Lịch sự kiện

 • 15/07/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/07/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2017
  Thời gian họp: 8h30, ngày 15/07/2017 
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn New World, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng các Dự án đầu tư của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2017;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
  + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 22/06/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 23/01/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2017
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 23/01/2017 đến ngày 16/02/2017
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty (địa chỉ: 14 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp.HCM).

  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.
 • 04/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2017.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/11/2016:

  - Ông Lê Bá Tiến được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tài chính
  - Ông Phan Văn Tín bị miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/09/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec được đưa ra diện bị cảnh báo từ ngày 07/09/2016.
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/07/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/07/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2016
  Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 09/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/06/2016 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 22/04/2016.
 • 30/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016 sang tháng 6/2016.
 • 19/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Đỗ Duy Xuyên chức vụ Phó TGĐ phụ trách Quản lý kỹ thuật từ ngày 06/01/2016.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2015

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố lùi ngày thanh toán cổ tức 2012 từ ngày 15/5/2015 sang ngày 15/10/2015.

 • 22/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày 22/7/2015.

  File gốc

 • 16/07/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/06/2015
  Thời gian thực hiện: 14:00 ngày 16/7/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World. số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, tp. HCM.

  Nội dung họp:
  + Chủ tịch Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội chiến lược phát triển Công ty;
  + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng chiến lược đến năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  + Báo cáo Danh mục các Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand);
  + Báo cáo việc thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Giai đoạn 2;
  + Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ năm 2015;
  + Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu lại 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị để thành lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec;
  + Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu lại 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

 • 02/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Tiến thay thế ông Tô Thế Châu giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 19/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Tô Thế Châu thay thế ông Phan Tiến Dũng giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 19/5/2015.

  Tải file gốc

 • 15/05/2015

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố lùi ngày thanh toán cổ tức 2012 từ 15/12/2014 thành 15/5/2014.

  Link tin gốc

 • 04/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng thay thế ông Trần Văn Hảo giữ chức vụ kế toán trưởng từ 4/5/2015.

  Tải file gốc

 • 24/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 20/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Đào Đức Cương thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 20/1/2015.

  Tải file gốc

 • 15/12/2014

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố hoãn ngày trả cổ tức năm 2012 từ 15/9/2014 sang 15/12/2014.

  File gốc

 • 05/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày thanh toán cổ tức 2012.

  Tải file gốc

 • 16/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 16/10/2014:
  - Bổ nhiệm ông Trần Văn Hảo thay thế ông Đinh Văn Tâm giữ chức vụ kế toán trưởng
  - Miễn nhiệm ông Đàm Quang Trực chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/09/2014

 • 05/07/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 20/06/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 1.150.000
  Ngày chính thức giao dịch: 20/6/2014.

 • 19/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố miễn nhiệm 2 phó TGĐ và bổ nhiệm 1 phó TGĐ mới:
  - Miễn nhiệm ông Phạm Hoàng Phương
  - Miễn nhiệm ông Lê Thanh Đức
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 11/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 13/06/2014
  Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau

  Nội dung đại hội dự kiến:

  + Chủ tịch Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội chiến lược phát triển Công ty.

  + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  + Báo cáo của Ban kiểm soát;

  + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

  + Báo cáo việc thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Giai đoạn 2;

  + Báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;

  + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2014;

  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

 • 22/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 04/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền tỷ lệ 3%.

  Download file dữ liệu gốc

 • 13/02/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng chứng khoán phát hành:     20.000.000 cổ phiếu
  Giá phát hành:                        10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1

 • 26/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 03/12/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 05/12/2013
  Thời gian thực hiện:           Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014
  Địa điểm thực hiện:            Cổ đông gửi văn bản ý kiến về địa chỉ Lầu 3, Tòa nhà Cotec Building, số 14 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM
  Nội dung lấy ý kiến:            Lấy ý kiến cổ đông về phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng

 • 01/11/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thay đổi thành viên ban lãnh đạo: 
  Bổ nhiệm ông Lê Thanh Đức giữ chức vụ Phó TGĐ.

 • 12/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec miện nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Huy Phúc kể từ ngày 12/09/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/06/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/06/2013
  1. Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  2. Nội dung cụ thể:
  Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 28/03/2013

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLG: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông tin đã thông báo: 28/12/2012
  Thông tin điều chỉnh: 28/03/2013

 • 28/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/01/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CLG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/12/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/12/2012
  1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  2. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 01 năm 2013
  Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi văn bản ý kiến về địa chỉ công ty: Lầu 10, Tòa nhà Cotec Building, số 14 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM.

 • 10/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/09/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 10.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/09/2012

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 31/08/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CLG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2012
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: Tháng 08 năm 2012

 • 30/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  CLG: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

  Bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Nguyên giữ chức P.TGĐ thường trực từ ngày 06/05/2012.


