Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
  Thời gian thực hiện: 20/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bến Thành (REX) – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung:
  +) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  +) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  +) Các vấn đề khác.

 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 10/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng.
 • 01/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
 • 14/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn và giải thể Công ty CP Địa ốc An Lạc.
 • 16/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 26/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố bổ nhiệm Ông Vũ Nhân Vương chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 26/04/2017.
 • 08/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố bổ nhiệm ông Dương Ngọc Minh chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Hà Việt Thắng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/04/2017.
 • 07/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Hùng Vương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
  Thời gian thực hiện: 07/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bến Thành (REX) – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung:
  +) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  +) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  +) Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
  +) Các vấn đề khác.

 • 15/02/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 15/02/2017.
 • 09/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 06/02/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương không được phép giao dịch ký quỹ.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo sơ kết hoạt đông sản xuất và kinh doanh năm tài chính từ 01/10/2015 - 30/09/2016
  - Kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh cho năm tài chính 2016 -2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/06/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố đã mua lại thành công 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 10/05/2016 đến ngày 09/06/2016.
  Tải file gốc
 • 10/05/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 10/05/2016 đến 09/06/2016.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Hùng Vương niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 37.838.959 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu trả cổ tức
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 227.038.291 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 12/04/2016.
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch HĐQT/TGĐ, đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 72.500.530 hay 38,32%.
 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty trong Điều lệ Công ty từ 1.891.993.320.000 đồng lên 2.270.382.910.000 đồng.

  Tải file gốc
 • 19/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 01/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Minh
  Mã chứng khoán: HVG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 72.200.530 CP, tỷ lệ 38,16%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.500.530 CP, tỷ lệ 38,32%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2016 đến ngày 1/3/2016.

  Tải file gốc
 • 29/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Hùng Vương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2015
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/01/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bến Thành (REX), 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức, kế hoạch tăng vốn năm 2016;
  - Các vấn đề khác.
 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Minh
  Mã chứng khoán: HVG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71.900.530 CP, tỷ lệ 38%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.200.530 CP, tỷ lệ 38,16%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2015 đến ngày 22/1/2016.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Hùng Vương phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 37.839.866 cổ phần.
 • 10/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành cổ phiếu để trả cố tức
  - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ đợt phát hành để trả cổ tức trên.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/08/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố đã không mua vào được 5.000.000 cổ phiếu đã đăng ký.
 • 29/06/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công mua đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi tổng mệnh giá 300 tỷ đồng.
  Tải file gốc

 • 19/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 5 triệu cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 15/05/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hùng Vương niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 57.199.522 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 07/TB-SGDHCM ngày 06/01/2015
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/05/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 15/05/2015.

 • 17/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tăng VĐL.

  Tải file gốc

 • 09/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hùng Vương tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015
  Thời gian tổ chức: dự kiến 8h00 ngày 09/04/2015
  Địa điểm tổ chức: dự kiến Khách sạn Rex 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

  Nội dung: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

 • 26/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng sở hữu tại Công ty Tắc Vân lên 51%.

  Tải file gốc

 • 25/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành quyền mua cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 24/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào mua công khai 2.500.000 cổ phiếu FMC.

  Tải file gốc

 • 06/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Hùng Vương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 06/02/2015.

 • 13/01/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Hùng Vương phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện quyền mua cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015

  1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng chứng khoán phát hành: 13.199.981 cổ phiếu

  2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán phát hành: 43.999.936 cổ phiếu.

 • 23/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 10% và việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua.

  Tải file gốc

 • 27/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát chào bán cho cổ đông hiện hữu và nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 14/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng mệnh giá 700 tỷ.

  Tải file gốc

 • 11/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 10/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc

 • 07/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phần.

  Tải file gốc

 • 06/11/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2014
  Thời gian tổ chức dự kiến: 8h00 ngày 06/11/2014
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

  Nội dung Đại hội: xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trên website Công ty chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức Đại hội).

 • 15/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 11.999.817 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo thông báo số 749/TB-SGDHCM ngày 28/07/2014.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 131.999.810 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/10/2014.

 • 02/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ ghi tăng VĐL lên 1319,9981 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 23/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Hùng Vương thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:             13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                   15/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 23/09/2014

 • 20/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành thêm theo hình thức phát hành quyền mua và thưởng.

  Tải file gốc

 • 20/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành 700 tỷ mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi.

  Tải file gốc

 • 11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu.

 • 11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi tiết phát hành trái phiếu không chuyển đổi tổng mệnh giá 300 tỷ đồng.
 • 03/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai 4.000.000 cổ phiếu VTF.

  Tải file gốc

 • 13/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Hùng Vương Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:             13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                   15/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện quyền                                  : 10% (10:1) (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.999.999 cổ phiếu.

 • 22/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10:1.

  Tải file gốc

 • 08/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10:1.

  Tải file gốc

 • 04/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố đăng ký mua vào 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 19/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua 5.000.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 16/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Hùng Vương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014
  Thời gian tổ chức dự kiến:  08 giờ 00 ngày 16/05/2014
  Địa điểm tổ chức dự kiến:  Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

 • 16/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố ông Nguyễn Quốc Bình từ nhiệm chức vụ thành viên BKS.
 • 20/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thanh toán cổ tức đợt 01 năm 2013 bằng tiền mặt:

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       :  21/02/2014
 • Ngày đăng ký cuối cùng            :  25/02/2014
 • Tỷ lệ thanh toán:  10% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • Thời gian thanh toán:  20/03/2014.
 • 20/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 17/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 09/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ.

  File gốc

 • 06/12/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Đại hội cổ đông bất thường năm 2013:
  Thời gian: 8:00AM ngày 6/12/2013
  Địa điểm: khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, tp. HCM.

 • 06/12/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

     Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/11/2013
 • Thời gian thực hiện: dự kiến vào lúc 8h00 ngày 6/12/2013
 • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
 • Nội dung họp: trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 • 15/10/2013

  Niêm yết thêm

   Niêm yết bổ sung 40.802.324 cổ phiếu.
 • 04/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/07/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HVG: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/07/2013
  Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)
  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ.
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.598.834 cổ phiếu

 • 08/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  HVG - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2013
  - Thời gian thực hiện: 08/05/2013

 • 22/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG - Thanh toán cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt (10%)

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2013
  - Thời gian thực hiện: 22/04/2013

 • 04/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/10/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hùng Vương Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 13.199.596 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 16/10/2012
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/10/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HVG: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2012
  Lý do và mục đích: chi trả cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện: 29/06/2012.

 • 29/06/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.260.320 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.260.320 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 1.260.320 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu hiện có: 0 cổ phiếu
  Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/06/2012 đến ngày 27/06/2012

 • 22/06/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HVG: Ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông về phát hành cổ phiếu thưởng

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền :  29/05/2012

  - Ngày đăng ký cuối cùng:  31/05/2012

  1.  Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng và các vấn đề liên quan đến đợt phát hành này.

  2.  Nội dung cụ thể:

  Thời gian thực hiện: 22/06/2012.
  Địa điểm tổ chức (dự kiến):  Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương tại TP.HCM; số 94 – 96 Nguyễn Du, Quận 01.
  Nội dung lấy ý kiến:
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng;

  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành và các công việc liên quan để đưa cổ phiếu vào giao dịch./.

 • 20/06/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.260.320 cổ phiếu.
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.260.320 cổ phiếu.
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sở hữu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
  Mục đích giao dịch: Cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu.
  Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.
  Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/06/2012 đến ngày 14/09/2012.

 • 13/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo miễn nhiệm P.TGĐ.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo bầu trưởng Ban kiểm soát 

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
  Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 19/04/2012.
  Địa điểm tổ chức: 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

 • 19/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  HVG: Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
  Địa điểm thay đổi: 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 06/03/2012 và 07/03/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng / cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 30/03/2012

 • 14/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/08 và 01/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2010
  Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá (1.000 đồng / 01 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 31/10/2011

 • 17/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 06/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 01/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 24/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HVG: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 20/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  HVG - Ngày 04/05/2011 ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/04 và 29/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  • Ngày đăng ký cuối cùng:   04/05/2011
  • Thời gian thực hiện: 20/05/2011
  • Nội dung cuộc họp:
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  • Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
  • Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2011;
  • Các vấn đề khác.
 • 29/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29/03 và 30/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện : 29/04/2011.

 • 01/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.260.320 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 6.260.320 cổ phiếu
  Mục đích giao dịch: Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 01/04/2011.

 • 01/04/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 07/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 18/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 17/02/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 17/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 14/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 3.000.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.260.320 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu hiện có: 1.260.320 cổ phiếu
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/10/2010 đến 12/01/2011

 • 30/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HVG - 04/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%)

  Linkdownload 

 • 14/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HVG - Thông báo mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 14/10/2010
  -
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Hùng Vương
  -
  Mã chứng khoán: HVG
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
  -
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 3.000.000 cổ phiếu
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
  -
  Mục đích giao dịch: Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
  -
  Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 14/10/2010

 • 29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hùng Vương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

  Link download

  (Theo hsx)

 • 25/08/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  Loại Chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đồng
  -
  Số lượng : 5.998.080 cổ phiếu
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 59.980.800.000 đồng
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/08/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 25/08/2010

  (Theo: hsx.vn)

 • 22/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   NQ về phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 10%.
 • 20/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 20/04/2010

  Địa điểm: Khách sạn Sheraton – số 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

 • 25/11/2009

  Niêm yết mới