Lịch sự kiện

 • 23/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/03/2018
  Thời gian thực hiện: 13h00, ngày 23/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên thư mời và đăng tải trên địa chỉ trang web của Công ty (www.fimexvn.com.vn).


 • 05/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 07/11/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố tạm hoãn việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
 • 31/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
 • 10/10/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.000.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 39.000.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/9/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đối với 8.941.563 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10/10/2017
  + Đối với 58.437 cổ phiếu lẻ không phân phối hết phát hành cho đối tượng khác: 05/9/2018.
 • 30/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán số cổ phiếu lẻ.
 • 08/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.000.000 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện:  10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới) .
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về vệc thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • 27/03/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 61.940
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/05/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 27/03/2016.

  Lưu ý: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này là số cổ phiếu lẻ từ đợt chào báo cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
 • 24/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2017
  Thời gian thanh toán: 24/03/2017
  Tỷ lệ thanh toán: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
 • 07/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%.

  Tải file gốc
 • 13/01/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 13/01/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/12/2016
  Thời gian thực hiện: 08:20, ngày 13/01/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên thư mời và đăng tải trên địa chỉ trang web của Công ty (www.fimexvn.com.vn).


 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 20/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/11/2016
  Thời gian thanh toán: 20/12/2016
  Tỷ lệ thanh toán: 18%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

  Tải file gốc
 • 04/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18%.

  Tải file gốc
 • 04/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18%.

  Tải file gốc
 • 01/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch 2016.

  Tải file gốc
 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Sáp nhập Công ty TNHH Tin An vào FMC
  - Thành lập Nhà máy Thủy Sản Tin An.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.938.060
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt chào báo cổ phiếu ra công chung cho CĐHH)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/05/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 16/05/2016.
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2016
  Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 13h ngày 22/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty. Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc Lực
  Mã chứng khoán: FMC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 390.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/4/2016 đến ngày 18/5/2016.

  Tải file gốc
 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở CTCP Thực phẩm Sao Ta đã mua 61.940 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 661.940 hay 2,21%.  
 • 24/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở CTCP Thực phẩm Sao Ta đăng ký mua 61.940 cổ phiếu từ ngày 24/3 đến 25/3/2016.
 • 19/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 14/01/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/01/2016
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
 • 04/01/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 500.000 (Cổ phiếu phát hành cho CB CNV)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/02/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 4/1/2016.

 • 20/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cố tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/10/2015
  Thời gian thực hiện: Ngày 20/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 35%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

 • 19/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 35% và chọn ngày 30/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc

 • 05/10/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/04/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 05/10/2015.

 • 11/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 11/09/2015.

 • 11/08/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Xem xét quyết định chuyển Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
  + Điều chỉnh mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 20% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu;
  + Xem xét phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

 • 05/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015.

  File gốc

 • 26/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015
  Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 13h ngày 26/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty. Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  Nội dung Đại hội: Cụ thể sẽ thông báo sau trên Thư mời hoặc đăng tải trên địa chỉ trang website của Công ty: www.fimexvn.com.vn

 • 24/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
  Thời gian thực hiện: Ngày 24/03/2015.

 • 13/03/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6.500.000 (cổ phiếu phát hành cho CĐHH)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/02/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 13/3/2015.

 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chào mua công khai 2,5 triệu cổ FMC của HVG.

  Tải file gốc

 • 27/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 15%.

  Tải file gốc

 • 13/10/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2014
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.500.000 cổ phiếu
  Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

 • 21/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về giá chào bán cổ phiếu cho CĐHH là 15.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 14/05/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố đăng ký bán 770.370 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2013:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền:19/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
  Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2014

 • 15/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 11/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 11/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
  Thời gian thực hiện: 13h00 ngày 11/04/2014.
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 05/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 23/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương hướng chào bán riêng lẻ .

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2013
  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  2. Nội dung cụ thể:
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 13h ngày 26/04/2013
  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường lớn CTCP Thực phẩm Sao Ta. Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 28/02/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 7% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng) Thời gian thực hiện: ngày 28/02/2013

 • 22/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/11/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/10/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 
 • 13/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 777.370 cp
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 777.370 cp.
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Mục đích: Tận dụng nguồn vốn để thực hiện dự án nuôi tôm
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/07/2012 đến ngày 11/10/2012

 • 02/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011
  Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/CP

 • 03/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  Thời gian thực hiện : Thông báo sau
  Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

 • 10/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21/12/2011 và 22/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/12/2011
  Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/01 cổ phiếu)
  Ngày thực hiện: 10/01/2012

 • 10/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu 

 • 10/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/05/2011 và 24/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 8% / mệnh giá (800 đồng / 01 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 10/06/2011

 • 10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  FMC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/03/2011 và 24/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011
  Thời gian: 22/4/2011

 • 21/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 14/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FMC - 29/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 15%/mệnh giá.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 20/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  FMC - Đăng ký bán 782.370 cổ phiếu quỹ
  -
  Tên công ty: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta
  -
  Mã chứng khoán: FMC Số lượng cổ phiếu quỹ của
  -
  Công ty nắm giữ trước khi giao dịch: 782.370 cp
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 782.370 cp.
  -
  Mục đích: Bổ sung nguồn vốn để phục vụ dự án xây dựng cơ bản năm 2010 và tăng cường hỗ trợ vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/10/2010 đến ngày 20/01/2011.

 • 17/08/2010

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) thống nhất bổ sung ông Mã Ích Hưng - Phó TGĐ -  làm thành viên HĐQT.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 17/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) thông báo NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự BLĐ

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 13/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  FMC - Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

  - Số lượng đăng ký bán: 800.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 17.630 CP
  - Số lượng CP quỹ hiện có: 782.370

  Linkdownload

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/04/2010

  Thay đổi BLĐ

   
 • 05/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 04/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã CK: FMC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  13/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2009
  • Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
  • Thời gian, địa điểm, chương trình họp: công ty sẽ thông báo sau

  Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán FMC vào những ngày 16, 17 & 18/03/2009.

Giá trong ngày

27.35

1.7 (6.63%)
Giá tham chiếu25.65
Giá mở cửa25.65
Giá cao nhất25.8
Giá thấp nhất25.2
Giá đóng cửa25.65
Khối lượng27,910
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)39,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,066.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,640.9
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,321.7
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

25.65

0.00 (0.00%)

27,910714,880
16/01

25.65

0.00 (0.00%)

34,960895,320
15/01

25.65

0.05 (0.19%)

24,600629,110
14/01

25.70

0.20 (0.77%)

26,860692,090
13/01

25.90

0.05 (0.19%)

13,890360,230
10/01

25.95

0.15 (0.58%)

23,980621,000
09/01

25.80

0.20 (0.78%)

19,360499,850
08/01

25.60

0.40 (1.53%)

33,470863,490
07/01

26.00

0.30 (1.14%)

71,2201,842,190
06/01

26.30

0.20 (0.76%)

5,140134,690

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/03/2018Thời...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ...

07/11/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố tạm hoãn việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

10/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.000.000 cổ phiếuTổng số lượng...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào...

08/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về vệc thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền...

27/03/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 61.940Ngày thay đổi...

24/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2017 Ngày...

07/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

13/01/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/01/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 13/12/2016Thời gian...

09/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch trả...

20/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/11/2016...

04/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

04/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

01/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch 2016...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

09/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhập Công ty TNHH Tin...

16/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.938.060...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016 Ngày đăng ký cuối cùng :...

19/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Quốc LựcMã chứng khoán: FMCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu...

25/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở CTCP Thực phẩm Sao Ta đã mua 61.940 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở CTCP Thực phẩm Sao Ta đăng ký mua 61.940 cổ phiếu từ ngày...

19/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả chào bán cổ phiếu...

14/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2016Ngày đăng ký...

04/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 500.000 (Cổ...

20/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cố tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/10/2015...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2...

05/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.000...

11/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015 Ngày...

11/08/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng :...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015...

26/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015 Ngày đăng ký...

24/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015 Ngày đăng...

13/03/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6.500.000 ...

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chào mua công khai...

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ...

13/10/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014Ngày...

21/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về giá chào bán cổ phiếu cho...

14/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố đăng ký bán 770.370 cổ phiếu quỹ.Tải file...

21/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tạm ứng cổ tức năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền:19/03/2014Ngày đăng ký cuối...

15/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ.Tải...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

23/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương hướng chào bán...

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2013 1....

28/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013 Lý do và...

22/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/11/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012Tải file...

15/10/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

05/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

13/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 777.370 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký...

02/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

30/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt...

03/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

12/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012 Ngày đăng...

10/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

10/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

07/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/05/2011...

10/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FMC: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03...

21/01/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

14/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FMC - 29/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 15%/mệnh giá...

20/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FMC - Đăng ký bán 782.370 cổ phiếu quỹ - Tên công ty: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Mã chứng khoán: FMC Số lượng cổ phiếu quỹ của - Công ty nắm...

17/08/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) thống nhất bổ sung ông Mã Ích Hưng - Phó TGĐ -  làm thành...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) thông báo NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự BLĐLink download ...

13/08/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

FMC - Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ- Số lượng đăng ký bán: 800.000 CP- Số lượng cổ phiếu đã bán...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

16/04/2010

Thay đổi BLĐ

05/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

04/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã CK: FMC)...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam