BizLIVE - UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của các nhà đầu tư cho công tác lập quy hoạch.
Khánh Hòa nghiên cứu xã hội hóa công tác lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Thông báo Kết luận về việc các nhà đầu tư tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500) thuộc Khu kinh tế (KKT) Vân Phong.
Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Vân Phong khẩn trương thực hiện trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6366/UBND-KT ngày 26/6/2020.
UBND tỉnh cũng thống nhất việc xã hội hóa công tác lập quy hoạch xây dựng thuộc KKT Vân Phong trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp. Tuy nhiên, vì hiện nay chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể của pháp luật về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của các nhà đầu tư cho công tác lập quy hoạch nên UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu nội dung này.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng giao Ban Quản lý KKT Vân Phong tổng hợp nội dung đề xuất của nhà đầu tư, phối hợp và thống nhất với Sở Xây dựng để cùng tham mưu UBND tỉnh hình thức tài trợ kinh phí lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong...
Về việc các nhà đầu tư đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với một số khu vực thuộc KKT Vân Phong, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xem xét cụ thể nội dung đề xuất của nhà đầu tư sau khi Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trước đó, ngày 24/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.
Việc tạm dừng lập quy hoạch này được đưa ra sau khi có đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
Cùng với nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật về quy hoạch. Đồng thời, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.
Theo báo cáo, sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy khu vực Nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng. Tuy nhiên, một số khu chức năng vẫn chưa được triển khai.
Trong khi đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.
Mặt khác, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.
Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

VẠN XUÂN