Lịch sự kiện

 • 17/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-04-2018
  Thời gian thực hiện: 17-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD quý 3/2017 và kế hoạch SXKD quý 4/2017
  - Đơn giá mua bán nước sạch giữa công ty và Tổng công ty cấp nước Sài Gòn
  - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017.
 • 31/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017
  - Kế hoạch tiền lương, thưởng năm 2017.
 • 09/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/05/2017
  Thời gian thanh toán : 09/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

  - Kết quả SXKD quý 1/2017 và kế hoạch SXKD quý 2/2017
  - Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
  - Một số nội dung khác.
 • 18/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian họp: 08:00, ngày 18/04/2017.
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM.

  Nội dung họp:
  +) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017;
  +) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
  +) Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016;
  +) Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  +) Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017.
  +) Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017 – 2022).
 • 18/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 23/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD năm 2016
  - Kế hoạch SXKD năm 2017
  - Quỹ lương năm 2017
  - Và một số vấn đề khác.
 • 27/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD - tài chính chín tháng đầu năm 2016
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 2%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 30/08/2016.
 • 29/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016
  - Đơn giá tiền lương kinh doanh nước sạch năm 2016
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
  - Mua bản quyền phần mềm ArcGis.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2016
  Thời gian thực hiện: 08/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SKXD Q1/2016 và kế hoạch SXKD Q2/2016
  - Báo cáo về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
  - Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2016
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016
  Thời gian họp: 15/04/2016
   Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016;
  * Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
  * Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
  * Trình sửa đổi và bổ sung (lần 5) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
  * Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;
  * Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
  * Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  * Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016.
  (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 05/04/2016).
 • 04/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Phạm Long Châu chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật từ ngày 04/04/2016.

  Tải file gốc
 • 30/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần May Thanh Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD - Tài chính năm 2014
  - Kế hoạch SXKD- Tài chính năm 2016
  - Bổ nhiệm Phó Giám đốc
  - Phương án vay vốn các dự án cấp nước
  - Tài liệu ĐHĐCĐ.

  Tải file gốc
 • 10/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 08/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Phạm Long Châu chức vụ Phó Giám đốc Kỹ Thuật từ ngày 08/03/2016.

  Tải file gốc
 • 07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 từ ngày 19/04/2016 sang ngày 15/04/2016.

  Tải file gốc
 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm
  - Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2015
  - Mua lại các DMA của dự án Giảm nước thất thoát
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.

  Tải file gốc
 • 05/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 05/06/2015.

 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Thời gian họp: 17/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM.

  Nội dung họp: 
  *
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định ,bao gồm Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
  * Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2014;
  * Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2014 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
  * Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  * Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ (2012-2017).
  * Trình phương án tổ chức thực hiện giảm nước thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty; * Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 02/04/2015).

 • 09/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 30/05/2014.

 • 15/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT quý 1/2014.

  Tải file gốc

 • 17/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 17/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2014
  Thời gian họp: 17/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Phú Nhuận – 124 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

  Nội dung họp:
  * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC);
  * Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2013;
  * Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2013 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
  * Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
  * Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
  * Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
  * Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.
  * Trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

 • 08/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 12/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức Giám đốc công ty thay ông Nguyễn Quốc Thái.
 • 25/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 15/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GDW: Ngày 22/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12,5%/cổ phiếu


  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
  Địa điểm thực hiện:
  + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu kể từ ngày 06/06/2012 tại Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, 2 Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM .
  Thời gian thực hiện: 06/06/2012

 • 17/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  GDW: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
   
  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: 17/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Phú Nhuận - 124 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 • 28/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GDW: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 26/04/2011
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng )
  - Thời gian thực hiện: 16/05/2011

 • 30/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 30/03/2011

 • 30/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

Giá trong ngày

21.1

4.9 (30.25%)
Giá tham chiếu16.2
Giá mở cửa16.2
Giá cao nhất16.2
Giá thấp nhất16.2
Giá đóng cửa16.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại43.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)200.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,168.9
P/E9.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,314.5
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
06/12

16.20

0.00 (0.00%)

00
05/12

16.20

0.00 (0.00%)

00
04/12

16.20

0.00 (0.00%)

00
03/12

16.20

2.40 (12.90%)

1001,620
30/11

18.60

2.30 (14.11%)

1001,860
29/11

16.30

0.00 (0.00%)

00
28/11

16.30

0.00 (0.00%)

00
27/11

16.30

0.00 (0.00%)

00
26/11

16.30

0.00 (0.00%)

00
23/11

16.30

2.50 (13.30%)

1001,630

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD quý 3/2017 và kế hoạch SXKD quý 4/2017-...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối...

09/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Kết quả SXKD quý 1/2017 và kế hoạch SXKD quý 2/2017- Tình hình thực hiện...

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 08:00, ngày 18/04/2017.Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2016- Kế hoạch SXKD...

27/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD - tài chính chín...

30/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2016Ngày giao...

29/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2016Ngày đăng ký cuối...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SKXD Q1/2016 và kế hoạch...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian họp: 15/04/2016 Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định –...

04/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Phạm Long Châu chức vụ Phó Giám...

30/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần May Thanh Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD - Tài chính năm 2014- Kế hoạch SXKD...

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

08/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Phạm Long Châu chức vụ Phó Giám...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức...

28/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm-...

05/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Ngày giao dịch không...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: 17/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp Nước...

09/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014Ngày giao dịch không...

15/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQT quý 1/2014.Tải file gốc

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

17/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2014Thời gian họp: 17/04/2014Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội...

08/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

12/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức Giám đốc công...

25/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQTFile gốc

15/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu...

06/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDW: Ngày 22/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12,5%/cổ phiếu1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

17/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

GDW: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012 Tải file dữ liệu gốc

24/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốcTải...

17/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 ...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

13/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

16/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GDW: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 26/04/2011 - Lý do và mục đích:...

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

30/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam