Lịch sự kiện

 • 16/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Thời gian họp: Ngày 16/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Cần Thơ (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

  Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 • 19/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2018
  Thời gian thanh toán : 19/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 01/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nă. 2018.
 • 19/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2018
  Thời gian thực hiện: 19/01/2018
  Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty CPC

  Nội dung xin ý kiến: Xin trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 • 22/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.
 • 18/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 18/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

  Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 • 17/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016
  Thời gian thực hiện: 17/03/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 • 16/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/04/2017 là ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 20/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/12/2016.

  Tải file gốc
 • 17/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
  Thời gian thực hiện: 30/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016
  Thời gian họp: 8:30AM Thứ Tư ngày 20/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Vạn Phát, số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 • 29/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2015
  Thời gian thực hiện: 18/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 18/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
  - Mã chứng khoán: CPC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.500 CP (tỷ lệ 4,96%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204.200 CP (tỷ lệ 5,00%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/02/2016.

  Tải file gốc
 • 16/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
  - Mã chứng khoán: CPC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.500 CP (tỷ lệ 4,89%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 202.200 CP (tỷ lệ 4,96%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/02/2016.

  Tải file gốc
 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về viêc:

  - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10%
  - Chọn ngày 20/04/2016 là ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/06/2015.

 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố đã họp HĐQT ngày 15/4/2015 về việc chia cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền.

  Tải file gốc

 • 15/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2015
  Thời gian họp: 15/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (địa chỉ chi tiết sẽ thông báo sau)
  Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 • 31/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/03/2015.

 • 21/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT thống nhất ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 10% và tổ chức ĐHĐCĐ 2015 vào ngày 15/4/2015.

  Tải file gốc

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 27/06/2014

 • 22/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 16/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền họp đại hội cổ đông 2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2014
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01:01
  - Thời gian họp: 16/04/2014.
  - Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ, 55 đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 • 27/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng TM (10%)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2014
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
  - Thời gian thực hiện: 21/03/2014

 • 17/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  CPC - NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 10%

  Link download

 • 26/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013
  3. Lý do và mục đích: * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
  - Thời gian thực hiện: 26/06/2013;

 • 12/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2013
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Ngày thứ Sáu 12/04/2013
  - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Cần Thơ

 • 08/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 08/03/2013

 • 14/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 11%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 15/06/2012

 • 21/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  CPC: Báo cáo tài chính quý I/2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012
  3. Lý do và mục đích:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: 06/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Tại Thành phố Cần Thơ

 • 05/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 05/03/2012.

 • 02/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 194.250 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 14/10/2011
   
 • 01/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/06/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/5/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5/2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng
  - Thời gian thực hiện : 06/06/2011

 • 07/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CPC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 31/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
  -    Ông Phan Thế Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức Thành viên HĐQT CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ kể từ ngày 31/03/2011 (theo nguyện vọng cá nhân).

 • 15/02/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CPC: 13/1/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2011 và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2010, với tỷ lệ 5%/CP

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/1/2011

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2011

  - Lý do và mục đích :  + Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền

                                  + Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011                                 

  1. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011:

  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 phiếu biểu quyết

  + Thời gian thực hiện: 01/04/2011

  + Địa điểm thực hiện: tại Vũng Tàu

  + Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

  2. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

  - Tỷ lệ thực hiện     :  5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

  - Thời gian thực hiện : ngày 15/02/2011

  - Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ từ ngày 15/02/2011 và xuất trình CMND, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

 • 14/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CPC: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Đăng ký mua 200.000 CP, từ ngày 20/12/2010
  1. Mã cổ phiếu: CPC
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng
  3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 204.800 CP ( tương đương 4,97% Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 200.000 cổ phiếu (tương đương 4,86% số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 20/12/2010 đến ngày 05/03/2011
  7. Nguyên tắc xác định giá: giá khớp lệnh trên sàn.
  8. Nguồn vốn thực hiện giao dịch: nguồn thặng dư vốn

 • 23/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CPC - Thông báo kết quả đã mua 204.800 CP quỹ
  1. Mã cổ phiếu: CPC
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng
  3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP;
  4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 200.000 cổ phiếu (tương đương 4,86% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  5. Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 204.800 CP
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 204.800 CP ( tương đương 4,97% Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  7. Lý do mua vượt 4.800 cổ phiếu: do phải tuân thủ quy định mua lại cổ phiếu quỹ trong ngày từ 8% đến 5% số lượng đăng ký nên có chênh lệch một ít.
  9. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/9/2010 đến ngày 23/11/2010

 • 20/09/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/09/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CPC : Đăng ký mua lại 200.000 CP quỹ
  1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 2. Mã cổ phiếu: CPC
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng
  4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP
  5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 200.000 CP (tương đương 4,86% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  7. Nguyên tắc xác định giá: giá dự kiến mua không cao hơn 25.000 đông/CP
  8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/09/2010 đến ngày 05/12/2010.

