: ISG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.312.000 CP (tỷ lệ 49%)- Tên của...

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV- Mã chứng khoán: ISG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.488.000 CP (tỷ lệ 51%)- Tên của người có liên quan tại...

18/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Hàng hải Việt nam-CT TNHH MTV- Mã chứng khoán: ISG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.488.000 CP (tỷ lệ 51%)- Tên của...

22/09/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế chính thức giao dịch trên UPCoM: Số lượng chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam