Lịch sự kiện

 • 08/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
  Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 29/03/2018 đến 31/03/2018
  Địa điểm tổ chức: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup – tầng 2 tòa 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

  Nội dung đại hội: 
    + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
    + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, 2019
    + Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019
    + Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

  Nội dung họp:
  + Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Xin ý kiến về việc thay đổi Điều lệ công ty;
  + Xin ý kiến về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty và Quy trình công bố thông tin. 


 • 29/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 37.578.940 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 68.880.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 29/08/2017.
 • 23/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 22/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Phạm Hữu Hải và bà Đỗ Thị Nhâm từ ngày 10/08/2017.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Igarten.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Igarten trở thành công ty con từ ngày 04/08/2017.
 • 03/08/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax để nắm giữ 68,9% vốn điều lệ của công ty này
  - Thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax với tổng giá trị là 340.821.000.000 đồng
  - Ủy quyền cho TGĐ ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các công việc có liên quan.
 • 16/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax để nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty này
  - Mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax với tổng giá trị 117.170.000.000 đồng.
 • 13/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tài khoản phong tỏa nhận tiền bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu phát hành ra công chúng.
 • 08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi công ty kiểm toán, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 30/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/05/2017:

  - Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Quách Mạnh Hào
  - Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Hải chức vụ Thành viên BKS.
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • 10/05/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2017
  Thời gian thực hiện: Từ 10/05/2017 đến 10/06/2017

  Nội dung xin ý kiến:
  + Từ nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  + Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  + Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
  + Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cho phù hợp.
 • 03/05/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2017
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 30.078.940
  Tỷ lệ thực hiện: 1:0,96 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0.96 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10000 đồng/cổ phiếu.
 • 18/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho CĐHH năm 2017
  - Kế hoạch thời gian thực hiện phát hành tăng vốn.
 • 29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT.
 • 16/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi trụ sở, số điện thoại, số fax, website của Công ty
  - Thay đổi Điều lệ Công ty
  - Triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá.
 • 16/03/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 25.000.000
  (Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)
  Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 31.301.060
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 16/03/2017.

  Lưu ý: Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 22/12/2017.

  Tải file gốc
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

  Tải file gốc
 • 08/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017
  Thời gian họp: 14h00 đến 16h30, ngày 08/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp của Công ty tại Tầng 4, Tòa tháp A, Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

  Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thuế năm 2016; Kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2017; Kế hoạch niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE.

 • 03/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 24/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố bà Kiều Thị Ngoan từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về các tờ trình, các báo cáo, đơn từ nhiệm, điều lệ dự thảo và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 1.200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax của ông Đặng Văn Hiển.

  Tải file gốc
 • 21/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 13/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng mua bán tài sản tại HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội và N08-BT13 Khu đô thị Sunny Garden City, Quốc Oai, Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dương chức vụ Kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 04/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan.
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2017:

  1/ Từ nhiệm
  - Bà Nguyễn Thanh Huyền chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung  và ông Trần Thanh Hải chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hải chức vụ Trưởng BKS
  - Ông Đào Công Quỳnh và ông Nguyễn Như Mạnh chức vụ Thành viên BKS.

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Thủy chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Mạnh Phú, ông Nguyễn Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Dung, ông Trần Thanh Hải, bà Vũ Cẩm La Hương và ông Nguyễn Trọng Quỳnh chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Phạm Thị Thanh Thọ chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Đỗ Thị Nhâm và bà Kiều Thị Ngoan chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2017:

  1/ Từ nhiệm:
  - Bà Nguyễn Thanh Huyền và bà Hoàng Thị Tuyết Nhung chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Như Mạnh và ông Đào Công Quỳnh chức vụ Thành viên BKS.

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Nguyễn Ngọc Thủy, ông Nguyễn Mạnh Phú, ông Nguyễn Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Dung, ông Trần Thanh Hải, bà Vũ Cẩm La Hương và ông Nguyễn Trọng Quỳnh chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Phạm Thị Thanh Thọ, bà Đỗ Thị Nhâm và bà Kiều Thị Ngoan chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 26/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 635.000 cổ phiếu ngân hàng VPB cho ông Phạm Ngọc Quốc Cường.

  Tải file gốc
 • 23/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 630.000 cổ phiếu ngân hàng VPB cho ông Phạm Ngọc Quốc Cường.