  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec bổ nhiệm ông NAKAMURA Tsubasa làm thành viên HĐQT kể từ ngày 02/05/2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2012
  - Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

 • 28/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/11/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 12/07/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06/2011 và 09/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 16%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 12/07/2011

 • 30/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 17/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 16/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CLG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 16/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 16/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 07/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/03/2011 và 15/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
  - Thời gian dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 21/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 27/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  CLG: Phát hành cổ phiếu

  Link download 

 • 09/08/2010

  Niêm yết mới

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (MCK: CLG). 
  -
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mã chứng khoán: CLG
  -
  Mã ISIN: VN000000CLG4
  -
  Mệnh giá: 10.000 đồng
  -
  Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).
  -
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
  -
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 30/07/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 09/08/2010
  -
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 42.000 đồng/cổ phiếu
  -
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

  (Theo: hsx.vn)

Tổng quanBiến động giá

CLG

1.26 ▼

-1.93 (-153.17%)

 

Giá trong ngày

1.26

-1.93 (-60.5%)
Giá tham chiếu3.19
Giá mở cửa3.19
Giá cao nhất3.19
Giá thấp nhất3.18
Giá đóng cửa3.19
Khối lượng25,400
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,150,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)26.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)149.6
P/E8.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,629.5
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.19

0.20 (6.68%)

25,40081,020
16/01

2.99

0.19 (6.78%)

190,480561,100
16/01

2.99

0.19 (6.78%)

190,480561,100
15/01

2.80

0.18 (6.87%)

35,20098,500
15/01

2.80

0.18 (6.87%)

35,20098,500
14/01

2.62

0.17 (6.93%)

44,090115,080
13/01

2.45

0.05 (2.08%)

188,840431,930
10/01

2.40

0.06 (2.43%)

14,39035,000
09/01

2.46

0.18 (6.81%)

11,59030,590
08/01

2.64

0.02 (0.76%)

7,54019,070
07/01

2.62

0.05 (1.94%)

18,61047,630
06/01

2.57

0.19 (6.88%)

20,76055,350

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/07/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/07/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2017Thời gian họp: 8h30, ngày 15/07/2017 Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn New World, Số 76 Lê Lai...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 22/06/2017 là ngày đăng...

23/01/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2017Ngày...

04/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt...

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

07/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec được đưa ra diện bị cảnh báo...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016

09/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

22/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec bị đưa vào diện bị cảnh báo...

30/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc lùi thời...

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

06/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Đỗ Duy Xuyên...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố lùi ngày thanh toán cổ tức 2012...

22/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày...

16/07/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/06/2015 Thời gian thực hiện: 14:00 ngày 16/7/2015Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World. số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, tp...

02/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Tiến thay...

19/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Tô Thế Châu thay...

15/05/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố lùi ngày thanh toán...

04/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng thay...

24/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn...

20/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố bổ nhiệm ông Đào Đức Cương thay...

15/12/2014

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố hoãn ngày trả cổ tức năm...

05/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi...

16/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 16/10...

15/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

05/07/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

20/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm...

19/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

02/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố miễn nhiệm 2 phó TGĐ và bổ nhiệm 1 phó...

02/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 11/06/2014Ngày đăng ký cuối cùng                   : 13/06/2014Thời gian và địa...

22/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

04/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

13/02/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Số...

26/11/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnNgày giao dịch không hưởng quyền              : 03/12/2013Ngày đăng ký cuối cùng                               : 05/12/2013Thời gian thực hiện:           Từ tháng 12...

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thay đổi thành viên ban lãnh đạo: Bổ nhiệm...

12/09/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec miện nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối...

29/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi Thành viên HĐQT, Thành viên...

24/06/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20...

28/03/2013

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLG: Thay đổi ngày trả cổ tức bằng tiền mặtThông tin đã thông báo: 28/12/2012Thông tin điều chỉnh:...

28/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

31/01/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CLG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/12/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/12/2012 1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến...

10/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

19/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

31/08/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CLG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2012 Lý...

30/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

07/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

17/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

09/05/2012

Thay đổi BLĐ

CLG: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Nguyên giữ chức...

04/05/2012

Thay đổi BLĐ

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec bổ nhiệm ông NAKAMURA Tsubasa làm thành viên HĐQT kể từ...

03/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

29/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

03/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

24/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

16/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link...

12/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

30/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

17/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.  Link...

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CLG: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link...

16/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với...

21/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link...

27/01/2011

Phát hành cổ phiếu

CLG: Phát hành cổ phiếuLink download

09/08/2010

Niêm yết mới

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (MCK: CLG). - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: CLG- Mã ISIN: VN000000CLG4 - Mệnh...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam