Bão số 10 có diễn biến khó đoán định

Bão số 10 có diễn biến khó đoán định
Bão Goni là siêu bão ở sườn đông Philippines và đã giảm cấp khi vào Biển Đông, song lại chịu tác động của các hình thái khác nên khó dự báo, đoán định.
Chat với BizLIVE