Lịch sự kiện

 • 10/07/2021

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 149.996.683 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức niên độ tài chính 2015-2016 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 03/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Từ ngày 10/07/2017:  được giao dịch bổ sung 147.401.555 cổ phiếu
  + Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: được giao dịch bổ sung 1.297.532 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                + + Từ ngày 10/04/2021 trở đi: được giao dịch bổ sung 1.297.596 cổ phiếu.
 • 10/04/2021

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.730.086
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 03/05/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 10/04/2021.
 • 10/04/2020

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.730.085
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong Công ty
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 03/05/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 10/04/2020.
 • 16/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2018
  Thời gian thanh toán : 16/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2016-2017 bằng tiền.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2017-2018.
 • 01/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh công ty tại Quảng Bình.
 • 27/02/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã mua lại thành công 35.500 cổ phiếu của cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ trong ngày 27/02/2018.
 • 06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm tài chính 2016-2017.
 • 06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh công ty tại Hà Nội.
 • 02/02/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 50.500 cổ phiếu của cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ từ ngày 02/02/2018 đến ngày 03/03/2018.
 • 01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi, Quảng Bình và Đắk Lắk.
 • 16/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017-2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2017
  Thời gian thực hiện: 16/01/2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

  Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2016 – 2017; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả thực hiện định hướng hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng hoạt động SXKD cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  3. Báo cáo và đề xuất các nội dung chính: o Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán. o Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 - 2018. o Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và mức trích lập các quỹ chính thức được thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018. o Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2017 – 2018.
  4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn
  5. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi mô hình quản trị của Tập đoàn.
  6. Đề xuất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
  7. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
  8. Đề xuất thông qua phương án tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình thành lập các Chi nhánh cấp tỉnh để quản lý hệ thống phân phối theo địa bàn tỉnh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.
  10.Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 16/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 16/01/2018:

  - Ông Trần Ngọc Chu thôi nhiệm chức vụ TGĐ để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Quốc Trí thôi nhiệm chức vụ Phó TGĐ để đảm nhận chức vụ TGĐ.
 • 16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tái bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các Phó TGĐ
  - Tài bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chức vụ Kế toán trưởng
  - Thành lập các ban trực thuộc HĐQT.
 • 16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho nhân sử chủ chốt.
 • 16/01/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quy Dat - Quang Binh and Quang Ninh - Quang Binh và bổ nhiệm người đứng đầu các chi nhánh này.
 • 03/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • 02/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đức An - Đắk Nông, Bình Dương - Bình Định và chi nhánh số 2 tại Tây Sơn - Bình Định và bổ nhiệm người đứng đầu các chi nhánh này.
 • 26/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Hậu Lộc - Thanh Hóa, Trấn Yên - Yên Bái và chi nhánh số 2 tại Thọ Xuân - Thanh Hóa và bổ nhiệm người đứng đầu các chi nhánh này.
 • 21/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã mua lại thành công 3.800 cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ trong ngày 21/12/2017.
 • 20/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Mỹ Ca và Suối Tân, Khánh Hòa; Sơn Thành - Phú Yên và bổ nhiệm người đứng đầu các chi nhánh này.
 • 18/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại An Nhơn - Bình Định.
 • 13/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 • 01/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
 • 30/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 • 23/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 3.800 cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ từ ngày 23/11/2017 đến ngày 22/12/2017.
 • 16/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.
 • 08/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017-2018.
 • 06/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 3.800 cổ phiếu ESOP năm 2017 của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • 06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại An Lão và Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 • 02/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 1.500 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ từ ngày 02/11/2017 đến ngày 01/12/2017.
 • 02/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã không mua lại thành công 1.500 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do các bộ nhân viên tiếp tục làm việc tại công ty.
 • 26/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Bình Chánh, Ea Knốp và Lắk-Đắk Lắk.
 • 19/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Du Long và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long.
 • 18/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Cam Lộ - Quảng Trị.
 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quỳ Châu - Nghệ An.
 • 12/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • 10/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Lào Cai.
 • 05/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tái cơ cấu một số chi nhánh tại khu vực miền bắc, miền trung và chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản của một số chi nhánh tại miền nam
  - Thành lập chi nhánh tại Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Bình Định.
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi, địa chỉ và người đứng đầu của chi nhánh công ty tại Mỹ Tú - Sóc Trăng.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Yên Phong - Bắc Ninh.  
 • 18/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk.
 • 13/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Lập Thạch - Vĩnh Phúc.
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Vị Xuyên - Hà Giang.
 • 05/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  + Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng với 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hoa thìn Long Đức Phong do Công ty Hữu hạn Tập đoàn Xí nghiệp Đức Phong Hoa Thìn Long Thượng Hải sở hữu
  + Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hoa thìn Long Đức Phong.
 • 01/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đắk Lắk.
 • 31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nam, Hòa Bình và Sơn La.
 • 28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình và Thanh Hóa.
 • 17/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept.                                                   
 • 25/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tâm chức vụ phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty từ ngày 01/08/2017.                                                               
 • 29/05/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu của niên độ tài chính 2015-2016 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vồn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

  1/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu của niên độ tài chính 2015-2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 110.000.000 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:55 (100 cổ phiếu được nhận 55 cổ phiếu mới)

  2/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

  3/ Hạn chế chuyển nhượng:
  - Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 09/04/2020: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng 100%
  - Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: CBCNV được chuyển nhượng tối đa 50% tổng số cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Từ ngày 10/04/2021 trở đi: CBCNV tham gia chương trình được chuyển nhượng toàn bộ số lượng còn lại của cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản của các chi nhánh tại Bến Tre, Bình Dương, Phan Rang. 
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh tại Quảng Ninh, Yên Bái, Thanh Hóa, Bắc Giang, Phú Thọ và bổ nhiệm người đứng đầu các chi nhánh này.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty tại đường Phạm Văn Đồng, Tổ 06, Phường Yên Thế. Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen
  - Ủy quyền cho ông Huỳnh Thanh Trúng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.
 • 08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Long Thành - Đồng Nai.
 • 03/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2015-2016 và phát hành cổ phiếu cho CĐHH để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Nghĩa Hành - Quảng Ngãi và Ngọc Lắc - Thanh Hóa.
 • 12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tân Sơn - Phú Thọ.
 • 05/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Vị Thủy - Hậu Giang và địa điểm kinh doanh tại Rạch Giá - Tien Giang.
 • 31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Lạc Thủy - Hòa Binh.
 • 31/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 năm 2015-2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2017
  Ngày thanh toán: 31/03/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Dương Đông - Kiên Giang, Phước Long - Bạc Liêu và Thới Bình - Cà Mau.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hai chi nhánh mới tại Phong Điền - Thừa Thiên Huế và Lý Nhân - Hà Nam.
 • 16/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tp. Quảng Ngãi - Quảng Ngãi, Sơn Hà - Quảng Ngãi, Thuận An - Bình Dương, Châu Thành - Sóc Trăng, Mỹ Tú - Sóc Trăng, U Minh Thượng - Kiên Giang, Bình Chánh - TP. HCM, Thiệu Hóa - Thanh Hóa và Mỹ Hào - Hưng Yên.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC trong niên độ tài chính 2016-2017.
 • 15/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy chức vụ Quyền Phó TGĐ Xuất Khẩu thay thế ông Phan Duy Quang từ ngày 15/03/2017.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Singapore.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Sen Eco- Homes.
 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên.
 • 01/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập bảy chi nhánh mới tại Vạn Ninh - Khánh Hòa , Sông Hinh - Phú Yên, Than Uyên - Lai Châu, Tiên Lữ - Hưng Yên, Đại Từ - Thái Nguyên, Can Lộc - Hà Tĩnh, Nga Sơn - Thanh Hóa.

  Tải file gốc
 • 24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đức Tân - Bình Thuận.

  Tải file gốc
 • 16/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Quảng Xương - Thanh Hóa và Quảng Yên - Quảng Ninh.

  Tải file gốc
 • 13/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Lạng Giang - Bắc Giang.

  Tải file gốc
 • 07/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 của niên độ tài độ 2015-2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 01/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.498.715 CP, tỷ lệ 20,61%
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 25.500.000 CP, tỷ lệ 12,97%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.498.715 CP, tỷ lệ 25,69%
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng
  Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/1/2017 đến ngày 1/2/2017.

  Tải file gốc
 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  -  Thành lập Chi nhánh tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang, Hòa Bình - Bạc Liêu, Châu Thành - Tây Ninh
  - Thay đổi tên và địa chỉ chi nhánh số 2 tại Dĩ An - Bình Dương.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/01/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/11/2016
  Thời gian thực hiện: 06/01/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái.

  Tải file gốc
 • 27/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Diễn Châu - Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 16/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh tại Bạc Liêu sang đường 23/8, Khóm Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

  Tải file gốc
 • 12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh công ty tại Thanh Sơn - Phú Thọ, Gia Bình - Bắc Ninh và Thành phố Tuyên Quang.

  Tải file gốc
 • 07/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2016 - 2017.

  Tải file gốc
 • 05/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Thới Lai - Cần Thơ, Hòa Bình - Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau.

  Tải file gốc
 • 21/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh tại Phú Mỹ - An Giang, Cần Đước - Long An, Châu Thành - Long An và Quy Nhơn - Bình Định.
 • 11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh Công ty tại Diễn Châu - Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 02/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hàm Yên - Tuyên Quang và Mỹ Hào - Hưng Yên.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh tại Diễn Châu - Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ Phó TGĐ Xuất Khẩu từ ngày 01/11/2016.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016-2017.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đức Phổ - Quảng Ngãi.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thành lập ba chi nhánh tại Cẩm Khê - Phú Thọ, Yên Bình - Yên Bái và Yên Lạc - Vĩnh Phúc
  - Mở Cửa hàng Minh Lương tại Quốc lộ 61, Khu phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

  Tải file gốc
 • 17/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh - Chi nhánh tại Đức Hòa - Long An.

  Tải file gốc
 • 30/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của Chi nhánh tại Quảng Nam và Đà Nẵng cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen
  - Nhận chuyển nhượng tài sản cố định của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen tại Mộ Đức và Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Tải file gốc
 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc khắc thêm 02 con dấu.

  Tải file gốc
 • 26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm - Nghệ An vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
  - Chấm dứt hoạt động Công ty Hoa Sen Nam Cấm - Nghệ An
  - Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty Hoa Sen Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 23/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Long Phú - Sóc Trăng.

  Tải file gốc
 • 21/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Sông Cầu - Phú Yên.

  Tải file gốc
 • 20/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Kim Sơn - Ninh Bình và Nho Quan - Ninh Bình.

  Tải file gốc
 • 12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Bình Sơn - Quảng Ngãi và Đức Nhuận - Quảng Ngãi.

  Tải file gốc
 • 06/09/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ tài chính 2015-2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/07/2016
  Thời gian thực hiện : 06/09/2016
  Địa điểm thực hiện : Hội trường Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Tầng 8 Tòa nhà  Vietcombank – Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

  Nội dung họp:
  - Đầu tư Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ triển khai dự án.
 • 26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 20/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Trị và Ninh Bình.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.

  Tải ifle gốc
 • 04/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công ty tại Hà Giang.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 công ty con và thông qua ngành nghề đăng ký kinh doanh của các công ty con.

  Tải file gốc
 • 27/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Thoại Sơn - An Giang.

  Tải file gốc
 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015- 2016.

  Tải file gốc
 • 07/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các Công ty con trực thuộc Công ty TNHH Đầu Tư và Du lịch Hoa Sen.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Kinh môn - Hải Dương và Yên Dũng - Bắc Giang.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 65.512.762
  (Cổ phiếu phát hành thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 196.539.829
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 22/06/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2016.
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện số 02 tại TP. HCM.

  Tải file gốc
 • 25/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Cẩm Phả- Quảng Ninh.

  Tải file gốc
 • 16/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 02 chi nhánh tại Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.

  Tải file gốc
 • 11/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Phẩm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11/06/2016.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty và thay đổi điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Khu phố Lạc Tín, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Bình Định.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hiệp Hòa- Bắc Giang.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

  Tải file gốc
 • 31/05/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2014- 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:5 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.513.533 cổ phiếu.
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 3 chi nhánh mới tại Ngã Năm - Sóc Trăng, Giao Thủy - Nam Đinh và Tân Lạc - Hòa Bình.

  Tải file gốc
 • 09/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh tại Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 05/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập 4 công ty con:

  - Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn
  - Công ty Cổ phần Hoa Sen Vân Hội
  - Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân
  - Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.

  Tải file gốc
 • 03/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 02 chi nhánh mới tại Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương và Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức Đợt 1 NĐTC 2014 - 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 25% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)
  Ngày thanh toán: 28/04/2016.

 • 04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh tại Nam Định và Hưng Yên.

  Tải file gốc
 • 24/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.148.277 CP, tỷ lệ 19,19%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Phước Vũ
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 17.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.148.277 CP, tỷ lệ 20,72%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/3/2016 đến ngày 22/4/2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Red River Holding đã bán 5.472.041 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.152.690 hay 1,64%.
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.928.116 CP, tỷ lệ 15,21%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Phước Vũ
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 17.000.000 CP, tỷ lệ 12,97%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.220.161 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.220.161 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.148.277 CP, tỷ lệ 19,19%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 18/3/2016.

  Tải file gốc
 • 18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đăng ký mua 5.220.161 cổ phiếu từ ngày 18/3 đến 15/4/2016.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH MTV Tam Hỷ đã bán 3.211.448 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 7.000.000 cổ phiếu hay 5,34%.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đã mua 6.903.745 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 19.928.116 hay 15,21%.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT, đã bán 3.692.297 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 17.000.000 cổ phiếu hay 12,97%.
 • 10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của chi nhánh Ngọc Hồi-Kon Tum.
 • 10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của Hoa Sen Hà Nam.
 • 08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên chi nhánh tại Bến Lức, Long An.
 • 08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chị Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán niên độ 2015-2016.
 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức niên độ 2014-2015 đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 25%.
 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2014-2015 tỷ lệ 50%.
 • 04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức niên độ tài chính 2014-2015 đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 25%.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tam Hỷ đăng ký bán 3.211.448 cổ phiếu từ ngày 4/3/2016 đến 2/4/2016.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đăng ký mua 6.903.745 cổ phiếu từ ngày 4/3/2016 đến ngày 2/4/2016.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 3.692.297 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến 2/4/2016.
 • 03/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Nguyễn Văn Quý từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách Đầu tư và Dự án từ ngày 20/01/2016.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Đắk Lắk.

  Tải file gốc
 • 19/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/01/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015-2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/11/2015
  Thời gian thực hiện : 18/01/2016
  Địa điểm thực hiện : Hội trường Thống Nhất – Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng Long
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 15/1/2016.

  Tải file gốc
 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng Long
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/1/2016 đến ngày 13/2/2016.

  Tải file gốc
 • 12/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Khánh Vân
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.700 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.700 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 12/1/2016.

  Tải file gốc
 • 11/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 4 chi nhánh tại Từ Sơn- Bắc Ninh, Việt Yên - Bắc Giang, Vĩnh Bảo- Hải Phòng và Tiên Lãng- Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Khánh Vân
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.700 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.320 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/1/2016 đến ngày 9/2/2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng Long
  Mã chứng khoán: HSG
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/1/2016 đến ngày 6/2/2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng Long
  Mã chứng khoán: HSG
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn Xuân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 112.320 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch:  Ngày 8/1/2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Asset Management (Asia) Limited
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  6.510.545 CP, tỷ lệ 4,97%. Trong đó:
  Deutsche Asset Management (Asia) Limited: 16 CP
  Beira Limited: 6.400.809 CP, 4,89%
  Greystanes Limited: 109.720 CP, tỷ lệ 0,08%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: Beira Limited mua: 130.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.640.545 CP, tỷ lệ 5,07%
  Trong đó:
  Deutsche Asset Management (Asia) Limited: 16 CP
  Beira Limited: 6.530.809 CP, 4,99%
  Greystanes Limited: 109.720 CP, tỷ lệ 0,08%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 8/1/2016.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Cty TNHH MTV Tam Hỷ
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.239.576 CP, tỷ lệ 13,14%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Phước Vũ
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 15.917.152 CP, tỷ lệ 15,79%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.211.448 CP, tỷ lệ 7,79% (bao gồm gần 4 triệu cổ phiếu nhận cổ tức)
  Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi đơn vị quản lý cổ phiếu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 6/1/2016.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Cty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen
  Mã chứng khoán: HSG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.634.132 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Phước Vũ
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 15.917.152 CP, tỷ lệ 15,79%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.024.371 CP, tỷ lệ 9,94% (bao gồm trên 1,39 triệu cổ phiếu nhận cổ tức)
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 6/1/1/2016.

  Tải file gốc
 • 31/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định lên 55 tỷ đồng.
  Link tin

 • 24/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 3 chinh nhánh tại Thái Bình, Hà Tĩnh và Nam Định.

  Tải file gốc
 • 24/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 30.236.277 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013 - 2014.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 131.027.067 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 18/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 24/12/2015.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Phổ Yên - Thái Nguyên.

  Tải file gốc
 • 27/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Chư Prông - Gia Lai.

  Tải file gốc
 • 26/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cố tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2013-2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.237.237 cổ phiếu.
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có tên gọi là Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội- Bình Định.

  Tải file gốc
 • 19/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 chi nhánh mới tại Quảng Bình, Hà Nam, Thái Bình Và Hải Dương.

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015-2016.

  Tải file gốc
 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cố phiếu để trả cố tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013-2014.

  Tải file gốc

 • 12/10/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố đã bán ra thành công 4.477.692 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập một số chi nhánh mới.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.

  Tải file gốc

 • 08/09/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố đăng ký bán ra 4.477.692 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung thông tin bán cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 20/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đông Triều, Quảng Ninh.

  File gốc

 • 03/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2015
  Thời gian thực hiện: 03/08/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Thông qua chủ trương nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi Dự án đầu tư Khu liên hợp nhà máy luyện cán thép Hoa Sen.

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ quyền phó TGĐ xuất khẩu từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 31/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư.

  File gốc

 • 31/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Lý Văn Xuân thôi giữ chức vụ thành viên BKS và chuyển sang giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 31/7/2015.

  File gốc

 • 30/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Jean-Eric Jacquemin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 30/7/2015.

  File gốc

 • 13/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đầu tư dự án.

  File gốc

 • 09/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc nhà mày Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

  File gốc

 • 01/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đô Lương, Nghệ An.

  File gốc

 • 01/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 NĐTC 2013 - 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 01/07/2015.

 • 29/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 4.477.692 cổ phiếu quỹ.

  Link tin

 • 10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tịnh Biên, An Giang.

  Tải file gốc

 • 10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

  Tải file gốc

 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Krông Ana - Đắk Lắk.

  Tải file gốc

 • 12/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 NĐTC 2013-2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Điện Biên và Hậu Giang.

  Tải file gốc

 • 01/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh mới taih Bù Đốp - Bình Phước.

  Tải file gốc

 • 27/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 27/03/2015.

 • 10/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Phan Duy Quang từ nhiệm chức vụ quyền phó TGĐ Xuất khẩu từ ngày 10/3/2015.

  Tải file gốc

 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa các công ty con của HSG và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.

  Tải file gốc

 • 03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức đợt 3 niên độ 2012-2013 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc

 • 31/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh số 2 tại Hòn Đất-Kiên Giang.

  Tải file gốc

 • 19/01/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/01/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2014-2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
  Thời gian thực hiện: 19/01/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất - số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:

  Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015:

  +         Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015.

  +         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 – 2015.

  Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:

  +         Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 – 2014 đã được kiểm toán.

  +         Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát NĐTC 2013 – 2014 và đề xuất mức thù lao trong NĐTC 2014 – 2015.

  +         Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2013 – 2014, tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2014 – 2015.

  +         Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.

  +         Đề xuất thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

  +         Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và đề xuất thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống phân phối.

  +         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015.

  +         Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

  +         Đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

  +         Phê chuẩn chính thức thành viên Hội đồng Quản trị.

 • 23/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Nghệ An.

  Tải file gốc

 • 20/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2014-2015.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ quyền phó tổng giám đốc xuất khẩu từ ngày 15/9/2014.

 • 16/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Cà Mau và Tây Ninh.

  Original file

 • 03/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 21/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 23/05/2014
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 3/7/2014

 • 23/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Sơn La và Trà Vinh.

  Tải file gốc

 • 29/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thay đổi thành viên HĐQT:

  - Ông Lý Duy Hoàng từ nhiệm
  - Bổ nhiệm ông Trần Quốc Trí.

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014
  Thời gian thực hiện: 28/4/2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM

  Nội dung lấy ý kiến:
  về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG (trong trường hợp pháp luật cho phép). Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo quy định.

 • 18/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2012-2013.

  Tải file gốc

 • 31/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 19/02/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013  
  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 22/01/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 24/01/2014
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/02/2014

 • 08/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 08/01/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014:

  File gốc

 • 08/01/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 6/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 8/11/2013
 • Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 • Thời gian thực hiện: 08/01/2014
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất  - số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 23/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 19/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT.

  File gốc

 • 12/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/8/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/8/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2011-2012
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/9/2013

 • 23/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo kết quả đăng kí mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2011 - 2012.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33 thông qua số lượng cổ phiếu cụ thể thực hiện mua lại.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2013
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt của NĐTC 2011-2012 (Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/03/2013)
  - Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 20/06/2013

 • 18/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của NĐTC 2011-2012 (Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/03/2013)
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 18/04/2013

 • 20/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/01/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 23/01/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Thời gian thực hiện: 06/03/2013
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất – số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 07/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2012
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011 (Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/03/2012)
  Tỷ lệ thanh toán: 5% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/12/2012

 • 15/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/11/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/10/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 27/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2012
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/07/2012

 • 18/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi Phó TGĐ Xuất nhập khẩu.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1/2012 - ngày 12/04/2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2012 và NĐTC 2010-2011 (Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/03/2012)
  - Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 23/05/2012
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Trụ sở Hoa Sen Group (số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/05/2012. Khi đến thực hiện thủ tục vui lòng mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

 • 25/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.727.532 cổ phiếu
  - Số lượng đăng ký mua: tối đa 2.000.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 4.727.532 cổ phiếu
  - Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ
  - Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn tính đến ngày 30/09/2011
  - Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  - Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 25/04/2012 đến ngày 25/07/2012

 • 17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Mua cổ phiếu quỹ


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc trả cổ tức


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HSG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

   
 • 22/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/02/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/02/2012 và 16/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Lý do và mục đích: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2011-2012
  Thời gian thực hiện: 22/03/2012
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM

 • 16/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.020.012 cổ phiếu
  Số lượng đăng ký mua: tối đa 2.000.000 cổ phiếu
  Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi giao dịch: 4.020.012 cổ phiếu
  Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ
  Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn tính đến ngày 30/09/2010 Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 16/01/2012 đến 16/04/2012

 • 16/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 28/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 20/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/04/2011 và 05/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 20/04/2011
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu kí nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Hoa Sen Group (Số 9 đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/04/2011. Khi thực hiện thủ tục vui lòng mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

 • 13/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 01/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 22/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 19/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen (HSG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/02/2011 và 16/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2011
  Thời gian: 19/03/2011
  Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 Tp.HCM.

  (Theo hsx)

 • 08/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 08/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 07/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Link download

 • 24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 01/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin bổ nhiệm ông Trần Quốc Trí làm Phó TGĐ Phụ trách Kinh doanh từ ngày 01/10/2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 18/09/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau:
  -
  Loại chứng khoán  : Cổ phần phổ thông
  -
  Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/08/2010 và 17/08/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/08/2010
  -
  Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông bất thường niên độ tài chính 2009-2010.
  -
  Thời gian thực hiện : 18/09/2010
  -
  Địa điểm thực hiện : Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM
  -
  Nội dung họp:
   +
  Thông báo tình hình kinh doanh và ước kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2009-2010
   +
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 và tăng vốn điều lệ
   +Đề xuất thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi
   +
  Báo cáo tiến độ triển khai dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
   +
  Đề xuất thực hiện tái cấu trúc để triển khai ERP
   +
  Giới thiệu Thành viên Ban cố vấn mới

  (Theo hsx.vn)

 • 07/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen (HSG) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 16.794.790 cổ phiếu (Mười sáu triệu bảy trăm chín mươi tư nghìn bảy trăm chín mươi cổ phiếu)
  Ngày chính thức giao dịch: 07/09/2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 28/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) Thông báo phát hành cổ phiếu
  Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008 - 2009
  Số lượng CP phát hành: 16.795.197 cổ phiếu
  Tỷ lệ phát hành:  10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2010
  Ngày ĐKCC: 30/06/2010
 • 16/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP tập đoàn Hoa Sen (HSG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung đính kèm như sau:

  Link download

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

  Thời gian: 27/3/2010
  Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, tp Hồ Chí Minh

 • 26/03/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    Thông qua việc Ông Hoàng Đức Huy bảo lãnh cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bình Dương.
 • 25/03/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Phiên họp bất thường về việc thành lập Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh và việc vay vốn tại Ngân hàng Far Eart National Bank, Chi nhánh TPHCM.


 • 03/10/2009

  Thay đổi BLĐ

   
 • 03/10/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Thời gian: 03/10/2009
  Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, tp Hồ Chí Minh
  Nội dung họp:

  Thông qua phương án huy động vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ và các dự án khác bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên.

  Thông qua việc hoãn thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/06/2009.


  Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP) theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/06/2009, bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).


  Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn của niên độ tài chính 2007 theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).


  Thông qua dự kiến chi trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu nhận 02 cổ phiếu) và sẽ trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức ngày 23/01/2010 tại Hội trường Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh) quyết định.


  Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty.


  Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục của dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ giai đoạn 2.


 • 08/04/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) công bố Nghị quyết HĐQT tại cuộc họp định kỳ ngày 08/04/2009 như sau:

  1. Nhất trí chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm tóan báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo tài chính niên độ tài chính 2008 – 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con. 

  2. Giao trách nhiệm cho Ban Tái cấu trúc Hoa Sen Group tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc giai đoạn 3 nhằm hoàn thiện, tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả làm việc. 

  3. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới 07 chi nhánh phân phối – bán lẻ tại Vĩnh Long, Hòa Bình, Phú Giáo (Bình Dương), Đắc Đoa (Gia Lai), Hà Nội, Cần Thơ, Tuy Hòa (Phú Yên) trong 6 tháng cuối của niên độ tài chính 2008 – 2009, đồng thời tiến hành mua đất để xây dựng chi nhánh tại Long Xuyên.

  4. Bổ nhiệm, thôi nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Hoa Sen Group và các công ty con như sau:

  a. Hoa Sen Group:

  - Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hoa Sen Group, phụ trách chuỗi cung ứng (supply chain).

  b. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen:

  - Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Phạm Văn Trung.

  - Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Vũ Văn Bình.

  - Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

  - Bổ nhiệm Ông Trần Minh Phụng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen. 

  c. Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen :

  - Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen đối với Ông Lê Phước Vũ.           

  - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trung giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.  

  5. Giao ông Lê Phụng Hào, thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì dự án Họach định Nguồn lực Doanh nghiệp (dự án ERP: Enterprise Resource Planning) của Hoa Sen Group và có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc triển khai, đánh giá tính khả thi của dự án ERP để trình HĐQT xem xét và quyết định.”

 • 14/02/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Đại hội cổ đông thường niên năm 
            -
  Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/12/2008

  - Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2009

  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  - Địa điểm tổ chức  : Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM       

  - Thời gian tổ chức  : 08 giờ 30, ngày 14 tháng 02 năm 2009

  - Nội dung Đại hội cổ đông:

  • Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính 2008
  • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2008 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2009
  • Thông qua báo cáo triển khai dự án trong năm tài chính 2008 và kế hoạch trong năm tài chính 2009
  • Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2008
  • Thông qua việc trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm tài chính 2008 và dự kiến mức trích lập các quỹ năm tài chính 2009
  • Báo cáo tình hình cổ phiếu HSG niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm tài chính 2008
  • Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 
  • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009   
  •  Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
  •  Thông qua Nghị quyết của Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009
 • Giá trong ngày

  11.4

  2.96 (35.07%)
  Giá tham chiếu8.44
  Giá mở cửa8.52
  Giá cao nhất8.62
  Giá thấp nhất8.3
  Giá đóng cửa8.44
  Khối lượng4,436,910
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)349,957,383
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,989.5
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)227.8
  P/E50.1
  Giá trị sổ sách (VNĐ)13,555.5
  P/B0.8
  Lợi tức cổ phiếu (%)5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  8.44

  0.08 (0.93%)

  4,436,91037,662,160
  16/01

  8.52

  0.07 (0.82%)

  4,634,95039,555,680
  15/01

  8.45

  0.35 (4.32%)

  9,107,90076,110,070
  15/01

  8.45

  0.35 (4.32%)

  9,107,90076,110,070
  14/01

  8.10

  0.16 (2.01%)

  3,581,58028,600,690
  13/01

  7.94

  0.15 (1.85%)

  4,266,56034,358,610
  10/01

  8.09

  0.00 (0.00%)

  3,632,38029,605,000
  09/01

  8.09

  0.22 (2.79%)

  4,819,78039,050,550
  08/01

  7.87

  0.06 (0.75%)

  3,644,68028,608,950
  07/01

  7.93

  0.09 (1.12%)

  2,309,43018,510,800
  06/01

  8.02

  0.04 (0.50%)

  4,757,10038,370,250

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  10/07/2021

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 149.996.683 cổ phiếuLý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức niên độ tài...

  10/04/2021

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.730...

  10/04/2020

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.730...

  16/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

  05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức...

  05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst...

  01/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh...

  27/02/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã mua lại thành công 35.500 cổ phiếu của...

  06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức...

  06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh...

  02/02/2018

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 50.500 cổ phiếu của cán bộ nhân...

  01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty...

  16/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017-2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2017Thời gian thực hiện: 16/01/2018Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCMNội dung cuộc họp: 1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế...

  16/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 16/01/2018:- Ông...

  16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tái bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các...

  16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho...

  16/01/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017-2018.

  15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quy Dat - Quang...

  03/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của người lao động...

  02/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đức An - Đắk Nông, Bình...

  26/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Hậu Lộc - Thanh Hóa, Trấn...

  21/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã mua lại thành công 3.800 cổ phiếu của...

  20/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Mỹ Ca và Suối Tân...

  18/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại An...

  13/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Mê Linh...

  01/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Gio Linh...

  30/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thủy Nguyên...

  23/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 3.800 cổ phiếu của nhân viên đã...

  16/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Cao Phong...

  14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Bình Minh...

  08/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài...

  06/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 3.800 cổ phiếu ESOP...

  06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại An Lão...

  02/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đăng ký mua lại 1.500 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu...

  02/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố đã không mua lại thành công 1.500 cổ phiếu...

  26/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Bình Chánh...

  19/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của công...

  18/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Cam Lộ ...

  16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quỳ Châu ...

  12/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của người lao động...

  10/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thành...

  05/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tái cơ cấu một số chi nhánh tại khu vực miền bắc,...

  04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi, địa chỉ và người đứng đầu...

  20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Yên Phong ...

  18/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ngãi, Phú...

  13/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Lập Thạch ...

  11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Vị Xuyên ...

  05/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng với...

  01/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đắk...

  31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nam...

  28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Thái Nguyên, Phú...

  17/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của...

  25/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tâm chức vụ phụ trách quản trị công ty...

  29/05/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu của niên độ tài chính 2015-2016 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vồn chủ sở hữu:Ngày giao...

  10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản của các chi nhánh...

  10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh tại Quảng Ninh, Yên...

  10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty tại đường...

  08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Long Thành ...

  03/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành...

  17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Nghĩa Hành - Quảng...

  12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tân Sơn ...

  05/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Vị...

  31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Lạc Thủy ...

  31/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 năm 2015-2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2017...

  27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Dương Đông - Kiên Giang, Phước...

  24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hai chi nhánh mới tại Phong Điền ...

  16/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tp. Quảng Ngãi - Quảng Ngãi, Sơn Hà - Quảng Ngãi, Thuận An - Bình Dương, Châu Thành - Sóc...

  15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst &...

  15/03/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huy chức vụ Quyền Phó TGĐ...

  15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện...

  15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH...

  09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương...

  01/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập bảy chi nhánh mới tại Vạn Ninh - Khánh Hòa , Sông Hinh - Phú Yên, Than Uyên ...

  24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đức Tân ...

  16/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Quảng Xương -...

  13/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Lạng...

  07/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 của...

  01/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa SenMã chứng khoán: HSG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.498.715 CP...

  09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:-  Thành lập Chi nhánh tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang...

  06/01/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016-2017.

  06/01/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/11/2016 Ngày đăng ký cuối...

  05/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

  27/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại...

  16/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh tại...

  12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh công ty tại Thanh Sơn ...

  07/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ...

  05/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Thới Lai - Cần Thơ,...

  21/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các chi nhánh tại Phú Mỹ - An Giang, Cần Đước ...

  11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh thuộc...

  02/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hàm Yên ...

  01/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Chi...

  01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ Phó TGĐ...

  28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đức Phổ...

  21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

  20/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập ba chi nhánh tại Cẩm Khê - Phú Thọ, Yên Bình -...

  17/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh ...

  30/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài...

  29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc khắc thêm 02 con dấu...

  26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm ...

  23/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Long Phú...

  21/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Sông Cầu...

  20/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Kim Sơn -...

  12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Bình Sơn -...

  06/09/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ tài chính 2015-2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 29/07/2016Thời gian thực...

  26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Khu Công nghiệp...

  20/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh,...

  05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

  04/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh...

  03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2015-2016.

  02/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 công ty...

  27/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Thoại Sơn...

  15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

  07/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa...

  01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Kinh môn -...

  01/07/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 65.512.762 ...

  29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện...

  25/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Cẩm...

  16/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 02 chi nhánh tại Huyện...

  11/06/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Phẩm chức vụ Phó TGĐ...

  08/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công...

  06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Khu phố...

  01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại...

  01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hiệp...

  01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và...

  31/05/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2014- 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/05...

  16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 3 chi nhánh mới tại Ngã Năm - Sóc...

  09/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ kinh...

  05/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập 4 công ty con: -...

  03/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 02 chi nhánh mới tại Thị...

  28/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức Đợt 1 NĐTC 2014 - 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04/2016 Ngày đăng ký...

  04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh...

  24/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa SenMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25...

  22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Hồng Lĩnh...

  18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Red River Holding đã bán 5.472.041 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.152.690 hay...

  18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa SenMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.928...

  18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đăng ký mua 5.220.161 cổ phiếu từ ngày 18...

  11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty TNHH MTV Tam Hỷ đã bán 3.211.448 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 7...

  11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đã mua 6.903.745 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm...

  11/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT, đã bán 3.692.297 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

  10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của chi...

  10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở và vốn...

  08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên chi nhánh tại Bến...

  08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty...

  04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc chị Ernst & Young Việt Nam là...

  04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức niên độ 2014-2015...

  04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

  04/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức niên độ tài chính...

  04/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tam Hỷ đăng ký bán 3.211.448 cổ phiếu từ ngày...

  04/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen đăng ký mua 6.903.745 cổ phiếu từ ngày 4...

  04/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 3.692.297 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến 2...

  03/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2015-2016.

  25/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại Huyện...

  20/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Nguyễn Văn Quý từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

  20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh tại...

  19/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q1/2015-2016.

  18/01/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015-2016.

  18/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015-2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/11/2015Ngày đăng ký cuối cùng ...

  15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng LongMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CPTên của người liên quan tại TCNY...

  15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng LongMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CPTên của người liên quan tại...

  12/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Khánh VânMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.700 CPTên của người liên quan tại TCNY...

  11/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 4 chi nhánh tại Từ Sơn- Bắc Ninh,...

  11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Khánh VânMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.700 CPTên của người liên quan tại...

  08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng LongMã chứng khoán: HSGTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn XuânChức vụ của người có liên...

  08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Lý Hoàng LongMã chứng khoán: HSGTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lý Văn XuânChức vụ của người có liên quan...

  08/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Asset Management (Asia) LimitedMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  6.510.545 CP, tỷ lệ 4,97%. Trong đó:Deutsche Asset...

  06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Cty TNHH MTV Tam HỷMã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.239.576 CP, tỷ lệ 13,14%Tên...

  06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Cty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen Mã chứng khoán: HSGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.634.132 CPTên...

  31/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty...

  24/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 3 chinh nhánh tại...

  24/12/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 30.236.277 cổ...

  08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Phổ Yên...

  27/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Chư Prông...

  26/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cố tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2013-2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11...

  25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có...

  19/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 chi nhánh mới tại...

  10/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ niên độ...

  23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015.

  16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành...

  12/10/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố đã bán ra thành công 4.477.692 cổ phiếu...

  22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại...

  15/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập một số chi...

  15/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con...

  08/09/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố đăng ký bán ra 4.477.692 cổ phiếu quỹ...

  08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung thông tin bán cổ...

  20/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đông...

  03/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng :...

  01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ quyền phó...

  31/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ cho...

  31/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Lý Văn Xuân thôi giữ chức vụ thành viên...

  30/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Jean-Eric Jacquemin từ nhiệm chức vụ thành viên...

  13/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

  09/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc nhà...

  01/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đô...

  01/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 NĐTC 2013 - 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

  29/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 4.477.692 cổ...

  10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Tịnh Biên...

  10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH...

  25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Krông Ana...

  12/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 NĐTC 2013...

  05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Điện...

  01/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh mới taih Bù Đốp...

  27/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16...

  10/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố ông Phan Duy Quang từ nhiệm chức vụ quyền phó TGĐ...

  10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa các công ty...

  03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức đợt 3 niên độ...

  31/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh số 2...

  19/01/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ niên độ 2014-2015

  19/01/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2014-2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014Thời gian thực hiện: 19/01/2015Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất - số...

  23/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

  20/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ niên độ...

  15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố bổ nhiệm ông Phan Duy Quang chức vụ quyền phó tổng...

  16/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

  03/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :...

  23/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

  29/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thay đổi thành viên HĐQT:- Ông Lý Duy Hoàng từ nhiệm...

  28/04/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014Thời...

  18/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

  31/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

  19/02/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013  Ngày giao dịch không hưởng quyền              :...

  08/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  08/01/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014:File gốc

  08/01/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 6/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            : 8/11/2013 Lý do và mục đích: tổ chức Đại...

  23/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  19/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố nghị quyết HĐQT.File gốc

  12/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/8/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 29/8/2013 Lý do...

  23/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo kết quả đăng kí mua 2...

  14/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 3 niên...

  17/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33 thông qua số lượng...

  28/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  26/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  20/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2013 - Lý do và mục đích: Trả cổ...

  18/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2013 Lý do và mục...

  20/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

  08/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  06/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu gốc

  06/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 23/01/2013...

  07/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  20/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2012 Lý do và mục...

  15/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  12/11/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  30/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  18/10/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

  12/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  27/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  27/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  12/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2012 Tỷ...

  18/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  15/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  04/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi Phó TGĐ Xuất nhập khẩu.Tải file dữ liệu...

  23/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1/2012 - ngày 12/04/2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2012- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1...

  25/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.727.532 cổ phiếu - Số lượng đăng ký mua: tối đa 2.000.000 cổ phiếu - Tổng số cổ...

  17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Mua cổ phiếu...

  17/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  27/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Về việc trả...

  23/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HSG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  22/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/02/2012 Ngày đăng ký cuối cùng :...

  16/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.020.012 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: tối đa...

  16/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  09/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  09/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  04/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  28/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  20/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/04/2011 và 05/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). -...

  13/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  01/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  22/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  19/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen (HSG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2011 (trường hợp bán...

  08/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HSG: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

  08/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  07/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

  24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  01/10/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin bổ nhiệm ông Trần Quốc Trí làm Phó TGĐ Phụ trách Kinh doanh...

  18/09/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau: - Loại chứng khoán  : Cổ phần phổ thông- Mệnh giá : 10.000...

  07/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen (HSG) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  28/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) Thông báo phát hành cổ phiếuHình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008 - 2009Số lượng...

  16/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP tập đoàn Hoa Sen (HSG) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung đính kèm như...

  27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.Thời gian: 27/3/2010Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam...

  26/03/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Thông qua việc Ông Hoàng Đức Huy bảo lãnh cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp...

  25/03/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Phiên họp bất thường về việc thành lập Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh và việc vay...

  03/10/2009

  Thay đổi BLĐ

  03/10/2009

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Thời gian: 03/10/2009Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, tp Hồ Chí MinhNội dung họp: Thông qua phương án huy động vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ và các dự án khác...

  08/04/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) công bố Nghị quyết HĐQT tại cuộc họp định kỳ ngày 08/04/2009 như sau: 1. Nhất trí chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm tóan báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo tài chính niên độ tài chính 2008 – 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con...

  14/02/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm           - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/12/2008 - Ngày...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam