Hết thời “xài chùa”

Hết thời “xài chùa”
Nhiều điều chỉnh về các lĩnh vực bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền phần mềm, bí mật thương mại... cho phép xử lý hình sự những xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định đối...
Chat với BizLIVE