Lịch sự kiện

 • 26/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2017
  Thời gian tổ chức: 26/01/2018
  Địa điểm tổ chức: Số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2016-2017: báo cáo hoạt động của Ban giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2016-2017;
  + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2017-2018;
  + Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2017-2018;
  + Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2017-2018;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 • 17/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017-2018 từ ngày 26/01/2018 sang ngày 16/03/2018.
 • 30/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-2018 vào ngày 26/1/2018.
 • 24/02/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/02/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/01/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày thứ sáu 24/02/2017.
  Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

  Nội dung đại hội:
  + Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2015-2016: báo cáo hoạt động của Ban giám đốc; báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2015-2016.
  + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2016-2017.
  + Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2016-2017.
  + Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2016-2017. HOSE_BM-7.2/4-BH4-02/2014 Trang 2/2
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

   
 • 06/01/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 06/01/2017.
 • 30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên độ 2016-2017 vào ngày 24/02/2017.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm ông Phùng Đức Hùng Dũng chức vụ Người CBTT thay thế ông Võ Phước Hưng từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 17/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Thông, Phó TGĐ, chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Huỳnh Minh Thống từ ngày 17/06/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công ông Võ Thành Thông, Phó TGĐ, thay thế tạm thời kế toán trưởng trong thời gian nghỉ phép.

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/04/2016.
 • 19/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 19/02/2016:

  - Ông Nguyễn Văn Ký được bổ nhiệm chức vụ TGĐ
  - Ông Võ Thành Thông được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tài chính
  - Ông Võ Văn Phong được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách nuôi trồng
  - Ông Phú Thanh Danh bị miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 26/01/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/01/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2015 - 2016 từ ngày 29/01/2016 sang ngày 26/01/2016.
 • 26/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015- 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
  Thời gian thực hiện: 26/01/2016.
  Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 • 22/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang trả cố tức niên độ tài chính 2014-2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
  Thời gian thực hiện: 22/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
 • 16/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm tạm thời ông Võ Văn Phong, phó TGĐ, chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phù Thanh Danh từ ngày 16/01/2016.

  Tải file gốc
 • 19/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2015-2016 từ ngày 20/01/2016 sang ngày 26/01/2016.

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt niên độ tài chính 2014-2015 tỷ lệ 25% và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016.

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/082015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2015
  Thời gian thực hiện: 23/10/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Agifish: số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Nội dung Đại hội:
  + Điều chỉnh phương án chi cổ tức 2015.
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

 • 06/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc

 • 04/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh phương án chia cổ tức 2015 và thông qua phát hành cổ phiếu.

  File gốc

 • 20/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

  File gốc

 • 17/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.555.293 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Thông báo số 586/TB-SGDHCM ngày 26/5/2015 của SGDCK TP.HCM
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 28.109.743 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 17/07/2015.

 • 04/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.555.445 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận vùng nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản miền Tây.

  Tải file gốc

 • 13/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận vung nuôi trồng thủy sản từ công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phước Anh 2.

  Tải file gốc

 • 06/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 19/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015
  Thời gian thực hiện: Thứ năm, ngày 19/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Nội dung Đại hội:
  +         Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát;
  +         Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014;
  +         Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2015;
  +         Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán;
  +         Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 12/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 25/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:
  - Thời gian thực hiện: ngày 25/03/2014
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 • 25/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tạm ứng cổ tức năm 2013:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: ngày 25/03/2014.

 • 12/02/2014

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố ông Nguyễn Văn Khải từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.
 • 27/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2014:

  File gốc

 • 14/11/2013

  Niêm yết thêm

   
 • Số lượng :  12.695.162 cổ phiếu (Mười hai triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn một trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
 • Đây là số cổ phần phát hành ra công chúng của AGF theo Thông báo số 735/2013/TB-SGDHCM ngày 05/08/2013 của SGDCK Tp.HCM.
 • Ngày niêm yết có hiệu lực:   07/11/2013.
 • Ngày chính thức giao dịch:   14/11/2013.
 • 25/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

  File gốc

 • 29/08/2013

  Phát hành cổ phiếu

  AGF: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng kí cuối cùng: 15/08/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2013
  Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/05/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/05/2013

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013
  - Thời gian đã thông báo trước đây: Ngày 26/04/2013
  - Thời gian thay đổi: 8h30 ngày 03/05/2013

 • 03/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AGF: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 21/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/09/2011 và 13/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 29/09/2011

 • 18/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AGF: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  AGF - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng  tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/03/2011 và 28/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2011
  -
  Thời gian tổ chức: lúc 8h30 ngày thứ năm 28/04/2011
  -
  Địa điểm: Khách sạn Rex số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  -
  Nội dung:
  +
  Thông qua các báo cáo năm 2010: Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc, Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của BKS.
  +
  Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
  +
  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
  + Bầu bổ sung thành viên BKS
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  (Theo: hsx.vn)

 • 15/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/03/2011 và 28/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2011
  -
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)
  -
  Thời gian thực hiện: 15/04/2011
  -
  Địa điểm thực hiện:
  +
  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản.
  +
  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản An Giang vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy CMND.

 • 14/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 11/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 CP
  Số lượng đã mua: 80.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 80.000 CP.
  Lý do không mua hết số CP đăng ký: do diễn biến thị trường không thuận lợi.
  Thời gian thực hiện: từ ngày Từ ngày 08/10/2010 đến ngày 08/01/2011.

 • 06/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF - 25/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2010 (1.000 đồng/Cp)

  Linkdownload

 • 25/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF - Đăng ký mũa lại 500.000 CP quỹ
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu
  -
  Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
  -
  Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 500.000 cổ phiếu
  -
  Mục đích: bình ổn giá cổ phiếu
  -
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  -
  Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 08/10/2010 đến ngày 08/01/2011
  -
  Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

 • 29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Mua lại cổ phiếu quỹ

  Link download

  (Theo hsx)

 • 31/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thi gian: 8h30 ngày 31/03/2010
  Địa đim: Khách sn Sheraton, s88 Đồng Khi, Qun 1, Tp. HChí Minh

 • 01/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2009

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27/02/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  03/03/2009
  • Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian: dự kiến 8h thứ ba ngày 31/03/2009
  • Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên, Số 9A Lương Văn Cù, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  • Nội dung thông qua tại Đại hội:

  + Thông qua các báo cáo năm 2008: báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của  Ban Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát.

  + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

  + Bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

  + Các nội dung khác (nếu có).

 • Giá trong ngày

  2.9

  -2.04 (-41.3%)
  Giá tham chiếu4.94
  Giá mở cửa4.94
  Giá cao nhất4.94
  Giá thấp nhất4.94
  Giá đóng cửa4.94
  Khối lượng10
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)28,109,743
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)81.5
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,848.0
  P/E-
  Giá trị sổ sách (VNĐ)15,067.2
  P/B0.2
  Lợi tức cổ phiếu (%)25
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  4.94

  0.37 (6.96%)

  1050
  16/01

  5.31

  0.00 (0.00%)

  00
  15/01

  5.31

  0.17 (3.30%)

  5002,630
  14/01

  5.14

  0.33 (6.86%)

  13,16067,180
  13/01

  4.81

  0.31 (6.88%)

  21,730103,720
  10/01

  4.50

  0.29 (6.88%)

  44,910202,000
  09/01

  4.21

  0.27 (6.85%)

  10,48044,010
  08/01

  3.94

  0.25 (6.77%)

  9,58037,320
  07/01

  3.69

  0.24 (6.95%)

  1,6405,750
  06/01

  3.45

  0.23 (6.25%)

  2,3308,070

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  26/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2017Thời gian tổ chức: 26/01/2018Địa...

  17/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  30/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  24/02/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - 2017.

  24/02/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/01/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/01/2017 Thời gian thực hiện: Ngày thứ sáu 24/02/2017.Địa điểm...

  06/01/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo...

  30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm ông Phùng Đức Hùng Dũng...

  17/06/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Thông, Phó TGĐ...

  19/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công ông Võ...

  14/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang bị đưa vào diện bị cảnh báo từ...

  19/02/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 19/02/2016...

  26/01/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016.

  26/01/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ...

  26/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015- 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2015...

  22/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang trả cố tức niên độ tài chính 2014-2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

  16/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố bổ nhiệm tạm thời ông Võ Văn Phong,...

  19/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

  27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  23/10/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/082015 Ngày đăng ký cuối cùng :...

  06/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  04/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  20/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn...

  17/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

  04/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2015Ngày...

  25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận vùng...

  13/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận vung...

  06/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT triển khai việc phát hành cổ...

  19/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  19/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015Thời...

  12/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  25/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: - Thời gian thực hiện: ngày 25/03...

  25/03/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tạm ứng cổ tức năm 2013: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2014 Ngày đăng...

  12/02/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố ông Nguyễn Văn Khải từ nhiệm chức vụ...

  27/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh...

  14/11/2013

  Niêm yết thêm

  Số lượng :  12.695.162 cổ phiếu (Mười hai triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn một trăm sáu mươi hai cổ phiếu...

  25/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.File gốc

  29/08/2013

  Phát hành cổ phiếu

  AGF: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng kí cuối cùng: 15/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08...

  19/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  18/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  13/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  28/05/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  06/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

  06/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  03/05/2013

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013...

  03/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải...

  22/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

  04/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  18/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  03/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AGF: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải...

  21/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

  20/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  29/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  18/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AGF: Nghị quyết 2011Link download

  28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  AGF - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng  tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/03/2011 và 28...

  15/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF - Ngày 29/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

  14/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

  11/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 CP Số lượng đã mua: 80.000...

  06/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AGF - 25/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2010 (1.000...

  25/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC Q3/2010

  08/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AGF - Đăng ký mũa lại 500.000 CP quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu - Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu - Tổng số cổ phiếu sau...

  29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

  31/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h30 ngày 31/03/2010Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng...

  01/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:  03/03/2009 Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam