Lịch sự kiện

 • 07/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: tầng 7,  tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2017;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  Địa điểm tổ chức họp: tầng 7,  tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2016;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 • 17/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh.
 • 12/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng chức vụ Trưởng BKS thay thế bà Phạm Bích Hằng từ ngày 12/01/2017.

  Tải file gốc
 • 11/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD tháng 12 năm 2016
  - Kết quả SXKD năm 2016
  - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 04/01/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.395.427
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • 26/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2016
  Thời gian thực hiện: 26/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 05/01/2017 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 25/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 14/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 với chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng.

  Tải file gốc

 • 19/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà để xe tại số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 12/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2016
  Thời gian thực hiện: 12/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 07/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.

  Tải file gốc
 • 02/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016
  Thời gian họp: 8:00AM ngày 2/4/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
 • 31/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015
  Thời gian thực hiện: 15/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 14/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc
 • 14/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 08/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Thời gian họp: 8:00AM, ngày 8/4/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
  + Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
  + Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  + Một số vấn đề khác.

 • 07/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 16/12/2014.

 • 12/09/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/09/2014
  Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về 3 vấn đề sau:
  Vấn đề 1: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng cho công ty vay 130 tỷ đồng để xây dựng 7 tầng Tòa nhà Thành Đạt 1. Theo đó ngân hàng yêu cầu công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng phải bảo lãnh và thế chấp cho việc vay vốn trên với các yêu cầu:
  + Thế chấp tài sản Nhà hàng Cảng tại số 2B Hoàng Diệu, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 3.244m2.
  + Thế chấp Tòa nhà Thành Đạt, khách sạn Thắng Lợi tại số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 5.258m2.
  Vấn đề 2: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng cam kết trả nợ thay khi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng không trả nợ đúng hạn với ngân hàng.
  Vấn đề 3: Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là bà Hà Thị Kim Phượng – sinh năm 1976, đại diện phần vốn của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương, tỷ lệ 10,38% vốn điều lệ. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được trình tại Đại hội cổ đông gần nhất.

 • 25/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng cấp đội sửa chữa thành chi nhánh- xí nghịêp xây dựng và sửa chữa.

  Tải file gốc

 • 30/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn 30 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2013

  File gốc

 • 20/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  - Thời gian họp: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 08h ngày 20/03/2014
  - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

 • 13/12/2013

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố ngày giao dịch đầu tiên:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:
  4.651.423
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ sáu,ngày 13/12/2013
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu

Giá trong ngày

11.5

4.6 (66.67%)
Giá tham chiếu6.9
Giá mở cửa7.5
Giá cao nhất7.5
Giá thấp nhất7.5
Giá đóng cửa6.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,046,637
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)69.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,335.9
P/E8.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,626.6
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
16/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
15/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
14/01

6.90

0.60 (8.00%)

00
13/01

6.90

1.10 (13.75%)

2001,490
10/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.00

0.30 (3.90%)

2001,600
07/01

7.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sauĐịa điểm tổ chức họp: tầng 7...

05/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12...

01/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng (DVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm...

08/05/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký...

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bà Trần Thị Hồng từ nhiệm...

05/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc phê...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sửa đổi Điều lệ Công...

21/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Yến...

21/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 21/03/2017Địa...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ...

12/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố bổ nhiệm bà...

11/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD...

04/01/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01...

26/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

19/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về Dự án đầu tư xây...

12/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

15/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

14/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

10/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

14/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

08/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM, ngày 8/4/2015 Địa điểm tổ chức họp: Nhà...

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối...

12/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2014Thời gian thực hiện: Dự...

25/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng...

30/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

20/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp:...

13/12/2013

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng công bố ngày giao dịch đầu tiên:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam