Lịch sự kiện

 • 22/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Dự kiến Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua báo cáo tài chính năm 2017, thông qua việc trích lập các quỹ 2017, thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018 và các vấn đề khác
 • 26/02/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 244.308.244 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 732.951.419 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/06/2015
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng 240.949.794 cổ phiếu: 24/06/2015
  + Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng 3.358.450 cổ phiếu: 26/02/2018.

  Link tin

 • 26/02/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 6.735.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ – ĐHĐCĐ.2014 ngày 28/08/2014.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 488.643.175 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/02/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 26/02/2018.

 • 26/02/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.497.573 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 26/02/2018.  
 • 26/02/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :5.740.780  cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/04/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 26/02/2018.
 • 01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 25/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đăng ký mua lại 37.000 cổ phiếu ESOP năm 2014-2015 của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ trong tháng 12 năm 2017.
 • 04/10/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố mua lại thành công 31.825 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 11/09/2017 đến ngày 04/10/2017.
 • 28/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát
  - Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam.
 • 21/09/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố đăng ký mua lại 31.825 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong tháng 9/2017.
 • 25/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 252.823.583 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.517.079.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng (251.430.745 cổ phiếu): 25/08/2017
  + Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng (1.392.838 cổ phiếu): 30/07/2018.
 • 27/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.
 • 16/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/06/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.829.223 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 27/04/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố đăng ký mua lại 28.202 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong tháng 5/2017.
 • 27/04/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :415.639.681 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/04/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 27/04/2017.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chào bán thêm cổ phần cho CĐHH để tăng vốn điều lệ
  - Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • 30/03/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 50% tương đương tỷ lệ 10:5 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 421.382.828 cổ phiếu.
 • 14/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG
  Mã chứng khoán: HPG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 0,36%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hans Christian Jacobsen
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc điều hành
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.500.000 cp
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.500.000 CP, tỷ lệ 1,01%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/3/2017 đến ngày 14/3/2017.

  Tải file gốc
 • 11/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
 • 10/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 10/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 13, tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thông qua báo cáo tài chính năm 2016, thông qua việc trích lập các quỹ 2016, thông qua phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến mức cổ tức năm 2017 và các vấn đề khác.
 • 03/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG
  Mã chứng khoán: HPG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hans Christian Jacobsen
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc điều hành
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 0,36%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 2/3/2017 đến ngày 3/3/2017.

  Tải file gốc
 • 01/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc điểu chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 17/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD năm 2017
  - Trích lập các Quỹ năm 2016
  - Mức chia, thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho CĐHH
  - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 07/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 06/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

  Tải file gốc
 • 28/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 108.425.964 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 28/09/2016.
 • 14/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/8/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/8/2016
  Thời gian thực hiện: 14/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 25/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/8/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/8/2016
  Tỉ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 109.942.712 cổ phiếu.
 • 08/08/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đăng ký thu hồi 13.200 cổ phiếu ESOP của cán bộ CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Oanh chức vụ Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng thay thế bà Lý Thị Ngạn từ ngày 28/04/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lùi thời gian trả cổ tức năm 2015
  - Thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát.

  Tải file gốc
 • 31/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2016
  Thời gian họp : 08h30, ngày 31/03/2016
  Địa điểm họp :  Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • 14/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về nội dung trình ĐHĐCĐ 2016.
 • 28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

  Tải file gốc
 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Deutsche Bank AG, London Branch đã bán 3.922.910 cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank AG, London Branch và nhóm NĐTNN là cổ đông lớn giảm xuống còn 4,95% tương ứng 36.264.625 CP.
  Như vậy, Deutsche Bank AG, London Branch và nhóm NĐTNN không còn là cổ đông lớn từ ngày 22/1/2016.

  Tải file gốc

 • 22/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Private Equity New Markets II K/S
  Mã chứng khoán: HPG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.073.593 CP,tỷ lệ 2,882%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hans Christian Jacobsen
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc điều hành
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.073.593 CP, tỷ lệ 2,882%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/12/2015 đến ngày 22/1/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

  Tải file gốc
 • 15/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: VOF Investment Limited
  Mã chứng khoán: HPG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.417.657 CP, tỷ lệ 4,97%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 330.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36.747.657 CP, tỷ lệ 5,01%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 15/1/2016.

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố đã thu hồi 30.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố đã thu hồi 15.750 cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
 • 13/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố miễn nhiệm nhân sự sau từ ngày 13/8/2015:
  - Ông Andy Ho chức vụ thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và bà Đặng Phạm Minh Loan chức vụ thành viên BKS.

  File gốc

 • 28/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai.

  File gốc

 • 27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2015.

  File gốc

 • 20/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/06/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 244.308.244 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 732.951.419 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/06/2015
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng 240.949.794 cổ phiếu: 24/06/2015
  + Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng 3.358.450 cổ phiếu: 26/02/2018.

  Link tin

 • 10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về quy chế phát hành ESOP 2014 và 2015.

  Link tin

 • 10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Trần Đình Long đảm bảo bằng cổ phiếu cho công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát vay vốn tại Vietcombank.

  Link tin

 • 28/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng:12/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/5/2015.

 • 21/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 98,42% cổ phần tại CTCP Khoảng sản Hòa Phát Mitraco từ CTCP Khoáng sản Hòa Phát.


  Tải file gốc

 • 08/05/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng:12/05/2015

  1. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:
  Tỉ lệ thực hiện: 20% tương đương tỷ lệ 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 97.728.635 cổ phiếu

  2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tỷ lệ thực hiện: 30% tương đương tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 146.592.952 cổ phiếu

 • 13/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 09/04/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thu hồi 18.100 cổ phiếu thưởng ESOP khi nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 31/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
  Thời gian thực hiện: 31/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung cụ thể: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2014, thông qua phương án chia cổ tức năm 2014, dự kiến mức cổ tức năm 2015 và các vấn đề khác.

 • 06/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về các vấn đề đệ trình ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 14/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về phương án thành lập công ty TNHH Thương mại và sản xuất thức ăn Chăn nuôi.

  Tải file gốc

 • 14/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Yên Phú.

  Tải file gốc

 • 15/07/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2014
  Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 08/2014
  Nội dung lấy ý kiến: thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

 • 10/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông để phát hành 9.638.163 cổ phần cho CB CNV.

  Tải file gốc

 • 11/06/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 62.855.642
  Ngày chính thức giao dịch: 11/6/2014.

 • 15/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 24/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 28/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/05/2014

 • 24/04/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 24/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 28/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 62.857.879 cổ phiếu.

 • 02/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013

  File gốc

 • 28/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

 • Thời gian thực hiện: 28/03/2014
 • Địa điểm thực hiện: Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
 • 28/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 02/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 18/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HPG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/09/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 18/09/2013

 • 22/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2012.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/02/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: 29/03/2013

 • 28/12/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 69.841.425 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2012
   
 • 20/11/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HPG: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/10/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HPG: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HPG: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HPG: Thông báo việc đăng ký bán cổ phiếu quỹ

  1. Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 4.230.930 cổ phiếu
  2. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 4.230.930 cổ phiếu
  3. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sở hữu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu
  4. Mục đích giao dịch: Cơ  cấu lại các khoản đầu tư
  5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
  6. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 23/05/2012 đến ngày 23/08/2012
 • 15/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  HPG: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc


  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thay đổi ban lãnh đạo.


  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HPG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HPG: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/01/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/01/2012 và 31/01/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.361.883 cổ phiếu
  Ngày dự kiến giao dịch: Tháng 03 năm 2012

 • 30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/02/2012 và 21/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2012
  Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện: 30/03/2012
  Địa điểm: Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • 19/03/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 31.361.348 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/03/2012
   
 • 09/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HPG: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HPG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/11/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24/11/2011 và 25/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2011
  - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 09/12/2011 đến ngày 20/12/2011

 • 04/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 05/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 23/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HPG: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 01/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HPG: Nghị quyết 2011 

  Link download

 • 31/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11/02 và 14/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2011
  Thời gian tổ chức: 31/03/2011
  Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

  (Theo hsx)

 • 14/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HPG: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  + Số lượng đăng ký mua lại: 10.000.000 cổ phiếu (mười triệu cổ phiếu)
  + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn tính đến thời điểm 31/12/2010
  + Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  + Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Quy chế giao dịch của SGDCK TPHCM
  + Thời gian đăng ký giao dịch: từ 22/03/2010 đến 22/06/2011

 • 09/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 01/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Niêm yết thêm

  HPG - 24/12: Ngày chính thức giao dịch 23.303.766 cổ phiếu phát hành thêm

  Linkdownload

 • 15/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HPG - 03/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (20%)

  Linkdownload

 • 05/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Phương án chuyển đổi trái phiếu

  Link download


  (Theo hsx)

 • 06/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/09/2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 09/07/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
  -Loại CK: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY bổ sung: 98,181,996 cổ phiếu
  -Ngày chính thức giao dịch: 09/07/2010

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 20/10/2009

  Kết quả kinh doanh quý

   
 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 31/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Đại hội cổ đông thường niên 2009

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:       18/02/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng:                        20/02/2009
 • Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
 • Thời gian tổ chức Đại hội: 31/03/2009
 • Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, thông qua báo cáo tài chính, thông qua việc trích lập các quỹ, thông qua việc chia cổ tức năm 2008.
 • Địa điểm Đại hội: Sẽ thông báo sau.

 •