Lịch sự kiện

 • 06/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

  Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018 và các nội dung có liên quan khác.

 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 17/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/06/2017
  Thời gian thực hiện: 17/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 06%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 09/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 09/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Thao chức vụ Phó TGĐ thay thế ông Hà Văn Cường từ ngày 09/06/2017.
 • 17/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 22/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
  Thời gian thực hiện: 7h00, ngày 22/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

  Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các nội dung có liên quan khác.

 • 04/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
  Thời gian thanh toán: ngày 04/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 4%.

  Tải file gốc
 • 19/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2016
  Thời gian thực hiện: ngày 20/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

  Tải file gốc
 • 14/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015 tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố bà Lê Thị Trúc Mai từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 08/06/2016.

  Tải file gốc
 • 10/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Thời gian thực hiện: 07h00, ngày 10/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
  Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các nội dung có liên quan khác.

 • 30/03/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: ngày 30/03/2016

 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Hà Văn Cường
  Mã chứng khoán: BMC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.577 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.577 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/3/2016 đến ngày 20/4/2016.

  Tải file gốc
 • 07/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cố tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2015
  Thời gian thực hiện: ngày 07/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 04/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014 tỷ lệ 15%.

  Tải file gốc
 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn thay thế ông Nguyễn Văn Chánh giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 18/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
  Thời gian thực hiện: 7:00AM ngày 18/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

  Nội dung họp: Thông qua kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các nội dung có liên quan khác.

 • 11/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 06/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  BMC - Thay đổi ban lãnh đạo

  Bổ nhiệm ông Lê Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT/TGĐ thay ông Ngô Văn Tổng từ ngày 04/06/2014

 • 06/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định chi trả cổ tức đợt 03 năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền :  21/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                              23/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: ngày 06/06/2014.

 • 10/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

 • Thời gian thực hiện: 7:00, 10/4/2014
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 • 10/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tỉa file gốc

 • 19/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2013

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:      29/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng                   :  03/12/2013
 • Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1 cổ phần nhận 1.500 đồng).
 • Thời gian thanh toán:  19/12/2013  
 • 22/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về việc trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2013 tỷ lệ 15%.

  File gốc

 • 22/08/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2013
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 3 năm 2012 và lần 1 năm 2013.
  Tỷ lệ thanh toán:
  + Cổ tức lần 3 năm 2012: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  + Cổ tức lần 1 năm 2013: 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 22/08/2013

 • 25/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 1/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2012
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2012.
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 20/12/2012

 • 09/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/06/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.130.810 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 20/6/2012
   
 • 09/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BMC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 06,07/12/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2011
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức lần 2 năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thanh toán: 22/12/2011

 • 21/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28,29/07/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thanh toán: 17/08/2011

 • 14/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 05/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BMC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 25/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 18,21/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2011
  - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
  - Thời gian Đại hội: Từ 7h30 ngày 25/03/2011

  (Theo hsx)

 • 04/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC: Trả cổ tức bằng tiền
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 18,21/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2011

  - Tỷ lệ thực hiện: 13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện: 04/03/2011

 • 26/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/11/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BMC - 25/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá)

  Linkdownload

 • 15/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 7h30 ngày 31/03/2010
  Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 31/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng                   : 25/02/2009
 • Mục đích sử dụng danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
 • Thời gian tổ chức Đại hội    :  Từ 7h30 ngày 31/03/2009.
 • Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.