Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-04-2018
  Thời gian thực hiện: 20-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 • 01/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) công bố bổ nhiệm bà Cù Thị Thùy Linh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trần Trọng Mạnh từ ngày 01/11/2017.
 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 28/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 • 23/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 20/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường 
  - Mã chứng khoán: DNS 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.493.640 CP (tỷ lệ 16,17%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Giang 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.002.493 CP (tỷ lệ 32,42%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.861.403 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.861.403 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.355.043 CP (tỷ lệ 24,79%) 
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi và chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K là đơn vị kiểm toán năm 2016.
 • 27/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 05/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư chức vụ Phó TGĐ từ ngày 02/05/2016.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016
  Thời gian họp: 08h30 ngày 28/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;
  + Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
  + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2016;
  + Tờ trình xin tăng vốn Điều lệ;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  + Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
  + Các nội dung khác theo quy định.
 • 06/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 22/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phú chức vụ Phó TGĐ từ ngày 1/4/2016 thay thế ông Phạm Quý Giáp.
 • 16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Đinh Xuân Đức chức vụ TGĐ từ ngày 11/5/2015.

  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Thời gian họp: 8:00AM ngày 20/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015;
  + Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
  + Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014;
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2015;
  + Tờ trình thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  + Các nội dung khác theo quy định.

 • 31/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng cuối năm.

  Tải file gốc

 • 28/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Trần Trọng Mạnh thay thế ông Ngô Sỹ Hiếu giữ chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 21/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2014
  Thời gian họp: 8h30 ngày 24/4/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất năm 2014;
  + Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014;
  + Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
  + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013;
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2014;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
  + Các nội dung khác theo quy định.

 • 04/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/11/2013

  Kết quả kinh doanh quý

    Báo cáo tài chính Q3/2013

  File gốc

 • 30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 30/03/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng

 • 12/12/2011

  Phát hành cổ phiếu

  DNS: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2011
  · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  · Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.750.000 ­
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)
  Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
  + Thời gian bắt đầu: 12/12/2011
  + Thời gian kết thúc: 03/01/2012 ­
  Thời gian đăng ký đặt mua:
  + Thời gian bắt đầu: 12/12/2011
  + Thời gian kết thúc: 09/01/2012

 • 26/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 26/05/2011
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Thép Đà Nẵng

 • 25/10/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 7.546.253 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  25/10/2010

  (Theo hnx)


   

Giá trong ngày

9.4

-2.6 (-21.67%)
Giá tham chiếu12.0
Giá mở cửa11.1
Giá cao nhất11.1
Giá thấp nhất11.1
Giá đóng cửa12.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)203.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,034.7
P/E9.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,429.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
16/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
15/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
14/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
13/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
10/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
09/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
08/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
07/01

12.00

0.90 (8.11%)

00
06/01

12.00

0.90 (8.11%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký...

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) công bố bổ nhiệm bà Cù Thị Thùy Linh chức vụ Thành viên...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung ĐHĐCĐ thường niên...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

27/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường - Mã chứng khoán: DNS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.493.640 CP (tỷ lệ 16,17%) - Tên...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi và chọn Chi nhánh Công ty TNHH...

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

02/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư chức vụ Phó TGĐ...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016Thời gian họp: 08h30 ngày 28/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

28/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

22/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Ngô Hữu Phú chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Đinh Xuân Đức chức vụ TGĐ từ ngày 11...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày 20/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng,...

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

09/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC...

28/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Trần Trọng Mạnh thay thế ông Ngô Sỹ...

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2014Thời gian họp: 8h30 ngày 24/4/2014Địa điểm tổ chức...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

13/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012 2. Ngày...

12/12/2011

Phát hành cổ phiếu

DNS: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2011 · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10...

26/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2011...

25/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

Doanh nghiệp cùng ngành