 • 08/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Căn cứ Thông báo số 109/TB.CPC-2010 ngày 23/8/2010 của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 23/8/2010,  Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  -    Ông Phan Thế Hùng thôi giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Ông Phan Thế Hùng tiếp tục đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ cho đến hết nhiệm kỳ.
  -    Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ nhiệm kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty ổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Trung là người đại diện pháp luật của công ty và cũng sẽ là người được ủy quyền công bố thông tin của CPC.

  (Theo hnx.vn)

 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010   

  Thời gian: ngày 10/04/2010
  Địa điểm: Hội trường A3, Nhà hàng Khách sạn Ninh Kiều, số 2 đường Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

 • 10/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Tổng doanh thu 118,118 tỷ đồng
  Lợi nhuận trước thuế 11,165 tỷ đồng
  Lợi nhuận sau thuế 10,487 tỷ đồng.
  Link download

 • 18/01/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

16.1

-5.1 (-24.06%)
Giá tham chiếu21.2
Giá mở cửa20.0
Giá cao nhất21.2
Giá thấp nhất20.0
Giá đóng cửa21.2
Khối lượng510
Giao dịch ròng NĐTNN210
Room nước ngoài còn lại30.34%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,081,450
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)65.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,256.7
P/E4.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,731.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

21.20

0.10 (0.47%)

51010,440
16/01

21.10

0.10 (0.48%)

4008,580
15/01

21.00

0.10 (0.47%)

4108,610
14/01

21.10

1.10 (5.50%)

3006,330
13/01

20.00

0.10 (0.50%)

2004,000
10/01

20.10

0.30 (1.47%)

50010,050
09/01

20.40

0.30 (1.49%)

70014,280
08/01

20.10

0.20 (0.99%)

3006,030
07/01

20.30

0.30 (1.46%)

2414,905
06/01

20.60

0.10 (0.48%)

1,40027,450

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày...

19/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2018Ngày đăng ký cuối...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

19/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

16/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối...

17/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016Ngày...

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 18/04...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh chức vụ Phó...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016Ngày...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

20/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền...

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

18/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12...

18/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: CPC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.500 CP (tỷ...

16/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: CPC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.500 CP (tỷ...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

20/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về viêc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố đã họp HĐQT ngày 15/4/2015 về việc chia...

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 05...

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015Ngày...

21/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

17/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT thống nhất ứng cổ tức đợt 1...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

27/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền họp đại hội cổ đông 2013- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014- Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC - Ngày 06/02/2014 ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng TM (10%)- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014- Ngày...

17/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

18/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

CPC - NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 10%Link download

26/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích: *...

12/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

08/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2013 - Tỷ...

14/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về...

30/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2012 - Tỷ lệ...

21/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

CPC: Báo cáo tài chính quý I/2012 Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

05/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012 - Tỷ lệ...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

14/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

01/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

07/06/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

06/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/5/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

07/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CPC: Nghị quyết 2011Link download

31/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ thông báo thay đổi ban lãnh đạo. -    Ông Phan Thế Hùng, Phó Chủ tịch...

15/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CPC: 13/1/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2011 và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2010, với tỷ lệ 5%/CP - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/1/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2011 - Lý do và mục đích :  ...

14/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Đăng ký mua 200.000 CP, từ ngày 20/12/20101. Mã cổ phiếu: CPC2. Mệnh giá: 10.000 đồng3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện...

23/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC - Thông báo kết quả đã mua 204.800 CP quỹ 1. Mã cổ phiếu: CPC 2. Mệnh giá: 10.000 đồng 3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP; 4....

20/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

09/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CPC : Đăng ký mua lại 200.000 CP quỹ 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 2. Mã cổ phiếu: CPC 3. Mệnh giá: 10.000 đồng...

08/09/2010

Thay đổi BLĐ

Căn cứ Thông báo số 109/TB.CPC-2010 ngày 23/8/2010 của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ về việc thay đổi Tổng Giám đốc và người công bố...

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

28/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010   Thời gian: ngày 10/04/2010Địa điểm: Hội trường A3, Nhà hàng Khách sạn Ninh...

10/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Tổng doanh thu 118,118 tỷ đồngLợi nhuận trước thuế 11,165 tỷ đồngLợi nhuận sau thuế 10,487 tỷ...

18/01/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam