Lịch sự kiện

 • 22/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.
 • 11/08/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2017
  Thời gian tổ chức: ngày 11/08/2017
  Địa điểm tổ chức: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

  Nội dung họp: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.  
 • 02/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 04/08/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 18/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 • 10/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến chức vụ Trưởng BKS từ ngày 10/07/2017.  
 • 04/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 • 30/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Hồng Phong chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Đào Định Phương chức vụ Thành viên BKS

  2/ Bổ nhiệm:
  - Bà Võ Thị Mỹ Hạnh chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hải Yến và ông Dương Trần Hùng chức vụ Thành viên BKS.
 • 30/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 30/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Số 01 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; và một số nội dung khác.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọnCông ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
  - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2017.
 • 15/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 12/05/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/05/2017.
 • 09/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Hạnh chức vụ Người đại diện theo pháp luật từ ngày 09/05/2017.
 • 09/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 16/03/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 16/03/2017. 
  Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
 • 24/02/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 59.000.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 767.143.895 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 24/02/2017.

  Lưu ý: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết này từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 • 20/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

  Tải file gốc
 • 19/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố ông Đào Định Phương từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 19/11/2016.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/10/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố ký hợp đồng kiếm toán năm 2016 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/09/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 15/09/2016
  Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Nội dung đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; và một số nội dung khác.

 • 19/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về

  - Tình hình SXKD và đầu từ 6 tháng đầu năm 2016
  - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông trong tháng 8 để tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 02/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Hồ Thị Tuyết Loan chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Đỗ Văn Hải từ ngày 02/08/2016.

  Tải file gốc
 • 04/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG)
  Mã chứng khoán: HNG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 543.084.200 CP, tỷ lệ 76,69%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.625.867 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.625.867 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 540.458.333 CP, tỷ lệ 76,32%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh qua sàn do Ngân hàng Bản Việt thực hiện bán giải chấp chứng khoán
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2016 đến ngày 15/3/2016.

  Tải file gốc
 • 15/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT, đã mua 500.000 cổ phiếu. Hiện tại ông Sơn nắm 500.000 cổ hay 0,07%.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã bán 5.820.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 543.084.200 hay 76,69%.
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Mỹ Hạnh
  Mã chứng khoán: HNG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kiêm người CBTT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP, tỷ lệ 0,0007%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.550 CP; đăng ký bán: 4.550 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.550 CP; Mua: 4.550 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP, tỷ lệ 0,0007%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/2/2016 đến ngày 24/2/2016.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Võ Trường Sơn
  Mã chứng khoán: HNG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư dài hạn
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/2/2016 đến ngày 24/3/2016.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 02/02/2016.

  Tải file gốc
 • 31/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

  Tải file gốc
 • 30/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian kết thúc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 04/09/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2015
  Thời gian thực hiện: 04/09/2015
  Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

  Nội dung lấy ý kiến:
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014;
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015;
  + Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu HNG.

 • 11/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  File gốc

 • 20/07/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 708.143.895 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 10/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 20/07/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: ± 20% so với giá tham chiếu.

 • 14/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q2/2015 và chọn Ernst & Young là công ty kiểm toán năm 2015.

  File gốc

Giá trong ngày

13.1

-0.9 (-6.43%)
Giá tham chiếu14.0
Giá mở cửa14.0
Giá cao nhất14.0
Giá thấp nhất13.9
Giá đóng cửa14.0
Khối lượng293,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)886,843,895
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)11,617.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-745.3
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,983.4
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

14.00

0.05 (0.35%)

293,9004,091,880
16/01

13.95

0.10 (0.72%)

125,5701,743,460
15/01

13.85

0.15 (1.07%)

207,7002,885,510
15/01

13.85

0.15 (1.07%)

207,7002,885,510
14/01

14.00

0.00 (0.00%)

82,0401,146,560
13/01

14.00

0.05 (0.35%)

21,220296,200
10/01

14.05

0.00 (0.00%)

254,8003,577,000
09/01

14.05

0.00 (0.00%)

238,5103,347,330
08/01

14.05

0.10 (0.70%)

35,6003,329,130
07/01

14.15

0.05 (0.35%)

437,9106,149,270
06/01

14.20

0.00 (0.00%)

60,450847,750

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu...

11/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày...

18/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý...

10/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến chức vụ Trưởng BKS từ...

04/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Nguyễn Xuân Thắng chức vụ Thành viên HĐQT- Ông Lê Hồng Phong chức vụ...

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017Ngày đăng ký cuối...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọnCông ty TNHH Ernst & Young Việt...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia La công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục...

12/05/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bị đưa vào diện cảnh báo từ...

09/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Hạnh...

09/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh...

24/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn thực...

16/03/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2017 Ngày đăng ký...

24/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :...

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt...

19/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố ông Đào Định Phương từ nhiệm...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

19/10/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố ký hợp đồng kiếm toán năm 2016...

15/09/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/09/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2016 Ngày đăng...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về - Tình hình SXKD...

06/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT quyết định chốt danh...

02/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố bổ nhiệm bà Hồ Thị Tuyết...

04/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công...

15/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG)Mã chứng khoán: HNGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

15/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

08/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Võ Trường Sơn, thành viên HĐQT, đã mua 500.000 cổ phiếu. Hiện tại ông Sơn nắm 500.000 cổ hay...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã bán 5.820.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Mỹ HạnhMã chứng khoán: HNGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kiêm người CBTTSố lượng cổ phiếu nắm...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Trường SơnMã chứng khoán: HNGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu...

02/02/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được phép giao dịch ký quỹ...

31/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc Báo...

30/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

30/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc triển...

04/09/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 28...

11/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

20/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết : 708.143.895...

14/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam