Tập đoàn thì để ai trông?

Tập đoàn thì để ai trông?
Có những khoảng trống lớn trong mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam, dù đã có tới 5 tổ chức được trao chức năng này.
Chat với BizLIVE