BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Từ Liêm đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).
Hà Nội duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Từ Liêm đến 2020
Ảnh minh họa
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất khu vực này đến 2020 gồm 7.562,80ha diện tích tự nhiên. Trong đó, 6,2% (468,80ha) là đất nông nghiệp; 93,45% (7.067,40ha) đất phi nông nghiệp, 2,81% (212,58ha) đất đô thị và  đất chưa sử dụng chiếm 0,35%(26,60ha).
Trong 5 kỳ đầu (2011-2015), huyện Từ Liêm có diện tích sử dụng đất nông nghiệp giảm dần, từ 2.689,63ha còn 1.542,50ha; đất phát triển hạ tầng tăng từ 1.624,02ha lên 2.113,04ha và đất phi nông nghiệp tăng dần, năm 2011 có diện tích 4.824,98ha đến 2015 tăng lên 5.974,07ha. 
UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi, chuyển đổi… theo đúng quy hoạch đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch theo quy định. 

NGUYÊN MINH