Lịch sự kiện

 • 22/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/03/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo tăng vốn điều lệ;
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
  + Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
 • 15/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/11/2017
  Thời gian thanh toán : 15/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 31/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/05/2017
  Thời gian thanh toán : 31/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/04/2017:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhượng chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Vũ Thị Thuận
  - Bổ nhiệm ông Vũ Năng Liêu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm bà Ma Thị Hiền chức vụ Giám đốc
  - Bổ nhiệm ông Trần Công Vĩnh chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Lương Trọng Hoàn.
 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian họp: 28/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng , nhiệm vụ năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:
  + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016; Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
  + Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 23/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2016
  Thời gian thực hiện: 02/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

 • 10/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2016
  Thời gian họp: 10/03/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên).
 • 22/02/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cố tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2015
  Thời gian thực hiện: 20/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

 • 26/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/04/2015.

 • 12/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 12/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015
  Thời gian họp: 12/03/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco; Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Các phương án dự kiến năm 2015;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

 • 02/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/10/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu giao dịch thêm: 3.156.785
  Tổng số cổ phiếu đăng ký: 9.470.357
  Ngày chính thức giao dịch: 31/10/2014.

 • 09/07/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2014
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2014
   Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.156.786.

 • 25/06/2014

  Niêm yết mới

    Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 6.313.572
  Ngày chính thức giao dịch: 25/6/2014
  Giá tham chiếu: 51.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

18.9

-0.1 (-0.53%)
Giá tham chiếu19.0
Giá mở cửa19.0
Giá cao nhất19.0
Giá thấp nhất19.0
Giá đóng cửa19.0
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại57.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,470,357
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)179.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,567.2
P/E5.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,432.4
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.00

0.00 (0.00%)

1001,900
16/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

19.00

0.00 (0.00%)

1001,900
14/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

19.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

19.00

0.00 (0.00%)

5009,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/03/2018Địa điểm tổ chức họp:...

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

31/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 28/04/2017:- Bổ nhiệm ông...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 28/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

02/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2016Ngày đăng ký...

10/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

10/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016Ngày đăng...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

20/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cố tức bằng tiền năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2015 Ngày đăng ký...

26/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

20/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không...

12/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.Tải file gốc

12/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2015 Thời gian họp: 12/03/2015 Địa điểm tổ chức...

02/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu giao dịch...

09/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/20142...

25/06/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam