Lịch sự kiện

 • 16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2018
  Thời gian tổ chức: 16/03/2018
  Địa điểm tổ chức: Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

  Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Xem xét và phê duyết các tờ trình của Hội đồng quản trị.
 • 16/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2018
  Thời gian thanh toán : 16/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 29/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017.
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 16/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017
  Ngày thanh toán: 16/03/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
 • 16/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 16/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

  Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của Hội đồng quản trị.
 • 21/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2016
  - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc
 • 26/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015
  Thời gian thực hiện: 26/03/2016
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
 • 25/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015
  Ngày thanh toán: 25/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc
 • 26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 29/05/2015.

 • 27/04/2015

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức 2014 từ 29/5/2015 sang 27/4/2015.

  Tải file gốc

 • 28/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015
  Thời gian thực hiện: 28/03/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong    Lô 24 khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

  Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của Hội đồng quản trị.

 • 14/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015, chốt ngày 9/2/2015, tổ chức ngày 28/3/2015
  - Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% bằng tiền, chốt ngày 9/2/2015.

  Tải file gốc

 • 30/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông trả cổ tức năm 2013:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2014
  Tỷ lệ thanh toán:  10% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán:  30/05/2014.

 • 29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
  Thời gian thực hiện:  29/03/2014
  Địa đểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

 • 29/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố thay đổi nhân sự chủ chốt

  Tải file gốc
  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 16/10/2013

  Niêm yết thêm

   Niêm yết thêm 1.295.976 cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
 • 04/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

  File gốc

 • 26/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

  FIle gốc

 • 19/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 02 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu
  · Tỷ lệ thanh toán: 5% / mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
  · Ngày thanh toán: 19/09/2013.

 • 19/09/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2013
  · Thời gian thực hiện: 19/09/2013.
  · Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
  · Nội dung họp: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo quy định tại Thông tư 121/TT-BCT ngày 26/07/2012.

 • 12/07/2013

  Phát hành cổ phiếu

  AAM: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2013
  Lý do và mục đích: § Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  · Tỷ lệ thực hiện: 100: 15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
  · Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng cổ phiếu đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phiếu còn lại do việc làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, và sẽ thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt tương ứng với phần lẻ nhân với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu.

 • 09/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2013
  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
  2. Nội dung cụ thể:
  - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 09/03/2013.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

 • 28/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/11/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2012
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  Thời gian thực hiện: 14/12/2012.

 • 01/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/10/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 2.200.000 cổ phiếu.
  Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua đợt này: 500.000 cổ phiếu.
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sở hữu sau khi giao dịch: 2.700.000 cổ phiếu.
  Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường.
  Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
  Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 18/07/2012.

 • 09/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 12% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
  - Thời gian thực hiện: 30/05/2012.

 • 16/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AAM: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29/02/2012 và 01/03/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: ngày 09/04/2012
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

 • 17/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12 và 08/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2011
  - Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 02-2011 bằng tiền.
  - Tỷ lệ thực hiện: 12% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
  - Thời gian thực hiện: 10/01/2012

 • 21/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 01/08 và 02/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 18% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
  Thời gian thực hiện: 31/08/2011

 • 05/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 25/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

 • 10/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.100.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.100.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.200.000 cổ phiếu
  Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
  Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 10/05/2011.

 • 25/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 23/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 23/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Link download

 • 23/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 17/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 18/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM - Đăng ký mua lại 1.100.000 CP quỹ

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
 • Mã chứng khoán: AAM
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 1.100.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 1.100.000 cổ phiếu
 • Mục đích giao dịch: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
 • Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 90 ngày, kể từ ngày 15/10/2010
 • 05/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Mua cổ phiếu quỹ

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá
  - Giá trị: 1000 VND/CP
  - Ngày thanh toán: 20/09/2010

  Linkdownload

 • 24/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 24/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • Giá trong ngày

  11.2

  -1.5 (-11.81%)
  Giá tham chiếu12.7
  Giá mở cửa12.7
  Giá cao nhất12.7
  Giá thấp nhất12.7
  Giá đóng cửa12.7
  Khối lượng450
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)9,935,701
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)111.3
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)834.8
  P/E13.4
  Giá trị sổ sách (VNĐ)26,342.3
  P/B0.4
  Lợi tức cổ phiếu (%)5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  12.70

  0.10 (0.78%)

  4505,720
  16/01

  12.80

  0.10 (0.77%)

  50640
  16/01

  12.80

  0.10 (0.77%)

  50640
  15/01

  12.90

  0.00 (0.00%)

  00
  15/01

  12.90

  0.00 (0.00%)

  00
  14/01

  12.90

  0.10 (0.76%)

  1702,140
  13/01

  13.00

  0.00 (0.00%)

  00
  10/01

  13.00

  0.50 (4.00%)

  1802,000
  09/01

  12.50

  0.00 (0.00%)

  00
  08/01

  12.50

  0.00 (0.00%)

  70830
  07/01

  12.50

  0.00 (0.00%)

  40500
  06/01

  12.50

  0.55 (4.60%)

  1600

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  16/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

  16/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

  29/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài...

  24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn...

  16/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  16/03/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017 Ngày đăng...

  16/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

  21/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

  26/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2016.

  15/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2016.

  26/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

  26/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015 Ngày đăng...

  25/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015Ngày đăng...

  20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015.

  19/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

  26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  29/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015Ngày đăng...

  27/04/2015

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức 2014 từ 29/5...

  28/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015Ngày đăng ký...

  14/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015, chốt ngày 9/2/2015, tổ...

  30/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông trả cổ tức năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 27...

  29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:Thời gian thực hiện:  29/03/2014Địa...

  29/03/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố thay đổi nhân sự chủ chốtTải file gốcTải file gốc

  29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

  16/10/2013

  Niêm yết thêm

  Niêm yết thêm 1.295.976 cổ phiếu phát hành trả cổ tức.

  04/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.File gốc

  26/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.FIle gốc

  19/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ tức...

  19/09/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07...

  12/07/2013

  Phát hành cổ phiếu

  AAM: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2013- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2013 Lý do và mục đích: § Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu...

  09/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2013 1. Lý...

  28/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  14/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2012 Lý do và mục đích: Tạm...

  01/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  30/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  08/10/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  18/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 2.200.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua đợt này: 500.000...

  09/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  30/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012 - Tỷ lệ thực hiện: 12%...

  16/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  13/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  10/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AAM: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  09/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

  17/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  10/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12 và 08/12/2011 thì người bán sẽ không...

  21/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  31/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

  05/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

  25/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  10/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.100.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại...

  25/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  23/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

  23/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

  23/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông (AAM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download (Theo hsx...

  17/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  18/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC Q3/2010

  15/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  AAM - Đăng ký mua lại 1.100.000 CP quỹ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Mã chứng...

  05/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Mua cổ phiếu...

  20/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AAM - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 10%...

  24/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Chi trả...

  24/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam