Lịch sự kiện

 • 16/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 21.993.986 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 241.933.853 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 16/11/2017.
 • 02/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, năm 2016 cho cổ đông hiện hữu và phương án làm tròn cổ phiếu lẻ.
 • 25/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.993.986 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 10 cổ phiếu mới).
 • 15/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
 • 13/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Trương Công Khánh chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 13/07/2017.
 • 05/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố ông Trương Công Khánh từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS từ ngày 05/07/2017.
 • 05/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Trương Công Khánh chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn Hoàng Sang từ ngày 05/07/2017.
 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Việt Solar. -
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của ông Nguyễn Văn Kiệu tại Công ty CP Nhựt Hồng.
 • 05/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 05/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 05/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 05/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 9, Lương văn Cù, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang).
 • 11/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng.
 • 30/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 21/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng.

  Tải file gốc
 • 10/01/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố thay đổi mẫu dấu mới từ ngày 10/01/2017.

  Tải file gốc
 • 01/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Thành chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và truyền thông Quốc tế (MIF).

  Tải file gốc
 • 12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT góp phần thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang và cử người đại diện phần vốn góp.

  Tải file gốc
 • 29/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 249.625 cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang từ ông Phạm Thanh Vọng.

  Tải file gốc
 • 25/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 272.632 cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

  Tải file gốc
 • 26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Hủy phương án phát hành 109.969.933 cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
  - Giữ lại phương án phát hành 10.996.993 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
 • 30/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai An Giang và cử người đại diện.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/09/2016
  Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2016
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

  Nội dung: Hủy phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 24/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2016
  Thời gian thực hiện: Vào lúc 8h ngày 24/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn (tầng trệt) Khách sạn Hòa Bình, 130 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  Nội dung họp:
   Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
   Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
   Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi điều lệ.
   Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Tải file gốc

 • 24/04/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I để nâng tỷ lệ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 24/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Bảo Trân
  Mã chứng khoán: ASM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.608 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trương Vĩnh Thành
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.608 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.608 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 13/1/2016.

  Tải file gốc
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Bảo Trân
  Mã chứng khoán: ASM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.608 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trương Vĩnh Thành
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.608 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/1/2016 đến ngày 11/2/2016.

  Tải file gốc 

 • 28/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Dầu Cá Châu Á
  Mã chứng khoán: ASM
  Tên nhân sự chủ chốt: Lê Thanh Thuấn
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.759.308 CP, tỷ lệ 1,25%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.759.308 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.759.308 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận
  Thời gian dự kiên thực hiện: từ ngày 19/12/2015-  28/12/2015.
 • 28/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
  Mã chứng khoán: ASM
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Văn Chung
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 465.363 CP, tỷ lệ 0,21%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 465.363 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 465.363 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận
  Thời gian dự kiên thực hiện: từ ngày 19/12/2015- 28/12/2015.
 • 14/12/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/10/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 107.287.740 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 219.939.867 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 12/10/2015.

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sang, giám đốc tài chính, chức vụ kế toán trưởng thay thế bà Lê Thị Phượng từ ngày 1/10/2015.

  Tải file gốc

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm là Lê Thị Phượng chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/10/2015.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Phú Hùng Phú Quốc.

  Tải file gốc

 • 24/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 03/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.364.387 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu Thông báo số 770/TB-SGDHCM ngày 23/07/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 112.652.127 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 03/09/2015.

 • 31/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/08/2015

  a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014:
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.364.387 cổ phiếu

  b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 107.287.740 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 22/05/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đầu tư bổ sung các dự án năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2015
  Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 6/2015.
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
  Nội dung: Thông qua việc đầu tư bổ sung các dự án trong năm 2015.

 • 29/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 15/12/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 50.067.612 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Thông báo số 866/TB-SGDHCM ngày 10/09/2014
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 107.287.740 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/12/2014.
  Ngày chính thức giao dịch: 15/12/2014.

 • 11/12/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2014
  Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, địa chỉ: Khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Nội dung:
  + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  + Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  + Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2015.
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 • 21/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 17/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 11/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu năm 2014 và phương án phân phối tiếp số cổ phiếu chưa chào bán hết.

  Tải file gốc

 • 07/11/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 9.536.688 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.220.128 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 07/11/2014.

 • 22/10/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2014
  Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 11 năm 2014
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326, đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  Nội dung: Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi.

 • 17/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành 300 tỷ mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi.

  Tải file gốc

 • 15/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/10/2014.

 • 03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 1.623.425 cổ phần (53,5% vốn điều lệ) công ty CP Du lịch Đồng Tháp.

  Tải file gốc

 • 02/10/2014

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai".

  Tải file gốc

 • 24/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 167 cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc 

 • 18/09/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2014

  Thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng):
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 9.536.688 cổ phiếu.


  Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 47.683.440 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

 • 01/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Nguyệt Thu chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 17/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng         : 03/04/2014
  Thời gian thực hiện      : lúc 8h00 ngày 17/05/2014
  Địa điểm thực hiện: hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, địa chỉ:Khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

  Nội dung họp:

  + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

  + Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2013.

  + Phương án chia lợi nhuận năm 2013.

  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 • 17/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 02/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 18/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 20/01/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng: 7.947.238 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:   27/01/2014.

 • 12/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu của IDI đối với ASM.
 • 15/11/2013

  Phát hành cổ phiếu

   Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.
  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 15/11/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 19/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (5:1) – cổ đông sở hữu 05 (năm) cổ phiếu cũ được nhận thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.947.240 cổ phiếu.

 • 10/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  ASM: Thông báo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011


  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến lúc 8 giờ ngày 12/05/2012.
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang)

 • 04/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 17/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 26/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 29.823.602 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 26/05/2011

   
 • 14/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  ASM: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 12/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/03/2011 và 18/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian thực hiện: dự kiến lúc 08 giờ, ngày 12/04/2011

 • 28/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  ASM - Ngày 20/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng

  Link download

 • 28/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  ASM - 20/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

  Link download

 • 09/11/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 29/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  ASM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị đồng ý phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

  Linkdownload

 • 10/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã CK: ASM) như sau:

  -
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10 & 11/8/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2010 Mục đích: trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ cổ tức: 50% (5.000 đồng/cổ phiếu), trong đó:
  + Trả cổ tức năm 2009: 20% (2.000 đồng/cổ phiếu);
  + Tạm ứng cổ tức năm 2010: 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).
  -
  Thời gian thực hiện: 10/9/2010
  -
  Địa điểm thực hiện: 
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang – 326 Hùng Vương, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 • 28/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 20%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ tạm ứng 30%/mệnh giá.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 07/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:
  - Thông qua kế hoạc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu

  Link download

 • 30/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

  Thời gian: 8h00 ngày 30/03/2010
  Địa điểm: Hội trường CTCP Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (Khu đô thị cao cấp Sao Mai khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang)
  Nội dung họp:

  • Thông qua kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010
  • Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009
  • Xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  Nghị quyết ĐHĐCĐ vắn tắt:

  Báo cáo KQKD năm 2009: Doanh thu 547tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, trả cổ tức 20%.

  Kế hoạch năm 2010: doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 30%.

  Tăng vốn điều lệ: phát hành 5.387.400 cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cổ phiếu, phát hành cho CĐHH tỷ lệ 2:1, phát hành cho CBCNV và cho HĐQT.

  Bổ sung nghành nghề kinh doanh.

 • 18/01/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

6.0

-0.2 (-3.23%)
Giá tham chiếu6.2
Giá mở cửa6.24
Giá cao nhất6.27
Giá thấp nhất6.2
Giá đóng cửa6.2
Khối lượng1,299,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)241,933,853
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,451.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,848.1
P/E2.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,825.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.20

0.03 (0.48%)

1,299,9008,101,070
16/01

6.23

0.00 (0.00%)

1,517,0809,493,080
16/01

6.23

0.00 (0.00%)

1,517,0809,493,080
15/01

6.23

0.00 (0.00%)

1,426,7708,878,010
14/01

6.23

0.04 (0.64%)

1,700,73010,563,800
13/01

6.19

0.21 (3.28%)

1,736,61010,987,160
10/01

6.40

0.10 (1.53%)

1,885,51012,206,000
09/01

6.50

0.00 (0.00%)

1,712,90011,227,990
08/01

6.50

0.14 (2.10%)

2,319,34015,124,120
07/01

6.64

0.13 (1.99%)

3,266,54021,549,220
06/01

6.51

0.13 (1.95%)

2,589,82016,901,230

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 21...

02/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ...

25/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả...

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Trương Công Khánh chức vụ Người được ủy quyền công bố...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố ông Trương Công Khánh từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS từ ngày 05/07/2017...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Trương Công Khánh chức vụ Kế toán trưởng thay...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Việt...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phần của ông Nguyễn Văn Kiệu tại...

05/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

05/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán...

05/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ...

30/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty...

10/01/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố thay đổi mẫu dấu mới từ ngày 10/01/2017...

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Thành chức vụ Phó TGĐ...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần...

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT góp phần thành lập Công ty Cổ...

29/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 249.625 cổ phiếu...

25/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 272...

26/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Hủy phương án phát hành 109.969...

30/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

30/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2016 Ngày đăng ký...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2016 Thời gian thực hiện...

24/04/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu Công ty...

01/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Bảo TrânMã chứng khoán: ASMSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.608 CPTên của người liên quan tại TCNY,...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Bảo TrânMã chứng khoán: ASMSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.608 CPTên của người liên quan tại TCNY,...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Dầu Cá Châu ÁMã chứng khoán: ASMTên nhân sự chủ chốt: Lê Thanh ThuấnChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sảnMã chứng khoán: ASMTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch:...

14/12/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

12/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 107.287.740 cổ...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sang, giám đốc tài chính...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố bổ nhiệm là Lê Thị Phượng chức vụ phó TGĐ...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Phú...

24/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu...

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phiếu...

03/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.364...

31/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng :...

22/05/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đầu tư bổ sung các dự án năm 2015: Ngày giao dịch...

29/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

12/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

15/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

11/12/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2014Thời gian dự kiến thực...

21/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu...

17/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu...

07/11/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết :...

22/10/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính và bổ sung...

17/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

15/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

03/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 1.623.425 cổ phần ...

02/10/2014

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố thay đổi tên công ty thành...

24/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 167 cổ phiếu...

18/09/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2014Ngày đăng ký...

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố bổ nhiệm bà Lê...

17/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng         :...

17/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014...

02/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQTTải file...

18/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQTTải file...

20/01/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng...

12/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc...

15/11/2013

Phát hành cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 15/11/2013Ngày đăng ký cuối cùng            : 19/11/2013Tỷ lệ thực hiện: 20% ...

10/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng...

03/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng...

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ASM: Thông báo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tải file dữ liệu gốc

12/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12...

04/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông báo thay đổi ban lãnh...

17/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông báo thay đổi ban lãnh...

17/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng...

26/05/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết...

14/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ASM: Nghị quyết 2011Link download

12/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/01/2011

Phát hành cổ phiếu

ASM - Ngày 20/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởngLink download

28/01/2011

Phát hành cổ phiếu

ASM - 20/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêmLink download

09/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) thông cáo họp Đại hội...

29/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

ASM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị đồng ý phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Linkdownload

10/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã CK: ASM) như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch...

28/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc...

07/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:-...

30/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010.Thời gian: 8h00 ngày 30/03/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (Khu đô thị cao cấp...

18/01/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam