Hết ODA, ảnh hưởng gì?

Hết ODA, ảnh hưởng gì?

Nhiều quốc gia, tổ chức đã và đang có kế hoạch dừng cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong quá trình tìm kiếm...
Chat với BizLIVE