Lịch sự kiện

 • 30/05/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018
  Thời gian thanh toán : 30/05/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 9% /mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu).
 • 21/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018
  Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2018
  Địa điểm tổ chức: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  + Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và 2018;
  + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịc
 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
 • 24/10/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 59.044.625 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 125.044.625 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/09/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 24/10/2017.
 • 09/08/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.044.725 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).
 • 01/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm ông Trần Minh Cảnh chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 01/08/2017.
 • 29/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nam Việt tạm ứng cổ tức năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017
  Thời gian thanh toán: 29/06/2017.
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng).
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 20/05/2017.
  Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và 2017;
  + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 11/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 31/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Phong chức vụ Trưởng BKS từ ngày 31/05/2016.

  Tải file gốc
 • 31/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 31/05/2016:

  - Ông Doãn Tới chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
  - Ông Nguyễn Duy Nhứt chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phó TGĐ
  - Ông Doãn Chí Thanh, ông Đỗ Lập Nghiệp, ông Doãn Chí Thiên và ông Trần Minh Cảnh chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 28/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2016
  Thời gian thực hiện: ngày 28/05/2016
  Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 01/01/2016.

  Tải file gốc
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Trần Minh Cảnh từ ngày 01/01/2016.

  Tải file gốc
 • 24/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nam Việt thanh toán cổ tức năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 9%/ mệnh giá (900 đ/ cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 24/06/2015.

 • 01/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP DAP số 2 - Vinachem.

  Tải file gốc

 • 30/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Thời gian thực hiện: 30/05/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nam Việt; 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

  Nội dung:
  + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
  + Thảo luận các chiến lược phát triển công ty.

 • 30/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyêt HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 29/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt.

  Tải file gốc

 • 24/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt.

  Tải file gốc

 • 25/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nam Việt thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền              :   06/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               :   10/03/2014
  Tỷ lệ thanh toán:  9% / mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
  Ngày thanh toán cổ tức:  Ngày 25/06/2014.

 • 03/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Phong chức vụ trưởng BKS nhiệm kỳ 2014-2016.

  Tải file gốc

 • 29/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Thời gian thực hiện:   Dự kiến ngày 25/04/2014.
  Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt – 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 • 19/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 30/08/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 9% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
  - Thời gian thực hiện: 14/06/2012.

 • 13/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo bổ nhiệm Trưởng BKS.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  ANV: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012
  - Thời gian tổ chức: 26/05/2012.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt; Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 • 09/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc chi trả cổ tức.


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 03/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 29/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 31/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/03 và 17/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 9% / mệnh giá (900 đồng / 01 cổ phiếu).
  - Thời gian thực hiện: 31/05/2011.

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  ANV: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/03 và 17/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
  - Thời gian thực hiện: 23/04/2011.

 • 31/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 01/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

   

 • 17/05/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nam Việt (MCK: ANV) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự. Bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính thay cho ông Nguyễn Duy Nhứt kể từ ngày 17/05/2010.

 • 22/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 9h00, ngày 22/4/2010
  Địa điểm: Hội trường CTCP Nam Việt, số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Phú Mỹ, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 • 19/04/2010

  Thay đổi BLĐ

   

Giá trong ngày

16.6

-5.45 (-24.72%)
Giá tham chiếu22.05
Giá mở cửa21.85
Giá cao nhất22.2
Giá thấp nhất21.85
Giá đóng cửa22.05
Khối lượng226,070
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)124,649,875
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,069.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,786.3
P/E2.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,306.0
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

22.05

0.25 (1.14%)

226,0704,971,960
16/01

21.80

0.55 (2.46%)

181,4604,008,620
15/01

22.35

0.35 (1.59%)

218,6004,881,240
14/01

22.00

0.60 (2.80%)

143,1903,101,010
13/01

21.40

0.60 (2.72%)

318,4606,864,410
10/01

22.00

0.10 (0.45%)

311,7006,805,000
09/01

22.10

0.00 (0.00%)

255,4005,623,960
08/01

22.10

0.60 (2.64%)

174,6103,897,440
07/01

22.70

0.00 (0.00%)

279,0906,308,440
06/01

22.70

0.20 (0.87%)

187,8004,240,090

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

21/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018Thời gian thực...

26/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm...

24/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 59.044.625...

09/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017 Ngày đăng...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm ông Trần Minh Cảnh chức vụ Giám đốc tài chính...

29/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt tạm ứng cổ tức năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 14...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là...

20/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017 Thời gian thực hiện: ngày 20/05/2017.Địa điểm...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017...

11/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và...

31/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Phong chức vụ Trưởng BKS từ ngày...

31/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 31/05/2016:- Ông Doãn Tới chức vụ...

28/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2016 Ngày đăng...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh chức vụ Giám đốc tài chính...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng chức vụ Kế toán trưởng thay...

24/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt thanh toán cổ tức năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03...

01/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP DAP số 2 - Vinachem...

30/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian thực...

30/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyêt HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải file gốc

29/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công...

24/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi...

25/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :   06/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng                               ...

03/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Phong chức vụ trưởng BKS nhiệm kỳ...

29/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian thực hiện:   Dự kiến ngày 25/04/2014.Địa điểm tổ chức:  Hội...

19/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

30/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

25/05/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu gốc

14/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 9%...

13/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo bổ nhiệm Trưởng BKS.Tải file dữ liệu gốc

28/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ANV: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

26/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012 - Thời...

09/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Về việc chi trả...

04/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

03/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

29/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

31/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ANV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/03 và 17/03/2011 thì người...

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ANV: Nghị quyết 2011Link download

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nam Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ...

31/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

01/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

17/05/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nam Việt (MCK: ANV) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự. Bổ...

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 9h00, ngày 22/4/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Nam Việt, số 19D Trần...

19/04/2010

Thay đổi BLĐ

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam