Vocarimex bổ nhiệm CEO nữ

Vocarimex bổ nhiệm CEO nữ

Trước khi đảm nhiệm vị trí CEO, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu được bầu làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Vocarimex ngày 29/11/2014.
Chat với BizLIVE