  Tải file gốc
 • 22/12/2016

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố thay đổi tên Công ty thành "Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings".

  Tải file gốc
 • 18/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
 • 05/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC và triển khai phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

  Tải file gốc
 • 04/12/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016
  Thời gian họp: 10h-12h20 ngày 04/12/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng Diamond, Khách sạn Bảo Sơn, Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Phương hướng phát triển công ty: Báo cáo hoạt động kinh doanh; phương án kinh doanh sửa đổi; tăng vốn điều lệ; thay đổi/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thay đổi người đại diện theo pháp luật và các vấn đề khác có liên quan tới định hướng phát triển công ty;
  + Mua/bán công ty con, công ty thành viên.
 • 15/11/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố hủy ngày 01/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc
 • 11/11/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2016
  Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

  Nội dung họp:
  + Phương hướng kinh doanh sửa đổi;
  + Mua/bán công ty con, công ty thành viên.
 • 07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.301.060
  Ngày giao dịch chính thức: thứ Ba, ngày 25/10/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • 20/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn của bà Vũ Cẩm La Hương.

Giá trong ngày

23.0

2.55 (12.47%)
Giá tham chiếu20.45
Giá mở cửa20.4
Giá cao nhất20.5
Giá thấp nhất20.35
Giá đóng cửa20.45
Khối lượng120,590
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)68,880,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,584.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,412.3
P/E16.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,792.6
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.45

0.05 (0.24%)

120,5902,465,400
16/01

20.40

0.00 (0.00%)

113,6302,311,340
15/01

20.40

0.00 (0.00%)

131,2602,673,040
15/01

20.40

0.00 (0.00%)

131,2602,673,040
14/01

20.40

0.20 (0.99%)

126,1702,568,800
13/01

20.20

0.20 (0.98%)

131,5602,656,900
10/01

20.40

0.05 (0.24%)

138,3102,813,000
09/01

20.35

0.05 (0.24%)

110,4302,236,490
08/01

20.30

0.05 (0.24%)

123,6302,496,970
07/01

20.25

0.15 (0.73%)

128,9702,619,670
06/01

20.40

0.00 (0.00%)

116,7602,376,270

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 29/03/2018 đến 31/03/2018Địa điểm tổ chức: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup – tầng 2 tòa 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà NộiNội dung đại hội:   + Báo cáo tài chính kiểm toán...

28/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

15/12/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết: 68.880.000 cổ phiếuNgày niêm yết có...

12/12/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

20/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố miễn nhiệm ông Trần Thanh Hải chức vụ Phó TGĐ...

30/08/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2017Thời gian tổ chức: Dự kiến...

29/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

23/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

10/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty Cổ phần phát...

03/08/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax để nắm giữ 68,9% vốn điều lệ của công ty này- Thông qua...

16/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax để nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của công ty...

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu phát hành cho...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tài khoản phong tỏa nhận tiền bán cổ phiếu cho cổ...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi công ty kiểm toán, lựa chọn Công ty TNHH...

30/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/05/2017:- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải chức vụ Thành viên HĐQT...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát...

10/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04...

03/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

18/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng...

29/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung nghị...

16/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi trụ sở, số điện thoại, số fax,...

16/03/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu...

08/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017Thời gian họp: 14h00...

03/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

02/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án phát...

24/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố bà Kiều Thị Ngoan từ nhiệm chức vụ Thành viên...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về các tờ trình, các báo cáo, đơn...

23/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 1.200.000 cổ...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng mua bán tài sản tại HL4-11...

05/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dương chức vụ Kế toán...

04/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2017:1/ Từ nhiệm- Bà Nguyễn Thanh Huyền chức vụ Chủ tịch HĐQT-...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01/2017:1/ Từ nhiệm:- Bà Nguyễn Thanh Huyền và bà Hoàng Thị...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 635.000 cổ phiếu...

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 630.000 cổ phiếu...

22/12/2016

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố thay đổi tên Công ty thành "Công ty Cổ phần Đầu...

18/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn của Công ty...

05/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty...

04/12/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016Thời gian họp: 10h-12h20 ngày 04/12/2016Địa điểm...

15/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố hủy ngày 01/12/2016 là ngày đăng ký cuối...

11/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2016Thời...

07/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian, địa điểm và...

25/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

20/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (IBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn của bà Vũ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam