Lịch sự kiện

 • 24/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28-03-2018
  Thời gian thực hiện: 24-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - 66 Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • 24/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2017
  Thời gian thanh toán : 24/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 12/01/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 12/01/2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco – Số 66 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
  Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT (đã có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

 • 11/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để thảo luận về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.
 • 02/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) công bố thay đôi nhân sự chủ chốt:

  - Ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2017
  - Ông Sean Philip Shrimpton và ông Aamer Mahmud Malik từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 02/11/2017.
 • 05/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT đến ngày 30/06/2016
  - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo việc không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
  - Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ phận của công ty.
 • 02/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trả cổ tức cả năm 2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 02/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tùng chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Trợ lý TGĐ từ ngày 21/06/2017.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Một thành viên DOMENOL.
 • 21/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 03 năm (từ ngày 21/05/2017 đến ngày 21/05/2020):

  - Bà Lương Thị Hương Giang là Tổng Giám đốc điều hành
  - Ông Nguyễn Văn Hóa là Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán
  - Bà Phạm Ngọc Tuyền là Kế toán trưởng.
 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 21/04/2017 
  Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco – 66 Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên.
 • 20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, các hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Dược phẩm Glomed.

  Tải file gốc
 • 19/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Domenol.

  Tải file gốc
 • 06/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 06/12/2016:

  - Ông Douglas Kuo chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Yap Khin Choy and ông Samuel Timothy Nance chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 06/12/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/11/2016
  Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 06/12/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco – 66 Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  Nội dung họp: 
  - Thông qua tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT từ 6 lên 7 thành viên;  - Thông qua việc miễn nhiệm 02 kiểm soát viên (đã có đơn từ nhiệm); 
  - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; 
  - Bầu mới 02 kiểm soát viên thay thế 02 kiểm soát viên đã bị miễn nhiệm.
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố bà Trần Thái Thanh và bà Huỳnh Thị Tố Quyên từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 20/10/2016.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100%.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 8.013.668 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.727.465 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 15/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 22/07/2016.

  Tải file gốc

 • 17/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2016
  Ngày thanh toán: 17/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/ mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 16/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 ( Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới )
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu.
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2016
  Thời gian tổ chức: 23/04/2016.
  Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà văn hóa Lao động, Đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  Nội dung họp: sẽ thông báo sau.

 • 07/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố thay đổi Thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2016:

  1/ Bổ nhiệm:
  - Ông Sean Philip Shrimpton
  - Ông Aamer Mahmud Malik

  2/ Miễn nhiệm:
  - Ông Andrew Hamish Lane
  - Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu.

  Tải file gốc
 • 05/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua các giao dịch đã ký với Công ty TNHH MTV Domenol and Công ty Cổ phần Bao Bì Công nghệ APT
  - Dự thảo Điều lệ sửa đổi
  - Điểu chỉnh các ngành nghề kinh doanh
  - và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 14/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Bà Nguyễn Thị Đẹp, em gái ông Nguyễn Văn Hóa-Thành viên HĐQT/Phó TGĐ, đã bán 3.020 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 5.

  Tải file gốc
 • 11/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Bà Nguyễn Thị Đẹp, em gái ông Nguyễn Văn Hóa-thành viên HĐQT/phó TGĐ, đăng ký bán 3020 cổ phiếu từ ngày 11/3 đến 9/4/2016.
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
  Mã chứng khoán: DMC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Huỳnh Trung Chánh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/2/2016 đến ngày 25/02/2016.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận
  Mã chứng khoán: DMC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Huỳnh Trung Chánh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/2/2016 đến ngày 23/3/2016.

  Tải file gốc
 • 29/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Quốc Hùng
  Mã chứng khoán: DMC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Huỳnh Trung Chánh
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/12/2015 đến ngày 29/12/2015.
 • 09/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trả cổ tức đợt 2/2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhân 1000 đồng)
  Ngày thanh toán: 25/9/2015.

  Tải file gốc

 • 27/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 27/03/2015.

 • 27/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/03/2015.
  Địa điểm thực hiện: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp – đường Ngô Thời Nhậm – Phường 1 - Tp Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp
  Nội dung Đại hội:  Công ty sẽ thông báo sau./.

 • 12/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố bổ nhiệm ông Andrew Hamish Lane thay thế ông Jose Guillermo Frugose Domke giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 12/3/2015 đến hết nhiệm kỳ 2014-2018.

  Tải file gốc

 • 06/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát triển năm 2015 và trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 8%.

  Tải file gốc

 • 01/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tùng chức vụ giám đốc Quản trị tài chính và đầu tư từ ngày 1/2/2015.

  Tải file gốc

 • 22/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 27/3/2015.

  Tải file gốc

 • 15/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 15/08/2014.

 • 14/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 7%.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
  Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 
  18/4/2014
  Địa điểm thực hiện: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp – đường Ngô Thời Nhậm – Tp Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp.

 • 18/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 31/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ của ông Lê Văn Nhã Phương.
 • 04/03/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 8.904.461 cổ phiếu

  Ngày chính thức giao dịch: 04/03/2014

 • 17/01/2014

  Phát hành cổ phiếu

    Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu thưởng:
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng phát hành: 8.904.668 cổ phiếu.

 • 16/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 16/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 19/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với người có liên quan.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013:
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 12/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/11/2013
 • Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện:       5/12/2013.

 • 24/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 15%.

  File gốc

 • 05/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
  Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 05/04/2013
  Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp

 • 29/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2012
  - Mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  - Thời gian thanh toán: Ngày 06/12/2012

 • 09/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2012
  Mục đích: Trả cổ tức còn lại của năm 2011 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thanh toán: 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
  Thời gian thanh toán: Ngày 06/07/2012

 • 09/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DMC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 06/04/2012
  Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp

 • 27/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/01/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/01và 11/01/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). - Lý do và mục đích: trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền
  - Tỷ lệ cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
  - Thời gian thực hiện: 20/01/2012

 • 03/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DMC: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  DMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/12 & 15/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2011
  Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS theo tinh thần Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCĐ-DMC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco ngày 9/9/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ 22/12 đến 30/12/2011

 • 15/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
  Mã chứng khoán: DMC
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 305.817 cổ phiếu (1,72%)
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 305.817 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
  Mục đích: bổ sung vốn kinh doanh
  Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận với công ty dược CFR International (CFR International SPA) thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
  Nguyên tắc xác định giá: theo giá thỏa thuận ngoài biên độ là 53.000 đồng/cổ phiếu (được UBCKNN chấp thuận theo công văn số 4057/UBCK-PTTT ngày 2/12/2011)
  Thời gian giao dịch: từ ngày 15/12/2011 – 15/02/2012.

 • 08/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 05/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 09/09/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DMC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011

  Link download

  (Theo hsx)

 • 31/08/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/8 & 11/8/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện dự kiến: cuối tháng 8/2011
  - Địa điểm: công ty sẽ thông báo sau

 • 22/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DMC: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 11/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 01/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 06/07/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/06 & 21/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2011
  Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 06/07/2011

 • 03/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 30/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 11/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DMC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 29/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  Thời gian: dự kiến ngày 27/03/2010
  Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động, tỉnh Đồng Tháp

 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 27/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2008

 • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá:  10.000 đ (mười nghìn đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2009
 • Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
  1. Thời gian Đại hội cổ đông:   Thứ sáu, 07 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2008
  2. Địa điểm: Hội trường Nhà Văn Hoá Lao Động Tỉnh Đồng Tháp - Đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
  3. Nội dung:
 • Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2004-2008)
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
  • Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
  • Báo cáo dự kiến đầu tư 2009-2010
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008
  • Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009
  • Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
  • Một số vấn đề khác

  4. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Y Tế DOMESCO:

  Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2008. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

  5. Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại:

  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

  Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  Điện thoại: 067.3.856236; Fax: 067.3.851270 (gặp cô Kim Phụng hoặc cô Bích Nhung).