Lịch sự kiện

 • 18/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2018
  Thời gian thanh toán : 18/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 05/04/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2018
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.671.216 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1, tương đương 50%.
 • 16/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 03/02/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2018
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 03/02/2018
  Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện 2017, Kế hoạch hoạt động 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát , Báo cáo kiểm toán, một số nội dung khác…
 • 27/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 19/07/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  9.110.899 cổ phiếu
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vaf phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 23.342.433 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn Chủ sở hữu (8.538.440 cổ phiếu): 19/07/2017
  + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (572.459 cổ phiếu): 14/06/2018.
     
 • 13/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.538.920 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:6 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 06 cổ phiếu mới).
 • 08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động và danh sách CBCNV tham gia chương trình ESOP.
 • 27/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
  - Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 17/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền chức vụ Trưởng BKS từ ngày 17/04/2017.
 • 17/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng từ ngày 17/04/2017.
 • 15/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2017 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)
  Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể đến cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty.

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán, một số nội dung khác…
 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bà Chu Thị Ngọc Huyền từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng từ ngày 14/04/2017.
 • 29/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Việt chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Văn Hiệp từ ngày 29/03/2017.
 • 22/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 • 01/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 19/12/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.115.365 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 14.231.534 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 19/12/2016.
 • 27/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Kim Giang và bổ nhiệm ông Trần Văn Mỹ là người đứng đầu chi nhánh.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu PTM
  - Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
  - Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 22/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt chức vụ Trưởng BKS từ ngày 12/04/2016.

  Tải file gốc
 • 09/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/04/2016.

  Tải file gốc
 • 09/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 09/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
 • 04/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bà Tăng Thị Thu Lý từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 04/04/2016.

  Tải file gốc
 • 28/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thùy Trang chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Lê Quang Định từ ngày 28/3/2016.
 • 19/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 09/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trần Quốc Hải
  Mã chứng khoán: HAX
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.212 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 215.212 CP, tỷ lệ 1,94%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/3/2016 đến ngày 7/4/2016.

  Tải file gốc
 • 09/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Chu Thị Ngọc Huyền
  Mã chứng khoán: HAX
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc tài chính
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/3/2016 đến ngày 7/4/2016.

  Tải file gốc
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Vũ Thị Hạnh, thành viên HĐQT, đã mua 1.100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.855.457 hay 16.69%.
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã bán 3.627.724 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 29/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Ông Hoàng Đức Hùng, đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.374.590 hay 12,36%.
 • 29/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hạnh
  Mã chứng khoán: HAX
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Tiến Dũng
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 1.978.954 CP, tỷ lệ 17,8%
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 755.457 CP, tỷ lệ 6,8%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.855.457 CP, tỷ lệ 16,69%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/2/2016 đến ngày 29/3/2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Hùng
  Mã chứng khoán: HAX
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.767.440 CP, tỷ lệ 15,89%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 292.850 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.474.590 CP, tỷ lệ 13,26%
  Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/2/2016.

  Tải file gốc
 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Hùng
  Mã chứng khoán: HAX
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.767.440 CP, tỷ lệ 15,89%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 2/2/2016.

  Tải file gốc
 • 01/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO)
  Mã chứng khoán: HAX
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Cổ đông sáng lập
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.627.724 CP, tỷ lệ 32,63%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Quang Định; Tăng Thị Thu Lý; Trần Thị Ngọc Phương;
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT; Thành viên BKS
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Đại diện vốn
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.627.724 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: thoái vốn nhà nước
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2016 đến ngày 1/3/2016.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng chức vụ Trưởng chi nhánh HAXACO Hà Nôi thay thế ông Trần Tuấn Đạt.
  Tải file gốc
 • 04/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/08/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 31/8/2015.
 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian thực hiện: ngày 24/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính, số 10 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, tp. HCM.

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán, một số nội dung khác.

 • 02/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 24/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh thay thế ông Vũ Quang Huy giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/3/2015.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 25/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty số 2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM.

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán, một số nội dung khác.

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 29/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Văn Đức - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/09/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HAX: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần XIII năm 2012
  Thời gian thực hiện: 08/05/2012
  Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty số 2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

 • 11/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/11/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.060.323 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 01/11/2011
   
 • 18/07/2011

  Phát hành cổ phiếu

  HAX: Phát hành cổ phiếu 

  Link download

 • 06/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  Link download

 • 21/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 10/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo

  Link download

 • 09/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HAX: Nghị quyết 2011 

  Link download

 • 04/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HAX: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 29/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  HAX: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần XII năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29/03/2011 và 30/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 29/4/2011

 • 15/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 15/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

Giá trong ngày

12.3

-1.7 (-12.14%)
Giá tham chiếu14.0
Giá mở cửa14.15
Giá cao nhất14.2
Giá thấp nhất13.85
Giá đóng cửa14.0
Khối lượng106,420
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)23,342,433
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)287.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,826.1
P/E4.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,881.6
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

14.00

0.15 (1.06%)

106,4201,489,870
16/01

14.15

0.15 (1.04%)

167,9302,384,740
15/01

14.30

0.05 (0.34%)

42,280602,090
14/01

14.35

0.00 (0.00%)

92,6701,324,000
13/01

14.35

0.15 (1.05%)

107,3501,531,360
10/01

14.20

0.45 (3.07%)

119,3301,727,000
09/01

14.65

0.40 (2.80%)

160,2602,333,660
08/01

14.25

0.95 (6.25%)

707,01010,121,060
07/01

15.20

0.85 (5.29%)

275,2604,242,500
06/01

16.05

0.55 (3.31%)

87,3201,420,580

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2018Ngày đăng ký...

05/04/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không...

16/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu để...

26/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu để...

03/02/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

03/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2018Thời...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

19/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :  9.110.899 cổ phiếu(Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn...

13/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2017Ngày đăng ký...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về quy chế phát hành cổ...

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu để...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền chức vụ...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt chức vụ...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bà Chu Thị Ngọc Huyền từ nhiệm chức vụ...

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Việt chức vụ Thành...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ...

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

19/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3...

27/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

10/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả phát hành hoán đổi cổ...

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng...

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt chức...

09/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng chức vụ...

09/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016...

04/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bà Tăng Thị Thu Lý từ nhiệm chức...

28/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thùy Trang chức vụ...

19/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Quốc HảiMã chứng khoán: HAXChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Chu Thị Ngọc Huyền Mã chứng khoán: HAXChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc tài chínhSố...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Vũ Thị Hạnh, thành viên HĐQT, đã mua 1.100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã bán 3.627...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Hoàng Đức Hùng, đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.374.590 hay...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Thị HạnhMã chứng khoán: HAXTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Tiến DũngChức vụ của người có liên quan hiện nay...

17/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Đức HùngMã chứng khoán: HAXSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.767.440 CP, tỷ lệ...

15/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

02/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Đức HùngMã chứng khoán: HAXSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

01/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO)Mã chứng khoán: HAXChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Cổ...

06/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

31/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

02/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và...

24/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Hạnh thay thế ông...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Ngày...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

29/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Văn Đức -...

08/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAX: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

08/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012 Ngày...

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

01/11/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

18/07/2011

Phát hành cổ phiếu

HAX: Phát hành cổ phiếu Link download

06/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link downloadLink...

21/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

10/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo thay đổi ban lãnh đạoLink download

09/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAX: Nghị quyết 2011 Link download

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HAX: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

HAX: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần XII năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng...

15/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo...

15/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hsx)

23/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam