Năm Bảy Bảy: Họa vô đơn chí

Năm Bảy Bảy: Họa vô đơn chí
Hùng Thanh dự tính sẽ phải chi trả nhiều khoản tiền để khắc phục hậu quả, từ bồi thường thiệt hại, hỗ trợ đời sống cho hàng trăm hộ cư dân.
Chat với BizLIVE