Lịch sự kiện

 • 12/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung cuộc họp:
  +     Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  +     Thông qua cáo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  +     Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017.
  +     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 16/01/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.714.920 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 43.814.920 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 16/01/2018.
 • 30/11/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) phát hành trả cổ tức năm 2015 và năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 15% (100:15)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.715.000 cổ phiếu.

 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, 2016 cho cổ đông hiện hữu.
 • 27/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố bổ nhiệm ông Lê Quốc Mạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 27/07/2017.
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 16/04/2017
  Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I), Quốc lộ 80, Cum Công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

  Nội dung cuộc họp:
  +) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  +) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  +) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  +) Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 11/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựt Hồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
 • 31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 10/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 08/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Đinh Hoài Ân chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 08/02/2017.

  Tải file gốc
 • 10/01/2017

  Sự kiện khác

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố thay đổi mẫu dấu của Công ty từ ngày 10/01/2017.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Hoàng Cương chức vụ Phó TGĐ từ ngày 05/01/2017.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Chính chức vụ Người CBTT.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân Quế chức vụ TGĐ thay thế ông Lê Văn Chính từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 09/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Đinh Hoài Ân chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 9/8/2016.

  Tải file gốc
 • 08/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Lê Hoàng Cương chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 8/8/2016.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á.

  Tải file gốc
 • 24/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016
  Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 24/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á (AFO), Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vó, tỉnh Đồng Tháp.
  Nội dung họp:
   Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
   Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi Điều lệ
   Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường  niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 08/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 5.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á (Công ty AFO).

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/11/2015

  Niêm yết mới

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản chính thức giao dich trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 38.100.000
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 06/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 05/11/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.000VNĐ/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20%.

 • 05/11/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/11/2015.

  Tải file gốc
 • 26/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị công ty.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

85.7

68.35 (393.95%)
Giá tham chiếu17.35
Giá mở cửa17.35
Giá cao nhất17.35
Giá thấp nhất17.35
Giá đóng cửa17.35
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)43,814,920
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,754.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,175.7
P/E72.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,029.6
P/B7.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
16/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
15/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
15/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
14/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
13/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
10/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
09/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
08/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
07/01

17.35

0.00 (0.00%)

00
06/01

17.35

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

16/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay...

30/11/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) phát hành trả cổ tức năm 2015 và năm 2016: Ngày giao dịch không...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

27/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) công bố bổ nhiệm ông Lê Quốc Mạnh chức vụ Phó TGĐ...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư...

16/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017 Thời gian thực hiện: 08h00,...

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

08/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Đinh Hoài...

10/01/2017

Sự kiện khác

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố thay đổi mẫu dấu của...

05/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Hoàng...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Văn...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân...

09/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố bổ nhiệm ông Đinh Hoài...

08/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố miễn nhiệm ông Lê Hoàng...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

15/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Niêm yết mới

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản chính thức giao dich trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết: 38.100.000 Ngày niêm...

05/11/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản không được phép giao dịch...

26/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố nghị quyết HĐQT về việc...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam