Lịch sự kiện

 • 25/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 (B82) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thiện chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 25/09/2017.
 • 18/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần 482 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017
  Thời gian họp: 7h30, ngày 25/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482, số 155, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
  + Báo cáo của Giám đốc công ty;
  + Báo cáo các chỉ tiêu tài chính phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
  + Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
  + Một số nội dung liên quan khác.
 • 12/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố miễn nhiệm bà Phan Thị Huệ chức vụ Thành viên BKS từ ngày 12/06/2017.
 • 30/05/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phạm Thế Anh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 28/04/2017.
 • 28/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Nguyễn Trọng Cẩm thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 28/04/2017.
 • 21/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Phan Xuân Bảo chức vụ Phó Giám đốc điều hành từ ngày 21/04/2017.
 • 21/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04/2017.
 • 14/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 14/04/2017.
 • 04/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lại Văn Hữu từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 03/04/2017.
 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/11/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố ông Đặng Văn Khoa thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 24/11/2016.

  Tải file gốc

 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình chức vụ Phó Giám đốc điều hành từ ngày 19/10/2016.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09/2016.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thôi góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 482.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Cẩm, Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 16/06/2016.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần 482 niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.000.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.000.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ tư, ngày 04/05/2016.

  Lưu ý: Trong đó, 1.486.137 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Thành viên HĐQT/Giám đốc, chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/04/2016.

  Tải file gốc
 • 24/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016
  Thời gian họp: 24/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 482, Số 155 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Báo cáo của Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
  + Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Một số nội dung liên quan khác.
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Giám đốc, chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2016.
 • 08/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Hòa Nguyễn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 31/03/2016.

  Tải file gốc
 • 01/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần 482 công bố thông tin đính chính nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành cổ phiếu.
 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành cho CĐHH.
 • 04/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: B82
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604 CP (tỷ lệ 7,49%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 225.304 CP (tỷ lệ 7,51%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Bận đi công tác không thực hiện giao dịch hết được
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2016.
 • 25/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu.
 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: B82
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604 CP (tỷ lệ 7,49%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/02/2016.
 • 23/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chi Minh.

  Tải file gốc
 • 21/12/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần 482 phát hành cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

  1/ Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 
  Tỷ lệ thực hiện: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).

  2/ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.950.000
  Tỷ lệ thực hiện: 100:65 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 65 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng.

 • 16/11/2015

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 từ ngày 15/10/2015 thành ngày 16/11/2015.

  Tải file gốc

 • 16/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần 482 trả cố tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015
  Thời gian thực hiện: 16/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 • 04/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con tên là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 482.

  Tải file gốc
 • 26/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015:

  - Ông Lê Hòa Nguyễn từ nhiệm chức vụ Giảm đốc
  - Ông Trần Văn Long được bổ nhiệm chức vụ giám đốc.
 • 26/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015:

  - Ông Lê Hòa Nguyễn từ nhiệm chức vụ Giảm đốc
  - Ông Trần Văn Long được bổ nhiệm chức vụ giám đốc.

  Tải file gốc
 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại tp. HCM.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi hành viên HĐQT và BKS từ ngày 23/4/2015.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lâm Hoàng Linh thôi giữ chức vụ phó giám đốc từ ngày 7/4/2015.

  Tải file gốc

 • 30/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2015
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Báo cáo của Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014; + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
  + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
  + Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
  + Một số nội dung liên quan khác;
  + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Quyết Chiến chức vụ phó giám đốc điều hành từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần 482 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/7/2014.

 • 01/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phan Sỹ Hùng thôi chức vụ kế toán trưởng do chuyển công tác.

  Tải file gốc

 • 13/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Văn Thảo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   B82: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần 482 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 4 năm 2014
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An.

 • 22/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 15/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 15/7/2013

 • 30/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt 
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: Ngày 30/08/2012

 • 30/08/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  B82: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 20/08/2012
  Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 30/08/2012
  Lý do điều chỉnh: Do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán đúng hạn

 • 31/07/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  B82 - Báo cáo tài chính quý 1/2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: Dự kiến giữa tháng 4 năm 2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 3 Công ty cổ phần 482 - Số 155 Đường Trường Chinh, TP.Vinh, Nghệ An

 • 14/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn từ việc phát hành vốn điều lệ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 30/06/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2011

 • 29/07/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2011
  Thời gian thực hiện: 30/06/2011

 • 30/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lập cổ phiếu quỹ
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn từ việc phát hành tăng vốn điều lệ
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/06/2011
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2011

 • 21/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 04 năm 2011
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An

 • 16/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hnx)

 • 16/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hnx)   

 • 15/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  (Theo hnx)

 • 17/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Lê Ngọc Hoa thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Kể từ ngày 13/11/2010
  Bổ nhiệm ông Lê Hòa Nguyễn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày
  13/11/2010

  (Theo hnx)

 • 26/08/2010

  Niêm yết thêm

  Căn cứ vào yêu cầu của CTCP 482 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu B82 niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:
  - Tên chứng khoán: CTCP 482
  - Mã chứng khoán: B82
  -  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung:  1.500.000 cổ phiếu
  - Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 15.000.000.000 đồng
  - Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu
  -  Tổng giá trị chứng khoán niên yết (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng  
  - Ngày giao dịch chính thức: 26/08/2010

  (Theo hnx.vn)

 • 25/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2010

  Niêm yết thêm

  Ngày 22/07/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP 482 với nội dung như sau:

  - Tên chứng khoán: CTCP 482

  - Mã chứng khoán: B82

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

  - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung:  1.500.000 cổ phiếu

  - Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 15.000.000.000 đồng

  (Theo: hnx.vn)

 • 10/05/2010

  Thay đổi BLĐ

  Thông báo của CTCP 482 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của CTCP 482 (MCK: B82).
  • Hội đồng quản trị:
   • Ông Lê Ngọc Hoa: Chủ tịch HĐQT
   • Ông Lê Hòa Nguyễn: Phó chủ tịch HĐQT
   • Ông Nguyễn Trọng Cẩm: Ủy viên HĐQT
   • Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh: Ủy viên HĐQT
   • Ông Lê Đức Thọ: Ủy viên HĐQT
  • Ban kiểm soát:
   • Ông Lại Văn Hữu: Trưởng Ban kiểm soát
   • Ông Dương Lê Tĩnh: Ủy viên Ban kiểm soát
   • Bà Hoàng Thị Mận: Ủy viên Ban kiểm soát
  • Ban Giám đốc
   • Bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ, trưởng phòng kinh doanh làm Phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh daonh công ty.
 • 04/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ngày 27/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 511/TK-CT của Công ty Cổ phần 482 thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần 482 với nội dung sau:

              Kể từ ngày  20/05/2009, Công ty Cổ phần B82 bổ nhiệm:

  1.       Ông Lê Hòa Nguyễn-  Đội trưởng đội CT2 làm Phó Giám đốc công ty

  2.       Ông Phan Sỹ Hùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán làm Kế toán trưởng công ty

   
 • 13/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ngày 11/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 163/TK-CT của Công ty Cổ phần 482 thông báo về việc thay đổi nhân sự với nội dung sau:

              Kể từ ngày  04/05/2009, Công ty Cổ phần 482 miễm nhiệm chức danh Phó giám đốc của ông Nguyễn Văn Huệ để nhận nhiệm vụ khác tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 423 theo định hướng cán bộ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4.

 • 27/04/2009

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính quý 1/2009
 • 19/04/2009

  Thay đổi BLĐ

   

  Ngày 22/04/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 393/TK-CT của Công ty Cổ phần 482 thông báo về việc thay đổi nhân sự với nội dung sau:

              Kể từ ngày  18/04/2009, Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh thay thế ông Nguyễn Văn Huệ giữ chức thành viên HĐQT công ty cổ phần 482

 • 18/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 255/TB-TTLK ngày 04/03/2008 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần 482:

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá: 10.000 đồng

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 13/03/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 16/03/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1,bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 13/03/2009 và 16/03/2009).

  - Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4 (năm 2009)

  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

  1.       Thời gian tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút ngày 18/04/2009

  2.       Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần 482, số 155 đường Trường Chinh, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu B82 ngày 16/03, 17/03 và 18/03/2009

  Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các công ty chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.

 • 26/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 25/02/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngày 24/02/2009 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT ngày 23/12/2009 của Công ty Cổ phần 482. Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết đến toàn thể các nhà đầu tư./.
 • 16/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý IV/2008

Giá trong ngày

0.5

-0.5 (-50.0%)
Giá tham chiếu1.0
Giá mở cửa0.9
Giá cao nhất1.0
Giá thấp nhất0.9
Giá đóng cửa1.0
Khối lượng31,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.85%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)103.5
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,084.5
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/08

1.00

0.10 (11.11%)

31,50029,350
16/08

0.90

0.10 (10.00%)

400360
15/08

1.00

0.10 (11.11%)

700620
14/08

0.90

0.10 (12.50%)

10090
13/08

0.80

0.10 (14.29%)

1,000800
10/08

0.70

0.10 (12.50%)

2,3002,030
09/08

0.80

0.10 (14.29%)

3,4002,720
08/08

0.70

0.10 (16.67%)

16,90011,830
07/08

0.60

0.10 (14.29%)

5,0003,000
06/08

0.70

0.00 (0.00%)

1,240871

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 (B82) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thiện chức vụ Kế toán trưởng từ ngày...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

27/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017Thời gian họp: 7h30, ngày 25/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Công ty...

12/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố miễn nhiệm bà Phan Thị Huệ chức vụ Thành viên BKS từ ngày 12/06/2017.

30/05/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

28/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phạm Thế Anh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 28...

28/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Nguyễn Trọng Cẩm thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 28...

21/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Phan Xuân Bảo chức vụ Phó Giám đốc điều hành từ...

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04/2017.

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 14/04/2017.

04/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lại Văn Hữu từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 03...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Đặng Văn Khoa thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình chức vụ Phó Giám đốc điều hành...

15/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần 482 không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09/2016.Tải...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thôi góp vốn thành lập Công ty Cổ...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

16/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Cẩm, Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Giám...

04/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần 482 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.000.000(Số lượng cổ...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Thành viên HĐQT/Giám đốc, chức vụ...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016Thời gian họp: 24/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Long, Giám đốc, chức vụ Thành viên HĐQT từ...

08/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

31/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Hòa Nguyễn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố thông tin đính chính nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu chưa bán hết trong...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: B82- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604 CP ...

25/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

14/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Cẩm - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: B82- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224.604...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại...

21/12/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần 482 phát hành cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/20151/ Trả cổ phiếu thưởng cho...

16/11/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 từ ngày...

16/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 trả cố tức bằng tiền năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con tên...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015: - Ông Lê Hòa Nguyễn từ nhiệm...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 26/10/2015: - Ông Lê Hòa Nguyễn từ...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần 482 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại tp. HCM...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố thay đổi hành viên HĐQT và BKS từ ngày 23/4/2015. Tải...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lâm Hoàng Linh thôi giữ chức vụ phó giám đốc từ ngày 7...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

05/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần 482, số 155 Trường...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố bổ nhiệm ông Hoàng Quyết Chiến chức vụ phó giám đốc điều hành từ...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

15/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần 482 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Phan Sỹ Hùng thôi chức vụ kế toán trưởng do chuyển công...

13/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần 482 công bố ông Lê Văn Thảo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.Tải file...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

B82: nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần 482 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 4 năm 2014Địa...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

15/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2013 3. Lý do và mục đích:...

30/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/20123. Lý do và mục đích...

30/08/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo:...

31/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

09/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

B82 - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

15/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

14/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

14/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

09/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

B82: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

B82: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP ...

21/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 - Lý do...

16/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

16/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hnx...

16/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx...

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. (Theo hnx)

17/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phân Xây dựng Công trình 482 (B82) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Lê...

26/08/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ vào yêu cầu của CTCP 482 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu B82 niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:- Tên chứng khoán: CTCP 482 - Mã...

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

23/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 22/07/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP 482 với nội dung như sau: - Tên...

10/05/2010

Thay đổi BLĐ

Thông báo của CTCP 482 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của CTCP 482 (MCK: B82). Hội đồng quản trị: Ông...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 27/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 511/TK-CT của Công ty Cổ phần 482...

13/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 11/05/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 163/TK-CT của Công ty...

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

19/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 22/04/2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 393/TK-CT của Công...

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 255/TB-TTLK ngày 04/03/2008 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần 482: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng...

26/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

25/02/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 24/02/2009 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT ngày 23...

16/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam