Lịch sự kiện

 • 12/03/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2018
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/03/2018 đến 15h00 ngày 21/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội 

  Nội dung xin ý kiến: Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.
 • 17/10/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2017
  Thời gian thanh toán : 17/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 29/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2017.
 • 24/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2017.
 • 06/07/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017
  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

  Nội dung họp: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng.
 • 06/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2017
  Thời gian thanh toán : 06/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017
  Thời gian họp: 28/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
 • 31/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất và Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm.
 • 03/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2017
  Thời gian thực hiện: 03/03/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

 • 13/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thu Hương
  - Mã chứng khoán: HHA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 198.898 CP (tỷ lệ 3,37%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 251.824 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 450.722 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,64%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/02/2017.
 • 21/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8%.

  Tải file gốc
 • 14/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố bổ nhiệm ông Võ Sỹ Dởng, Thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trương Quang Luyến từ ngày 14/11/2016.
 • 23/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2016
  Thời gian thực hiện: 23/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 27/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 25/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016
  Thời gian thực hiện: 25/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 29/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016
  Thời gian họp: 08h00-11h00, ngày 29/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội
 • 02/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 15/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố thay đổi nhân sự từ ngày 15/01/2016:

  - Ông Trương Quang Luyến được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nông Văn Quyết được bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 15/01/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2015
  Thời gian họp: ngày 15/01/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – TP. Hà Nội

  Nội dung họp: 
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);
  + Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);
  + Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2015
  Thời gian thực hiện: 30/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 18/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
  - Tạm ứng cố tức bằng tiền 9 tháng năm 2015 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 14/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng đầu năm năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 14/08/2015.

 • 19/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 tỷ lệ 5% bằng tiền.

  File gốc

 • 25/05/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.896.100 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 25/5/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.700 đồng/cổ phiếu.

 • 20/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thanh toán nốt cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/05/2015.

 • 18/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015
  Thời gian thực hiện: 18/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Số 672 Ngô Gia Tự, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 • 13/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/2/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 13/02/2015.

 • 08/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/8/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 08/09/2014.

Giá trong ngày

71.1

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu71.1
Giá mở cửa71.1
Giá cao nhất71.1
Giá thấp nhất71.1
Giá đóng cửa71.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,896,100
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)419.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,730.1
P/E15.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,288.3
P/B3.1
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
31/10

71.10

0.00 (0.00%)

00
30/10

71.10

0.00 (0.00%)

00
29/10

71.10

0.00 (0.00%)

00
28/10

71.10

9.20 (14.86%)

1007,110
24/10

54.90

1.00 (1.86%)

00
23/10

54.90

1.00 (1.86%)

00
22/10

54.90

1.00 (1.86%)

00
21/10

54.90

1.00 (1.86%)

00
18/10

54.90

1.00 (1.86%)

00
17/10

54.90

1.00 (1.86%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/03/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

17/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2017Ngày đăng ký cuối...

29/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài liệu...

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu...

06/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017Thời gian họp...

06/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh...

03/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14...

13/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thu Hương - Mã chứng khoán: HHA - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 198.898 CP (tỷ lệ 3,37%...

21/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6...

14/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố bổ nhiệm ông Võ Sỹ Dởng, Thành viên HĐQT, chức...

23/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

27/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6...

25/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016Ngày...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04...

02/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

18/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

15/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố thay đổi nhân sự từ ngày 15/01/2016:- Ông...

15/01/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2015Thời gian họp: ngày 15/01/2016Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng...

30/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2015Ngày đăng...

18/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

14/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức bằng tiền 6 tháng đầu năm năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

19/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6...

25/05/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức giao dịch trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5...

20/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thanh toán nốt cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015...

18/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Thời gian thực hiện: 18/04/2015Địa điểm thực hiện: Số 672 Ngô Gia...

13/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/2/2015...

08/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam