Lịch sự kiện

 • 23/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29-03-2018
  Thời gian thực hiện: 23-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
 • 15/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Phùng Giang Nam từ ngày 15/01/2018.
 • 19/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) công bố miễn nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà chức vụ Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật từ ngày 01/09/2017.
 • 25/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 209.973 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.411.655 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 25/08/2017.
 • 17/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2017
  Thời gian thanh toán : 25/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/07/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới).
 • 23/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 26/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bố nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 25/04/2017:

  - Ông Nguyễn Trường Sơn chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Hoàng Trung Dũng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bà Lê Thị Bạch Liên chức vụ Trưởng BKS.
 • 25/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017
  Thời gian họp: Thứ ba, ngày 25/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
 • 20/04/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017
  Thời gian thực hiện: 03/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 16/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 08/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%.
 • 23/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 237.722
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.201.682
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 20/09/2016.

  Tải file gốc
 • 16/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua phương án kinh doanh xăng dầu tại Tờ trình số 209/TTr - PGDM ngày 14/09/2016
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng, dầu.

  Tải file gốc
 • 16/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Trung, Thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đinh Việt Cường từ ngày 16/09/2016.

  Tải file gốc
 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2016
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
  Nội dung xin ý kiến: + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu.
 • 28/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lựa chọn ngày 10/08/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 27/07/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới).
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đào Việt Trung chức vụ Phó TGĐ phụ trách Sản xuất từ ngày 15/06/2016.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2016
  Thời gian thực hiện: 30/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 28/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2016
  Thời gian họp: 08h30- 11h45, ngày 26/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
 • 22/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 25/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015
  Thời gian thực hiện: 25/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 5% và chọn ngày 31/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Phùng Giang Nam chức vụ kế toán trưởng từ ngày 11/12/2015.

  Tải file gốc
 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bà Lê Thị Mai Hương, kế toán trưởng, nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015.

  Tải file gốc

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/10/2015:
  - Bổ nhiệm bà Đỗ Hồng Hạnh phụ trách phòng tài chính kế toán
  - Bà Lê Thị Mai Hương, kế toán trưởng, nghỉ hưu
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn chức vụ giám đốc tài chính từ ngày 1/9/2015.

  File gốc

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/10/2015:
  -
   Bổ nhiệm ông Hoàng Bình Dương chức vụ phó TGĐ
  - Miễn nhiệm ông Phạm Quý Hồng chức vụ phó TGĐ phụ trách kinh doanh.

  Tải file gốc 

 • 15/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2015
  Thời gian họp: 15/09/2015 
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
  Nội dung họp: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

 • 15/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đinh Việt Cường, thành viên HĐQT, chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 15/9/2015.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải chức vụ TGĐ từ ngày 15/9/2015.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, thành viên HĐQT/Phó TGĐ, chức vụ TGĐ từ ngày 15/9/2015.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm bà Đỗ Hồng Hạnh chức vụ trưởng BKS từ ngày 15/9/2015.

  Tải file gốc

 • 14/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm chức vụ phụ trách phòng tài chính kế toán của bà Đỗ Hồng Hạnh từ ngày 14/9/2015.

  Tải file gốc

 • 15/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  APP - Bổ nhiệm Phó TGĐ

  Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng - giữ chức Phó TGĐ phụ trách Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 15/08/2015

  File gốc

 • 15/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng chức vụ phó TGĐ phụ trách kế hoạch và đầu tư từ ngày 15/8/2015.

  File gốc

 • 11/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/07/2015.

 • 16/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2015 và sẽ được thông báo cụ thể tại Giấy mời họp Đại hội cổ đông năm 2015
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ - Khu công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
  Nội dung họp: Theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

 • 02/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 02/02/2015.

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/06/2014.

 • 23/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014
  Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 23/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ - Khu công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
  Nội dung họp: Theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật

 • 22/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 22/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 22/01/2014

 • 18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  APP - NQ HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 7%

  Link download

 • 05/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 05/07/2013

 • 31/08/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 152.460 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 31/8/2012.
   
 • 10/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 25 %/cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.500 đồng) ­Thời gian thực hiện: 10/07/2012

 • 09/07/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APP: Điều chỉnh tên quyền trả cổ tức bằng tiền
  - Tên quyền đã thông báo tại Thông báo số 1042/TB-VSD ngày 23/5/2012 của VSD: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
  - Tên quyền điều chỉnh: trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ thanh toán 25%.
  Trong đó:
  +Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ thanh toán: 20%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ thanh toán: 5%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

 • 06/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  APP: Phát hành cổ phiếu 
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 04 cổ phiếu mới)
  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng phát hành trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) được bán cho Công đoàn Công ty và được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.

 • 18/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012
  3. Lý do và mục đích: · Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 18/04/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • 02/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Quý Hồng, Giám đốc chi nhánh Tp HCM kiêm Trưởng Phòng phát triển thị trường vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • 01/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/11/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) Thời gian thực hiện: 21/11/2011

 • 28/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/09/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.089.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 21/09/2011
   
 • 04/07/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2011
  -
  Thời gian thực hiện: 04/07/2011

 • 17/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  APP: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được 01 cổ phần mới)
  - Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu Công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Khi đến nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần thưởng phát hành trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ sẽ được bán cho Công đoàn Công ty với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.

 • 01/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 11/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 11/4/2011
  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

 • 18/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  APP - 31/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/1/2011

 • 05/10/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.722.500 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 0
  5/10/2010

  (Theo hnx)


   

Giá trong ngày

3.2

-2.0 (-38.46%)
Giá tham chiếu5.2
Giá mở cửa5.2
Giá cao nhất5.2
Giá thấp nhất5.2
Giá đóng cửa5.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại51.32%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,411,655
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)14.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)7.9
P/E404.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,298.0
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

5.20

0.00 (0.00%)

40188
15/01

5.20

0.50 (8.77%)

2,20011,440
14/01

5.70

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.70

0.60 (9.52%)

5,00028,603
10/01

6.30

0.70 (10.00%)

4,00025,200
09/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) công bố bổ nhiệm ông Trần Minh...

19/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

01/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) công bố miễn nhiệm bà Phạm Thị...

25/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

25/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2017Ngày...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

03/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn...

26/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bố nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 25/04...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017Ngày...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

03/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm...

16/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua phương án...

16/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Trung,...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

03/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đào Việt...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT...

25/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

17/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

11/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Phùng Giang...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bà Lê Thị Mai Hương, kế...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/10/2015:-...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1...

15/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đinh Việt Cường,...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm ông Vũ Quang...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng,...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm bà Đỗ Hồng...

14/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm chức vụ phụ...

15/08/2015

Thay đổi BLĐ

APP - Bổ nhiệm Phó TGĐBổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng - giữ chức Phó TGĐ phụ trách Kế hoạch và Đầu...

15/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung...

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng:...

16/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

19/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

02/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

23/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

22/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12...

18/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

APP - NQ HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 7%Link download

05/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

31/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012...

09/07/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Điều chỉnh tên quyền trả cổ tức bằng tiền - Tên quyền đã thông báo tại Thông báo số 1042/TB-VSD ngày 23/5/2012 của VSD: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền - Tên quyền điều chỉnh...

06/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

05/06/2012

Phát hành cổ phiếu

APP: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012Tỷ lệ thực hiện:...

18/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao...

02/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

21/11/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 Tỷ...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

04/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

17/06/2011

Phát hành cổ phiếu

APP: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được 01 cổ phần mới) - Địa điểm...

01/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

25/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

11/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

18/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

APP - 31/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1...

05/10/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam