Lịch sự kiện

 • 28/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27-03-2018
  Thời gian thực hiện: 28-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace - 191 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP HCM
 • 21/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.000.000 cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 129.850.757 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/11/2017
  Ngày giao dịch của cổ phiếu thay đổi niêm yết: 21/11/2017.
 • 10/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 3.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 24/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 18/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 33.404.300 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 128.850.757 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 09/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 18/08/2017.
 • 03/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 03/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 31/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
 • 30/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.406.259 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 35%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới).
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 13/06/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ ngày 13/06/2017.
 • 08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 35%.
 • 26/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian thực hiện: 13h30, ngày  26/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace – 191 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

  Nội dung họp:
  +) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016;
  +) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  +) Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;
  +) Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
  +) Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
  +) Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
  +) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  +) Bầu cử thành viên HĐQT thay thế;
  +) Bầu cử thành viên BKS thay thế;
  +) Thông qua việc ông Lê Viết Hải là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành;
  +) Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
 • 03/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bìnha công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 03/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Ignatius Joe Budiman từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 03/04/2017.
 • 31/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố bổ nhiệm ông Trần Trí Gia Nguyễn (Michael Trần) chức vụ Phó TGĐ - Thi công từ ngày 31/03/2017.
 • 13/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Hoàng Tùng Thiện từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS từ ngày 13/03/2017.
 • 20/01/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 998.990 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 95.446.457 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/01/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 20/01/2017.
 • 10/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Hà Vũ Hoàng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 10/01/2017.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành 1.000.000 cổ phiếu cho CBCNV
  - Thông qua Danh sách CBCNV thực hiện quyền mua
  - Niêm yết và lưu ký cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 16/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án Khu Công nghiệp Nhị Thành - Long An.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương thức bán cổ phiếu cho các đổi tác chiến lược.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.887.630 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 94.447.467 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/7/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 02/08/2016.
 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ 20.000.000 cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 23/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình phát hành cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2016

  1/ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:
  Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.333.975 cổ phiếu.

  2/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.555.983 cổ phiếu.


 • 17/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016
  Thời gian thực hiện: 27/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

  Nội dung họp:
   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
   Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh;
   Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
   Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
   Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: HBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.823.888 CP, tỷ lệ 13%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 976.540 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.800.428 CP, tỷ lệ 14,29%
  Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/3/2016.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: HBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.631.270 CP, tỷ lệ 12,75%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 192.610 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.823.888 CP, tỷ lệ 13%
  Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 5/2/2016.

  Tải file gốc

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: HBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.655.998 CP, tỷ lệ 11,61%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 975.280 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.631.278 CP, tỷ lệ 12,75%
  Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 4/2/2016.

  Tải file gốc
 • 10/01/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Thọ
  Mã chứng khoán: HBC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.850 CP, tỷ lệ 0,056%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 33.850 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/12/2015 đến ngày 10/01/2016.

  Tải file gốc
 • 10/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Thọ
  Mã chứng khoán: HBC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.850 CP, tỷ lệ 0,056%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 33.850 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/11/2015 đến ngày 10/01/2016.

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bình
  Mã chứng khoán: HBC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.227 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Văn An
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám Đốc
  Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Em ruột
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ:11.075 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.227 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.220 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 07 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: trực tuyến
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 28/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Cổ phiếu lẻ.
 • 10/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 981.830 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 75.559.837cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 04/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 10/12/2015.
 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho CB CNV.

  Tải file gốc

 • 28/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 17.209.440 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 74.578.007cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 24/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 28/08/2015.

 • 03/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Ngày thanh toán: 03/08/2015.

 • 15/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình phát hành cổ phiếu thưởng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2015
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.210.570 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 30% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn Ernst & Young là công ty kiểm toán năm 2015
  - Trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 15%
  - Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%.

  Tải file gốc

 • 01/06/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố đã bán ra thành công 3.972.490 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao d
  ịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Thời gian thực hiện: 22/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 • 20/04/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố đăng ký bán ra 3.972.490 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 06/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 27/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 3.972.490 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 01/12/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết thêm cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  703.590 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:  57.368.567 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 24/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 01/12/2014.

 • 30/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Định hướng phát triển công ty Hòa Bình Myanmar với vai trò thầu chính ở Myanmar trong tương lai
  - Nhận chuyển nhượng của các cổ đông khác tại GLS để GLS sáp nhập với APEC.

  Tải file gốc

 • 22/09/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  4.789.483 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ngày 29/04/2014
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:  56.664.977 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 15/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch              :  22/09/2014.

 • 01/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Nam chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 25/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)Thời gian thực hiện: ngày 25/08/2014.

 • 13/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.790.300 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 15/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 800.000 cổ phiếu cho CB CNV.

  Tải file gốc

 • 29/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 29/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2014.
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 23/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 16/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 05/12/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng: 294.830 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 5/12/2013

 • 25/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp vào Jesco Asia.

  File gốc

 • 04/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết HĐQT thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2013, thành lập văn phòng và các tiểu ban của HĐQT.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2013
  Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2012 bằng tiền
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 28/06/2013

 • 15/05/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 10.274.530 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/05/2013

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
  Thời gian tổ chức: dự kiến 25/04/2013
  Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau

 • 28/02/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/01/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2013
  Lý do và mục đích : tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Nội dung lấy ý kiến: xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
  Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 2/2013
  Địa điểm thực hiện : Dinh Độc lập – Hội trường Thống nhất, số 106 Nguyễn Du, quận 1, Tp.HCM

 • 10/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/07/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 20.363.598 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 31/07/2012.
   
 • 10/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HBC: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/05/2012

  Niêm yết thêm

  CTCP Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) chính thức niêm yết cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 27/04/2011
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 154.370 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch:

 • 09/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  HBC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

  • Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
  • Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%
  • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

  Tải file dữ liệu gốc


 • 02/05/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

  Đính chính số liệu kết quả giao dịch 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2012
  Mục đích: tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian tổ chức: 25/4/2012
  Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau

 • 17/02/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 2.000.000 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 2.600.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi giao dịch: 4.600.000 cp
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bình ổn giá thị trường
  Khối lượng giao dịch mỗi ngày: tối thiểu 3% và tối đa 5% khối lượng đăng ký
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/02/2012 đến 17/05/2012

 • 09/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/01/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/12 & 26/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2011
  - Thời gian thực hiện: dự kiến 16/1/2012
  - Địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo sau.

 • 06/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 1.500.000 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 500.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 2.000.000 cp
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
  Khối lượng giao dịch mỗi ngày: tối thiểu 3% và tối đa 5% khối lượng đăng ký
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/11/2011 đến 29/02/2012

 • 18/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 13/10 & 14/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2011
  - Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: dự kiến 28/10/2011

 • 26/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 21/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 500.000 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 1.500.000 cp
  Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bình ổn giá thị trường. Khối lượng giao dịch mỗi ngày: tối thiểu 3% và tối đa 5% khối lượng đăng ký
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/6/2011 đến 21/9/2011

 • 08/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 29/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HBC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 27/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  HBC - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối củng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/03 & 29/3/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2011
  • Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau
  • Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên
 • 28/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.057.163 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 28/03/2011

   

 • 29/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HBC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Link download 

 • 30/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HBC - 22/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu

  Linkdownload

 • 08/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.611.463 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 24/09/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 05/08/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Địa ốc Hòa Bình (mã HBC) thông báo trả cổ tức bằng tiền:
  Giá trị: 1.200 VND
  Tỷ lệ: 12%
  Đợt trả:  cả năm
  Năm: 2009
  Ngày thanh toán: 05/08/2010
 • 07/07/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Địa ốc Hòa Bình (mã HBC) Thông báo phát hành cổ phiếu:
  Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009
  Số lượng CP phát hành: 1.461.954 cổ phiếu
  Tỷ lệ phát hành: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2010
  Ngày ĐKCC: 09/07/2010
 • 17/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 17/4/2010
  Địa điểm: Hội trường A Dinh Thống Nhất – 106 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM

 • 15/04/2009

  Thay đổi BLĐ

   
  CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (mã CK: HBC) công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

          Ngày 14/04/2009, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình có nhận được Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị ký ngày 08/04/2009 của Ông Lưu Quang Lãm – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

           Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty ban hành tháng 04/2008, Ông Lưu Quang Lãm không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân từ ngày 14/04/2009.

           Kể từ ngày 14/04/2009, Hội đồng quản trị công ty còn lại 8 người bao gồm:

  Stt

  Họ tên

  Chức vụ

  Quốc tịch

  1

  Lê Viết Hải

  Chủ tịch

  Việt Nam

  2

  Lê Viết Hưng

  Phó Chủ tịch

  Việt Nam

  3

  Trương Quang Nhật

  Thành viên

  Việt Nam

  4

  Satoru Matsuda

  Thành viên

  Japan

  5

  Nguyễn Văn An

  Thành viên

  Việt Nam

  6

  Lê Quốc Duy

  Thành viên

  Việt Nam

  7

  Phan Ngọc Thạnh

  Thành viên

  Việt Nam

  8

  Chia Lee Meng Raymond

  Thành viên

  Singapore

            Hội đồng quản trị hiện nay sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/04/2009 và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 tố chức ngày 25/04/2009 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị mới với nhiệm kỳ từ 2009 – 2014.

 • 30/03/2009

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã CK : HBC) thông báo Ông Huỳnh Anh Vũ – Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật, được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 30/03/2009.
 • 09/03/2009

  Sự kiện khác

   
  Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (mã CK: HBC) thông báo như sau:

  Ngày 09/03/2009 Công ty Hòa Bình đã nhận khoản đặt cọc của Công ty TNHH IC Việt Nam (địa chỉ 14B Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội) cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án Hòa Bình Tower trên diện tích 2.775m2 thuộc vị trí lô số C17-1-1, khu A, Đô thị mới Nam Sài Gòn, P.Tân Phong, Q.7 TPHCM. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 11.990.990 USD (Mười một triệu chín trăm chín mươi ngàn chín trăm chín mươi đôla Mỹ). Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá do ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm tương ứng của mỗi đợt thanh toán.

  HBC và IC đã thống nhất nội dung thực hiện, tiến độ thanh toán, các cam kết và đảm bảo của mỗi bên. Dự kiến thời gian thực hiện hoàn tất hợp đồng này là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Giá trong ngày

9.39

-2.01 (-17.63%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.2
Giá cao nhất11.55
Giá thấp nhất11.2
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng2,228,380
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)129,850,757
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,219.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,266.6
P/E2.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,862.2
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.40

0.20 (1.78%)

2,228,38025,378,970
16/01

11.20

0.25 (2.18%)

1,298,13014,719,330
15/01

11.45

0.05 (0.43%)

1,591,96018,194,970
14/01

11.50

0.10 (0.87%)

1,786,84020,507,470
13/01

11.40

0.25 (2.14%)

1,681,76019,398,550
10/01

11.65

0.30 (2.64%)

4,591,17053,004,000
09/01

11.35

0.40 (3.65%)

3,929,86044,202,060
08/01

10.95

0.40 (3.52%)

2,192,36024,139,560
07/01

11.35

0.30 (2.71%)

2,122,34023,589,630
06/01

11.05

0.30 (2.64%)

1,234,74013,629,690

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018 Ngày đăng...

21/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 3...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

18/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng...

03/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

30/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam...

13/06/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố thay đổi tên công ty thành Công...

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian thực hiện: 13h30, ngày  26/04/2017 Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace – 191 Hoàng Văn Thụ...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bìnha công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Ignatius Joe Budiman từ nhiệm...

31/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố bổ nhiệm ông Trần Trí Gia Nguyễn (Michael Trần...

13/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Hoàng Tùng Thiện từ nhiệm...

20/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố ông Hà Vũ Hoàng từ...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

03/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành 1.000...

16/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc...

23/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình phát hành cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

17/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016...

17/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: HBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.823...

24/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

05/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: HBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.631...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: HBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.655...

10/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn ThọMã chứng khoán: HBCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu nắm giữ...

10/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn ThọMã chứng khoán: HBCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu nắm giữ...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn BìnhMã chứng khoán: HBCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.227 CPTên của người liên quan tại TCNY, đăng...

10/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi...

03/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15...

15/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2015 Ngày...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Chọn Ernst & Young là công ty...

01/06/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố đã bán ra thành công 3...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

20/04/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố đăng ký bán ra 3.972...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về các vấn...

27/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc bán...

01/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết thêm cổ...

30/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Định...

22/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố bổ nhiệm ông Lê Văn...

25/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

13/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

29/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

23/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

16/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

05/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng...

25/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp vào Jesco Asia.File gốc

04/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát...

19/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết HĐQT thông qua KQKD 6...

28/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2013 Lý do...

15/05/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch...

28/02/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/01/2013 Ngày...

10/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

31/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

10/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

05/06/2012

Phát hành cổ phiếu

HBC: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Niêm yết thêm

CTCP Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) chính thức niêm yết cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo Nghị...

09/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

HBC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% Trả cổ tức...

02/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốcĐính chính số liệu kết quả giao dịch Tải file dữ...

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/02/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 2.000.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu...

09/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

16/01/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2011...

06/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

13/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

29/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 1.500.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ...

18/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

28/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HBC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

26/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

21/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HBC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 500.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ:...

08/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HBC: Nghị quyết 2011Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

HBC - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối củng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28/03/2011...

28/03/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

29/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HBC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnLink download

30/12/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HBC - 22/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phát hành thêm...

08/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

24/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết...

05/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Địa ốc Hòa Bình (mã HBC) thông báo trả cổ tức bằng tiền:Giá trị: 1.200 VNDTỷ lệ: 12%Đợt trả: ...

07/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Địa ốc Hòa Bình (mã HBC) Thông báo phát hành cổ phiếu:Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009Số lượng...

17/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 17/4/2010Địa điểm: Hội trường A Dinh Thống Nhất – 106...

15/04/2009

Thay đổi BLĐ

CTCP...

30/03/2009

Thay đổi BLĐ

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã CK : HBC) thông báo Ông Huỳnh Anh Vũ – Phó Tổng giám...

09/03/2009

Sự kiện khác

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (mã CK: HBC) thông báo như sau: Ngày 09/03/2009 Công ty Hòa Bình đã nhận khoản đặt cọc của Công ty...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam